Privacyregister

 • Als u iets aanvraagt of meldt bij de gemeente, vragen wij u vaak om persoonsgegevens.
 • Deze gegevens gebruiken we alleen om uw aanvraag of melding te behandelen.
 • Wij mogen uw gegevens soms delen met andere organisaties.
 • Welke persoonsgegevens wij gebruiken, met wie we het kunnen delen en hoe lang we de gegevens bewaren staat in het register van verwerkingen (privacyregister).
 • Op deze pagina vindt u een samenvatting van het register van verwerkingen.
 • Vragen mailt u naar privacy@barneveld.nl.

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam 
 • Adres 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Foto's 

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

 • De verzekeraar/schade-expert

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • 7 jaar

Doel

Het registreren en behandelen van een aansprakelijkheidsstelling voor schade door een derde.

Welke persoonsgegevens wij opvragen

 • Namen, geboorteplaats en geboortedatum van kind en adoptieouders
 • Adoptiedatum 

Met wie wij de gegevens delen

 • Afnemers van de Basisregistratie Personen die recht op deze gegevens hebben

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • Mutaties in BRP dienen blijvend te worden bewaard. Brondocumenten die hieraan ten grondslag liggen 110 jaar (GHR)

Welke gegevens wij opvragen

 • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
 • E-mailadres bij de aanvraag van een vervangende milieupas

Met wie wij de gegevens delen

 • Wij delen deze gegevens niet met andere organisaties

Hoe lang wij de gegevens mogen bewaren

 • 7 jaar

Waarom wij deze gegevens vastleggen en gebruiken

Voor het verstrekken van afvalcontainers of een afvalpas voor de ondergrondse containers.

Welke gegevens wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • Ondernemingsvorm
 • Handelsnaam
 • KVK-nummer
 • Eventuele veroordeling
 • Inkomensgegevens
 • Eigen vermogen
 • Schulden

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

In het kader van een (Bibob-)onderzoek kan de gemeente uw gegevens delen met het RIEC, de politie of het OM.

Hoelang wij deze gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens 5 jaar. Voor afgebroken zaken geldt een bewaartermijn van 1 jaar.

Waarom wij de gegevens opvragen

Wij verwerken deze gegevens om een aanvraag voor een ontheffing alcoholwet of exploitatievergunning te behandelen en te kunnen verlenen.

Welke gegevens wij opvragen

Welke gegevens wij opvragen, hangt af van het verzoek. 

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

Niet van toepassing.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

In de selectielijst worden verzoeken die te maken hebben met de wet BRP 20 jaar bewaard. Bijvoorbeeld een verzoek om inzage. Verzoeken om eigen gegevens en uittreksels bewaren we 1 jaar. 

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Voornaam en achternaam (geslachtsnaam)
 • Adres 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Burgerservicenummer
 • Geboortedatum en geboorteplaats.

Met wie wij de gegevens kunnen delen

 • Begrafenisondernemer
 • De steenhouder (bij grafdekkingsvergunning)
 • Key2begraven

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • Formulieren in de mail worden om de paar weken verwijderd uit de mailbox
 • Uit Key2begraven wordt niets verwijderd

Waarom wij deze gegevens vastleggen en gebruiken

Registratie en administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Voor communicatie met de belanghebbende of rechthebbende over: 

 • grafruiming
 • grafbedekkingsvergunning
 • grafrechtenoverschrijvingen
 • grafrechtenverlengingen
 • grafuitgifte asbussen
 • plaatsingsvergunningen 
 • herbegraven en opgraven stoffelijke overschotten 
 • laissez-passer vervoer overledenen
 • facturering 

Welke gegevens wij op kunnen vragen 

 • Naam
 • Adres 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Burgerservicenummer
 • Geboortedatum 
 • IBAN-nummer 
 • Financiële gegevens 

Met wie wij de gegevens kunnen delen

 • Bij technische problemen (mail naar): applicatiebeheerder (GWS helpdesk)

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • 7 jaar

Welke gegevens wij opvragen

Wij vragen de volgende gegevens op:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Zaaknummer
 • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • Gronden van bezwaar 

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

Afschrift bezwaarschrift gaan naar de belanghebbende. Het dossier gaat naar de leden van de bezwarencommissie voor de hoorzitting.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

5 jaar, tenzij er een gerechtelijke procedure volgt.

