Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden in de hele Europese Unie. In Nederland is op die dag de Wet bescherming Persoonsgegevens komen te vervallen. De gemeente Barneveld heeft de bescherming van de privacy van de Barneveldse inwoners en het verwerken van de (persoons)gegevens van deze inwoners met de komst van de AVG opnieuw beoordeeld en waar nodig verbeterd.

Jaarverslag Gegevensbescherming 2019

In het  Jaarverslag Gegevensbescherming 2019 staat wat de Gemeente Barneveld in 2019 heeft ondernomen om aan de eisen van de AVG te voldoen.

Register van verwerkingen

Er is een register van verwerkingen opgesteld, waarin is opgenomen welke persoonsgegevens de Gemeente Barneveld van u verwerkt. Dit kunt u op de website per product en dienst lezen onder het kopje ‘Registratie en verwerking van uw gegevens’. Hier staat een link staat naar het privacyregister

Vergroting kennis over privacy en informatieveiligheid

En er zijn nieuwe of geactualiseerde verwerkersovereenkomsten afgesloten met vele verwerkers. Ook zijn er intern veel adviezen gegeven en workshops gehouden over privacy en informatieveiligheid. Deze 2 onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is belangrijk is dat het bewustzijn bij de medewerkers aanwezig is en dat ook blijft. Daarbij is niet alleen aandacht besteed aan de grondslag en doelbinding die aanwezig moet zijn voordat gegevens verwerkt mogen worden, welke gegevens verwerkt mogen worden en hoe lang deze bewaard mogen worden. Ook is het belang onderstreept van een zorgvuldige verwerking en deling van gegevens door bijvoorbeeld gebruik te maken van beveiligd e-mailen.

Privacy Impact Assessments

In 2018 is er een begin gemaakt met het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA’s), waarmee een goede risico-analyse gemaakt kan worden over hoe er per vakgebied omgegaan wordt met het verwerken van (persoons)gegevens. In 2019 is daarmee verder gegaan, zodat nu voor bijna alle vakgebieden een PIA is uitgevoerd. De laatste paar PIA’s volgen in 2020.

Jaar 2020 in teken van borging

Er dient continue aandacht besteed te worden aan privacy van burgers, bedrijven en medewerkers. Hierbij moet een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens en de bescherming daarvan steeds gewaarborgd moet zijn. Het jaar 2020 staat in het teken van borging, waarbij de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming daarvan nog beter verankerd zal worden in de organisatie. Dit doen we door van protocollen, procedures, bewustzijnsacties, waar nodig aanpassingen in applicaties en software, en dat de medewerkers zich daarvan bewust zijn en ook daarnaar handelen. 

Jaarverslag Gegevensbescherming 2019 aanvragen

Als u het Jaarverslag Gegevensbescherming 2019 wilt inzien, e-mail dan uw naam en adresgegevens naar privacy@barneveld.nl. Wij e-mailen u dan het jaarverslag.