Omgevingsvergunning aanvragen

 • U wilt bouwen, verbouwen, slopen of het gebruik veranderen.
 • Het kan zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Dit heet een omgevingsvergunning.
 • Dit controleert u via het Omgevingsloket. U kunt daar ook de vergunning aanvragen.
 • Uw plan moet passen binnen het omgevingsplan van de gemeente Barneveld. Dit omgevingsplan bevat alle bestemmingsplannen, lokale verordeningen en regels over bouwen en milieu.
 • Past uw plan niet, dan adviseren wij u eerst een vooronderzoek aan te vragen.
 • Denk aan participatie: bespreek uw plannen op tijd met uw buren.
 • Voor een monument gelden extra regels.
 • Let op: vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Nieuwe aanvragen dient u in via het nieuwe Omgevingsloket. Aanvragen of meldingen die u in 2023 of eerder heeft ingediend, kunt u nog inzien en aanvullen via oude Omgevingsloket.
Naar het nieuwe Omgevingsloket Vooronderzoek aanvragen

 • Als u vragen heeft, kom dan naar de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. U maakt hiervoor een afspraak. 
Maak afspraak

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. 
 • De gemeente publiceert de aanvraag.
 • Bij een eenvoudige aanvraag ontvangt u meestal binnen 8 weken een besluit.
 • Bij een uitgebreide aanvraag ontvangt u meestal binnen 6 maanden een besluit.
 • Een verlenging van 6 weken is mogelijk.
 • U ontvangt bericht via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) of de gemeente.
 • De gemeente publiceert het besluit.

Past uw plan niet binnen het omgevingsplan, dan adviseren wij u eerst een vooronderzoek aan te vragen. Voor het verdere proces nĂ¡ het vooronderzoek: zie Plan dat niet binnen omgevingsplan past.

 • Voor een vergunningsaanvraag betaalt u kosten. 
 • Deze kosten verschillen per aanvraag.
 • De berekening hiervan is afhankelijk van veel zaken, bijvoorbeeld van de hoogte van de bouwkosten.
 • U krijgt de rekening als uw aanvraag is behandeld.
 • Alle kosten staan in de legesverordening 2024. Zie tarieventabel in de bijlage. 

De gemeente toetst uw aanvraag onder andere aan:

Vanaf 1 januari 2024 gelden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Bouwvergunningen zijn voortaan gesplitst in 2 delen: een ruimtelijk deel en een technisch deel. Bij het ruimtelijke deel wordt gekeken of uw bouwwerk in het omgevingsplan van de gemeente past. Bij het technische deel wordt gekeken naar de regels voor de technische bouwkwaliteit. De technische bouwkwaliteit laat u controleren door een private kwaliteitsborger. Zie voor meer informatie de kennisbank van de Omgevingsdienst de Vallei.

Als ondernemer moet u de milieuregels naleven. In de Omgevingswet en de regelgeving die daarbij hoort, worden voorschriften gesteld voor milieubelastende activiteiten. Daarnaast zijn er lokale regels met voorschriften voor milieuthema's, zoals geur en externe veiligheid.

Als uw bedrijfsactiviteiten veranderen, moet u misschien een milieumelding doen of een milieuvergunning aanvragen. Dit kunt u checken en regelen via het Omgevingsloket.

Als u (ook) gaat verbouwen, slopen of nieuw gaat bouwen, regelt u alles via het Omgevingsloket.

 • Voordat u gaat slopen moet u vaak een sloopmelding doen.
 • Het verwijderen van asbest moet u ook melden via een sloopmelding.
 • Dit doet u minimaal 2 weken van tevoren.
 • U doet een sloopmelding via het Omgevingsloket.

Houd altijd rekening met de dieren en planten die in of rondom uw gebouwen aanwezig zijn. Als u bijvoorbeeld asbest verwijdert of uw huis isoleert, kunt u onbedoeld een verstopt dier verstoren, doden of een nestplaats kapot maken. U bent volgens de wet verplicht om mogelijke negatieve effecten op beschermde natuur te voorkomen. Laat voorafgaand aan de werkzaamheden een onderzoek doen en neem maatregelen om dieren en planten te beschermen. Via BeSI (Beschermde SoortenIndicator) kunt u een indicatie krijgen van de beschermde soorten op uw locatie. BeSI bepaalt welke beschermde planten- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn en welke effecten de (voorgenomen) werkzaamheden op deze soorten kunnen hebben. U krijgt ook een advies hoe u rekening met deze soorten kunt houden. BESI vindt u op de website van Bij12.

Het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie moet u melden via het Omgevingsloket.

De regels voor milieubelastende activiteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten als het graven in de bodem of het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Naast de meldplicht geldt meestal ook een informatieplicht. Meer informatie hierover staat op het Informatiepunt Leefomgeving.

 • Twijfelt u over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren?
 • Wilt u weten waar ondergrondse leidingen of kabels liggen?
 • Check dit bij www.kadaster.nl