Doel

Het registreren, de termijnbewaking en het afhandelen van bezwaarschriften.

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Burgerservicenummer
 • Naam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Adres en begindatum adres 
 • Aantal personen op adres 
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en geboorteland 
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Eventuele relatiegegevens
 • Nationaliteit
 • Kinderen (namen, geboortedata)
 • Identiteitsbewijs (type, nummer en vervaldatum)
 • Studiefinanciering wel/geen
 • Verblijfsstatus
 • Vreemdelingendocument, type en de begindatum en einddatum
 • Zorgverzekeraar met klantnummer, wel/niet collectief verzekerd
 • Beroep
 • Inschrijfgegevens UWV 
 • Vakantieperiodes buitenland
 • Gegevens voor vaststellen inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en innen van vorderingen
 • IMK-advies
 • Bedrijfsgegevens en bedrijfsresultaten  waaronder jaarcijfers, aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar
 • Eventuele statuten en notariële akte 
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Bedrijfsverzekering
 • Gegevens over eigen woning en financiering banken
 • Gegevens voor identificatie van communicatie met de gebruikers binnen het netwerk
 • Benodigde gegevens van indiener klacht, bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling
 • Bij aanvraag bedrijfskapitaal boven de € 10.000,- wordt het IMK/BTBedrijfsadvies of het RVO gevraagd om een bedrijfseconomisch onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van het bedrijf

Waarom wij deze gegevens gebruiken

Wij verwerken deze gegevens:

 • om te bepalen of u recht heeft op een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz)
 • om de hoogte van de uitkering vast te stellen
 • om de uitkering uit te betalen

Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor verschillende onderzoeken die te maken hebben met de Bbz. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het uitvoeren van een onderzoek of de hoogte of de vorm van de verstrekte uitkering moet worden gewijzigd
 • het boeteonderzoek in het geval de uitkeringsgerechtigde niet of te laat de inlichtingenplicht nakomt
 • fraudeonderzoek, als er sprake is van fraude dan wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie
 • onderzoek naar de bedrijfsbeëindiging, als het bedrijf wordt beëindigd dan betekent dit het einde van het recht op de Bbz-uitkering
 • onderzoek naar de levensvatbaarheid van een startende onderneming of beroep in het kader van een bijstandsuitkering
 • terugvorderingsonderzoek; dit gebeurt wanneer een te hoog bedrag is verleend; ook wanneer u alle gegevens die van invloed zijn op het recht op bijstand of op zijn arbeidsinschakeling te melden niet of onvoldoende doorgegeven heeft
 • onderzoeken van samenloop van de Bbz met andere inkomstenbronnen

Met wie wij de gegevens kunnen delen

De gemeente kan deze gegevens delen met de volgende personen/organisaties:

 • Een partij die is aangesloten bij een Inlichtingenbureau, eventueel met een IMK/BTBedrijfsadvies
 • Notaris of RVO als een medevennoot in een andere gemeente woont

Hoe lang wij de gegevens bewaren

De gemeente bewaart de gegevens:

 • bij toekenning 10 jaar
 • bij weigering 5 jaar
 • bij beëindiging 15 jaar

Welke gegevens wij opvragen

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens: inkomsten, uitgaven en schulden
 • Registratie over de voortgang van het begeleidingstraject

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

Uw gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

Hoelang wij de gegevens bewaren

Dossiers worden na afronding van het traject direct verwijderd of geanonimiseerd.

Waar wij de gegevens voor gebruiken

De gegevens worden gebruikt om betrokkenen te coachen naar financiële zelfredzaamheid.

Welke gegevens wij opvragen

Wij vragen volgende gegevens op:

 • E-mailadres
 • Naam (niet verplicht)

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

De gemeente deelt deze gegevens niet. Ze gebruikt ze alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Laposta verzorgt de verzending van de nieuwsbrief. Laposta is een Nederlands bedrijf dat valt onder de privacywetgeving van Nederland. 

Hoe lang wij de gegevens bewaren

We bewaren deze gegevens zolang iemand de nieuwsbrief wil ontvangen.

Welke persoonsgegevens wij opvragen

 • Naam 
 • Adres 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.
 • Bij een duurzaamheidslening: gewenste lening en bijbehorende offertes

Met wie wij de gegevens delen

 • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Hoe lang we de gegevens bewaren

 • 10 jaar

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam en voorletters
 • Eventueel bedrijf, instelling, stichting en vereniging 
 • KvK-nummer
 • Burgerservicenummer
 • Adres 
 • Postcode en plaats 
 • Telefoonnummer vast en telefoonnummer mobiel
 • E-mailadres 
 • Website 
 • Gegevens van contactpersoon: naam en telefoonnummer
 • Gegevens eigenaar terrein: naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats
 • Aanwezig als publiek: welke doelgroep
 • Aantal personen toeschouwers/deelnemers 
 • Leeftijdscategorieën
 • Zijn er specifieke groepen aanwezig, bijvoorbeeld minder validen, personen die zeer gevoelig reageren op politie, groepen die gewelddadig kunnen zijn, leden Koninklijk Huis, andere groepen
 • Mogelijk drugsgebruik of alcoholgebruik
 • Als er een gecertificeerd beveiligingsbedrijf aanwezig is:
  • Bedrijfsnaam 
  • Certificatienummer
  • Naam en telefoonnummer contactpersoon
 • Geneeskundige voorzieningen:
  • Naam organisatie
  • Naam contactpersoon 
  • Telefoonnummer contactpersoon en handtekening

Met wie wij de gegevens kunnen delen

De evenementen komen op de interne evenementenkalender. Deze gaat naar de hulpdiensten. Op deze kalender zijn geen persoonsgegevens verwerkt. Via live event hebben de brandweer, politie, GHOR en alle gemeenten Gelderland Midden inzicht in de evenementen. De gemeente verstrekt ook documenten aan andere partijen. Bijvoorbeeld aan beveiligingsbedrijven, Staatsbosbeheer (door gebruik terrein) en recreatiebeheerder Gelderslandschap.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • De adviezen die bij een evenementenvergunning horen bewaren we 1 jaar
 • De vergunning bewaren we 1 jaar
 • Specifieke vergunningen bijvoorbeeld voor grote evenementen bewaren we 5 jaar

Waar wij de gegevens voor gebruiken

 • Het verlenen of het weigeren van een vergunning
 • Het registreren van evenementen binnen de gemeente
 • Het waarborgen van de veiligheid

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Burgerservicenummer
 • Naam 
 • Adres 
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en geboorteland
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Identiteitsbewijs
 • Kopie rijbewijs,
 • Gegevens van de auto: kenteken
 • Medische gegevens: bijvoorbeeld of de betrokkene ook een gehandicaptenparkeerkaart heeft
 • In het besluit staat de straatnaam, het huisnummer en het kenteken

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

Het besluit wordt gepubliceerd in de staatscourant. In het besluit staat de straatnaam, huisnummer en kenteken. In de Barneveldse krant komt een melding met alleen de straatnaam. 

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Het aanvraagformulier en verkeersbesluit gaan naar het archief van de gemeente. Het archief bewaart de documenten conform de selectielijsten. De e-mail wordt 1 jaar na einde geldigheid gehandicaptenparkeerkaart verwijderd.

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Burgerservicenummer
 • Geboortedatum
 • Adres 
 • Huwelijksrelatie 
 • Kindrelatie 
 • Naamgebruik 
 • Datum inschrijving 
 • Financiële gegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Er is een digitale koppeling met: 

 • Rijksbelastingdienst 
 • Waterschap 
 • Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ) 
 • Kadaster
 • Inlichtingenbureau
 • Beperkt inzagerecht in Suwinet
 • Waarderingskamer (Stuf-tax)
 • Dataland 

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • Als een persoon uit de gemeente vertrekt en er zijn geen openstaande bedragen, dan worden de gegevens verwijderd
 • Bewaartermijn is 7 jaar

Waarom wij de gegevens opvragen

Wij leggen administratieve gegevens vast voor de belastingheffing. Het doel hiervan is: 

 • de belastingplichtige te bepalen
 • de rechtsgeldige belastingaanslagen op te leggen
 • de verschuldigde bedragen in te vorderen

Welke gegevens wij opvragen

Wij vragen de volgende gegevens op:

Van de echtgenoten/geregistreerde partners:

 • De geslachtsnaam
 • Voornamen 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Nationaliteit 
 • Burgerlijke staat 
 • Woonplaats en namen van de ouders

Van de getuigen

 • alleen de voornaam en geslachtsnaam

Met wie de gemeente deze gegevens deelt

Als de partners niet in de gemeente Barneveld wonen, worden de gegevens verstrekt aan de woongemeente en aan de trouwambtenaar (iBabs).

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • Melding Huwelijk of geregistreerd partnerschap: 18 maanden
 • Registers met akten: 75 jaar
 • Na het verloop van de bewaartermijnen worden de fysieke stukken beveiligd afgevoerd ter vernietiging 

Waarom wij deze gegevens opvragen

 • Kenbaar maken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (ondertrouw)
 • Kenbaar making verwerken tot digitaal dossier
 • Beoordelen of betrokkenen een huwelijk of partnerschap mogen aangaan
 • Huwelijk of partnerschap op afgesproken datum rechtsgeldig voltrekken 
 • Eventueel: het omzetten van een partnerschap naar een huwelijk

Echtscheiding of ontbinding partnerschap

Hoe lang wij de gegevens bewaren bij echtscheiding of ontbinding partnerschap

 • 110 jaar, als aanpassing in de Basisregistratie Personen (BRP)

Welke gegevens wij opvragen

 • NAW-gegevens;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Geboortedatum;
 • Land van herkomst;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres,
 • Datum vestiging gemeente;
 • Onderwijsachtergrond;
 • Taalniveau;
 • Te volgen leertraject;
 • Informatie over voortgang traject;
 • Persoonlijke omstandigheden (fysieke en mentale gezondheid);
 • Zelfredzaamheid;
 • Arbeidskansen;
 • Uitkomt leerbaarheidstoets,
 • Vrijstellingen of ontheffingen;
 • Gegevens met betrekking tot uitkering Participatiewet;
 • Gespreksverslagen en correspondentie;
 • Gegevens met betrekking tot opgelegde boetes.

Met wie wij de gegevens kunnen delen

 • Gecontracteerde taalaanbieders.

Hoelang wij de gegevens bewaren

 • De volgende gegevens bewaren wij 50 jaar:
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Naamgegevens;
  • Adresgegevens;
  • Woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Gegevens die betrekking hebben op gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht;
  • Gegevens die betrekking hebben op een ontheffing van de inburgeringsplicht;
  • De Datum en de wijze waarop aan de inburgeringsplicht is voldaan.
 • De andere persoonsgegevens bewaren wij 5 jaar na beëindiging van de inburgeringsplicht of na het overlijden van de inburgeringsplichtige.

Waar wij de gegevens voor gebruiken

 • Monitoren van onderwijstrajecten met betrekking tot inburgering

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Burgerservicenummer
 • Naam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Adres en begindatum adres 
 • Aantal personen op adres 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats en geboorteland
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 
 • Burgerlijke staat
 • Eventuele relatiegegevens
 • Nationaliteit 
 • Kinderen: namen, geboortedata
 • Identiteitsbewijs: type, nummer en vervaldatum
 • Wel of geen studiefinanciering 
 • Verblijfsstatus
 • Type vreemdelingendocument, de begindatum en einddatum
 • Zorgverzekeraar met klantnummer
 • Wel of niet collectief verzekerd
 • Beroep 
 • Inschrijfgegevens UWV
 • Vakantieperiodes buitenland
 • Gegevens voor vaststellen inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en innen van vorderingen
 • Gegevens voor identificatie van communicatie met de gebruikers binnen het netwerk
 • Conclusies / adviezen externen na onderzoeken naar
  • arbeidsmogelijkheden
  • medische beperkingen
  • psychische gesteldheid
  • gedragsproblematiek
 • Gegevens op het vlak van persoonlijk functioneren, houding en gedrag in relatie tot re-integratie, arbeidsintegratie inburgering, taalontwikkeling
 • Houding en gedrag in relatie tot re-integratie, arbeidsintegratie inburgering, taalontwikkeling
 • In geval van klacht: benodigde gegevens van indiener klacht en bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling

Met wie wij de gegevens delen

Wij kunnen de gegevens delen met:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Alle bij het Inlichtingenbureau aangesloten organisaties
 • Externe partijen die wij vragen onderzoek te doen naar arbeidsmogelijkheden en/of medische belemmeringen, zoals UWV, externe keuringsartsen
 • Externe leden bezwaarschriftencommissie
 • Organisaties met als doel in de re-integratie van cliënten te voorzien, andere dan deze re-integratiebedrijven waar cliënten activiteiten (gaan) verrichten gericht op participatie en arbeidsintegratie dan wel onderwijs (gaan) volgen
 • Medewerkers van het Werkgeverservicepunt (WSP) 
 • Begeleiders en contactpersonen
 • CAK: over verloop bronheffing
 • Menzis: voor uitvoering collectieve zorgverzekering
 • Deurwaarders: vanwege door ons verstrekte incasso-opdrachten
 • Rechtsbijstandverleners
 • Rechterlijke instanties (in het kader van beroeps- en hoger beroepsprocedures

Hoe lang wij de gegevens bewaren

15 jaar

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Burgerservicenummer
 • Naam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Adres en begindatum adres 
 • Aantal personen op adres 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats en geboorteland
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 
 • Burgerlijke staat
 • Eventuele relatiegegevens
 • Nationaliteit 
 • Kinderen: namen, geboortedata
 • Identiteitsbewijs: type, nummer en vervaldatum
 • Wel of geen studiefinanciering 
 • Verblijfsstatus
 • Type vreemdelingendocument, begindatum en einddatum
 • Zorgverzekeraar met klantnummer,
 • Wel of niet collectief verzekerd
 • Beroep 
 • Inschrijfgegevens UWV
 • Vakantieperiodes buitenland
 • Gegevens voor vaststellen inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en innen van vorderingen
 • Gegevens voor identificatie van communicatie met de gebruikers binnen het netwerk
 • Conclusies / adviezen externen na onderzoeken naar
  • arbeidsmogelijkheden
  • medische beperkingen
  • psychische gesteldheid
  • gedragsproblematiek
 • Gegevens op het vlak van persoonlijk functioneren, houding en gedrag in relatie tot re-integratie, arbeidsintegratie inburgering, taalontwikkeling
 • Houding en gedrag in relatie tot re-integratie, arbeidsintegratie inburgering, taalontwikkeling
 • Algemene gegevens bedrijf of zelfstandig beroep (naam, adres en woonplaats)
 • Reden beëindiging bedrijf of zelfstandig beroep 
 • KvK-gegevens
 • Juridische bedrijfsvorm 
 • Naw-gegevens eventuele compagnons of vennoten 
 • Bedrijfsresultaat afgelopen 3 boekjaren 
 • Gegevens in verband met onder andere urencriterium zelfstandigenaftrek 
 • Vergunningsgegevens in verband met uitoefening bedrijf of zelfstandig beroep
 • Arbeidsverleden aanvrager afgelopen 10 jaar
 • Opgebouwd pensioenvermogen buiten de onderneming

In geval van klacht: 

 • benodigde gegevens van indiener klacht en bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling

Met wie wij de gegevens delen

Wij kunnen de gegevens delen met:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Alle bij het Inlichtingenbureau aangesloten organisaties
 • Externe partijen die wij vragen onderzoek te doen naar arbeidsmogelijkheden en/of medische belemmeringen, zoals UWV en externe keuringsartsen
 • Externe leden bezwaarschriftencommissie
 • Organisaties met als doel in de re-integratie van cliënten te voorzien, andere dan deze re-integratiebedrijven waar cliënten activiteiten (gaan) verrichten gericht op participatie en arbeidsintegratie dan wel onderwijs (gaan) volgen
 • Medewerkers van het Werkgeverservicepunt
 • Begeleiders en contactpersonen
 • CAK: inzake verloop bronheffing
 • Menzis: voor uitvoering collectieve zorgverzekering
 • Deurwaarders vanwege door ons verstrekte incasso-opdrachten
 • Rechtsbijstandverleners
 • Rechterlijke instanties (in het kader van beroepsprocedures en hoger beroepsprocedures

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens 

 • Bij toekenning 10 jaar 
 • Bij weigering 5 jaar
 • Bij beëindiging 15 jaar

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam 
 • Adres 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens voor het vaststellen van de benodigde jeugdhulp (behandelplannen en begeleidingsplannen)

Met wie wij de gegevens delen

Wij wisselen gegevens uit met:

 • Jeugdhulpaanbieders
 • Gecertificeerde instellingen
 • Jeugdhulpverlener
 • Voorliggende voorzieningen zoals: 
  • Maatschappelijk Werk
  • Welzijnsorganisaties 
  • Centrum voor Jeugd en Gezin 
  • Huisartsen
  • Scholen  

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Wij mogen de gegevens 15 jaar bewaren.

Welke gegevens wij opvragen

Dit is afhankelijk van de klacht, maar in ieder geval vragen wij de volgende gegevens op:

 • Naam 
 • Aanhef
 • Adres 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Van de beklaagde: naam of functie.

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

Niet

Hoe lang wij de gegevens bewaren

5 jaar

Welke gegevens wij opvragen

Afhankelijk van de vraag die u stelt verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, contactgegevens en de inhoud van uw vraag.

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Wij delen uw persoonsgegevens niet met externe partijen. De persoonsgegevens worden alleen intern gedeeld als een vraag naar een collega wordt doorgezet of een terugbelverzoek in het zaaksysteem wordt aangemaakt.

Hoelang wij de gegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens maximaal 1 jaar.

Waar wij de gegevens voor gebruiken

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om een vraag te beantwoorden.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om een terugbelverzoek in ons zaaksysteem te zetten.

Kinderopvang registratie

Welke persoonsgegevens wij registreren

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer bij natuurlijk persoon
 • Nummer Kamer van Koophandel en vestigingsnummer Kamer van Koophandel bij rechtspersoon
 • Eventuele benodigde gegevens van indiener klacht, bezwaar en/of beroep

Met wie wij deze gegevens delen

 • GGD

Hoe lang wij deze gegevens bewaren

 • 10 jaar na beëindiging

Doel

Het beoordelen van de inschrijving, het wijzigen van de inschrijving en het uitschrijven van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouder, gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst inspecteert de kinderopvangvoorziening voordat de gemeente besluit om het wel of niet in het register op te nemen.

Toezicht kinderopvang

Welke persoonsgegevens wij gebruiken

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats 
 • In geval van klacht: benodigde gegevens van indiener klacht en bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling

Met wie delen wij deze gegevens

 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Doel

Het verwerken van het resultaat van toezicht op een kinderopvangvoorziening. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst voert de inspecties in opdracht van de gemeente uit en controleert of een opvangvoorziening aan de wettelijke kwaliteitscriteria voldoet. De gemeente verwerkt het inspectierapport en beslist bij een overtreding hoe zij zal gaan handhaven. De inspecties kunnen periodiek plaatsvinden of naar aanleiding van een ontvangen klacht.

Hoe lang bewaren wij de gegevens

 • 10 jaar na beëindiging

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Adres
 • Burgerservicenummer
 • Financiële en fiscale gegevens 
 • Samenstelling gezin of huishouden

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Eventueel gemachtigde (bewindvoerder)

Hoe lang wij de gegevens bewaren

We bewaren de gegevens 10 jaar.

Doel vastlegging gegevens

Burgers en zzp'ers die inkomsten minder of gelijk aan bijstandsniveau hebben, direct kwijtschelding verlenen voor bepaalde gemeentelijke belastingen.

Welke gegevens wij opvragen

 • Datum naar Nederland gekomen
 • Ingeschreven BRP
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Huidige verblijfplaats
 • Inkomensgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Scan bankpas

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

Wij delen uw gegevens niet met andere partijen.

Hoelang wij de gegevens bewaren

Als het leefgeld wordt toegewezen bewaren wij de persoonsgegevens 10 jaar.

Als de aanvraag voor leefgeld wordt afgewezen bewaren wij de persoonsgegevens 5 jaar.

Doel

De gemeente Barneveld verwerkt de persoonsgegevens van vluchtelingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne met het doel deze vluchtelingen te kunnen voorzien van primaire behoeften als onderdak, voedsel, medische zorg en onderwijs.

Welke gegevens wij opvragen

Wij vragen de volgende gegevens van de leerling op:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer 
 • Gezondheidsgegevens 
 • Schoolverklaringen 
 • E-mailadres 
 • Rekeningnummer
 • Gegevens voor het vaststellen benodigde vervoersvoorziening
 • Gegevens voor vaststellen drempelbedrag en eigen bijdrage burgers

In geval van klacht

 • Benodigde gegevens indiener klacht, bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling

Met wie delen wij de gegevens

 • Vervoerder

Hoe lang bewaren wij de gegevens

 • We bewaren de gegevens uiterlijk 2 jaar na afloop van het schooljaar waarop verstrekking van de vergoeding betrekking heeft.

Welke persoonsgegevens wij opvragen

Leerplichtige en ouders/wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers leerplichtige

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Burgerservicenummer
 • Telefoonnummer 
 • Bijzonderheden 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • A-nr 
 • Nationaliteit
 • Geboorteplaats
 • Schoolverloop
 • Verzuim en vrijstellingsberoep
 • School, onderwijssoort en onderwijsniveau
 • Medische gegevens, indirect herleidbaar uit de gegevens
 • Strafrechtelijke gegevens

2. Niet-leerplichtigen die de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt zonder startkwalificatie

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats,
 • Telefoonnummer 
 • Bijzonderheden
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • A-nr
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit 
 • Geboorteplaats 
 • Inschrijving, afschrijving en de reden
 • Schoolverloop 
 • Verzuim en vrijstellingsberoep
 • School, onderwijssoort en onderwijsniveau

Met wie wij de gegevens delen

 • Sociaal team
 • Scholen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Onderwijsinstellingen
 • Veilig Thuis
 • Verwijs-index
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Politie, Openbaar Ministerie
 • Jeugdzorg: Zorgadviesteams intern en extern
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Onafhankelijk Psycholoog 
 • Wijkagent
 • Andere gemeenten
 • Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt voor niet leerplichtige

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • Persoonsgegevens verwijderen wij na 2 jaar tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn - dan geldt de wettelijke bewaartermijn
 • Ontheffing leerplicht 19 jaar
 • Ontheffing kwalificatieplicht 21 jaar
 • Toezicht leerplicht 19 jaar
 • Toezicht kwalificatieplicht 2 jaar
 • Extra verlof leerplichtwet 1 jaar

Welke gegevens wij opvragen

Een onderzoeksbureau voert voor ons het onderzoek uit. Wij vragen alleen de volgende gegevens op:

 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Postcodegebied

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Wij delen geen gegevens met derden.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Wij vernietigen uw gegevens nadat u zich heeft afgemeld voor het inwonerspanel.

Welke gegevens wij opvragen

Wij vragen de volgende gegevens op:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (als iemand op de hoogte wil blijven over wat er met de melding gedaan wordt)

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

De gemeente deelt deze gegevens niet.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • Bij kortdurende zaken maximaal 1 jaar
 • Bij een melding van overlast 5 jaar

Doel

Het oplossen van een ongewenste of onveilige situatie in de openbare ruimte. Dit kan gaan over:

 • afvalinzameling
 • asfaltverharding
 • banken
 • afvalbakken
 • tafels
 • hekjes
 • onderhoud begraafplaats
 • beplantingen en gazon
 • bermen
 • bomen
 • bruggen
 • duikers
 • gladheidbestrijding
 • hondenpoep
 • kabels en leidingen
 • ongediertebestrijding
 • onkruid
 • openbare verlichting
 • riolering
 • sloten
 • vijvers en watergangen
 • speelplaatsen
 • sportvelden
 • stoeptegels en straatstenen
 • straatreiniging
 • verkeersborden en markeringen
 • verkeersverlichting en zandwegen

Welke persoonsgegevens wij opvragen

We vragen persoonsgegevens op van de aanvrager en (indien van toepassing) dienst gemachtigde:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer en e-mailadres 
 • IBAN-nummer 
 • Burgerservicenummer
 • Nummer Kamer van Koophandel

Met wie wij de gegevens delen

 • Omgevingsdienst De Vallei

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • 7 jaar
 • bij Europese subsidies 10 jaar

Welke persoonsgegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres pand 
 • Nummer Kamer van Koophandel en vestigingsnummer wanneer de aanvrager en/of eigenaar een bedrijf is

Van wie de gegevens kunnen zijn

 • Aanvrager van de subsidie en diens gemachtigde 

Met wie wij de gegevens kunnen delen

 • Monumentencommissie 
 • Omgevingsdienst De Vallei

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • Gegevens en vergunningen over monumenten blijven bewaard.
 • Als er sprake is van een weigering of intrekking van een vergunning, is de bewaartermijn 10 jaar.

Waar wij de gegevens voor gebruiken

Advisering over monumentenvergunning.

Welke persoonsgegevens vragen wij op

 • Naam
 • Adres: woonadres of werkadres waar de oplaadpaal moet komen
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Type auto

Met wie wij de gegevens delen

 • Allegro

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Maximaal 1 jaar na einde geldigheid ontheffing.

Doel

Nemen van een verkeersbesluit over de aanleg en wijzigen van oplaadpunten.

Welke gegevens wij gebruiken

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken:

 • Naam
 • Adres
 • Situatieomschrijving

Over wie gaan de gegevens

 • Degene waarover het signaal gaat en/of over wiens onderneming/woning het signaal gaat.

Met wie wij de gegevens kunnen delen

 • Gemeente
 • Politie
 • Incidenteel met het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • Als BIBOB-advies is aangevraagd in een vergunningprocedure kan het advies 5 jaar bewaard worden.

Waar wij de gegevens voor gebruiken

Onderzoeken, analyseren en aanpak formuleren tegen ondermijning. Doel: het nemen van (handhavings)besluiten en handhaven van de openbare orde.

Welke gegevens wij opvragen

 • Naam
 • Adres
 • Nationaliteit

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Op grond van de Kieswet worden de ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd

Hoe lang wij de gegevens bewaren

De gegevens worden 3 maanden bewaard.

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Adres
 • Burgerservicenummer
 • Nummer Kamer van Koophandel
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Omgevingsdienst De Vallei

Hoe lang wij de gegevens bewaren

We bewaren de gegevens 1 jaar.

Reden gegevensverstrekking

Informatieverstrekking aan makelaars, architecten, bouwers

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • E-mailadres 
 • IBAN
 • Kenteken

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Parkeerservice en de gemeente Barneveld kunnen deze gegevens uitwisselen.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

We bewaren de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van het parkeerabonnement.

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht 
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum 
 • E-mailadres 
 • IBAN
 • Kenteken
 • Leasecontract Huurovereenkomst 
 • Eigendomsakte

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Parkeerservice en de gemeente Barneveld kunnen deze gegevens uitwisselen.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

We bewaren de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de parkeerontheffing.

Welke persoonsgegevens wij opvragen

De gemeente heeft Parkeerservice Barneveld ingehuurd om parkeervergunningen te regelen. Zij kunnen hiervoor de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht 
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum 
 • E-mailadres 
 • IBAN
 • Kenteken

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Parkeerservice en de gemeente Barneveld kunnen deze gegevens uitwisselen.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

We bewaren de gegevens tot 1 jaar na beeindiging van de parkeervergunning.

Waar wij de gegevens voor gebruiken

Beoordelen van een aanvraag parkeervergunning.

Voor ondersteuning die binnen de Participatiewet valt, leggen wij persoonsgegevens vast. Wij kunnen de volgende gegevens voor uw aanvraag opvragen:

Persoonsgegevens

 • Burgerservicenummer
 • Naam
 • Geslacht
 • Adres 
 • Begindatum adres
 • Aantal personen op adres 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Geboorteland 
 • E-mailadres 
 • IBAN 
 • Burgerlijke staat
 • Eventuele relatiegegevens 
 • Nationaliteit 
 • Kinderen (namen, geboortedata) 
 • Identiteitsbewijs (type, nummer en vervaldatum) 
 • Wel/geen studiefinanciering 
 • Verblijfsstatus 
 • Type vreemdelingendocument en de begindatum en einddatum
 • Naam zorgverzekeraar met klantnummer 
 • Wel/niet collectief verzekerd 
 • Beroep 
 • Inschrijfgegevens UWV 
 • Vakantieperiodes buitenland 
 • Gegevens voor vaststellen inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en innen van vorderingen
 • Gegevens voor identificatie van communicatie met de gebruikers binnen het netwerk
 • Benodigde gegevens van indiener klacht, bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling, conclusies/adviezen externen naar aanleiding van onderzoeken naar arbeidsmogelijkheden / medische beperkingen / psychische gesteldheid / gedragsproblematiek 
 • Gegevens over persoonlijk functioneren, houding en gedrag in relatie tot re-integratie, arbeidsintegratie inburgering, taalontwikkeling

Delen gegevens

Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek 
 • Alle organisaties die bij het Inlichtingenbureau zijn aangesloten
 • Externe partijen die wij vragen onderzoek te doen naar arbeidsmogelijkheden en/of medische belemmeringen, zoals UWV, externe keuringsartsen
 • Externe leden bezwaarschriftencommissie 
 • Organisaties met als doel in de re-integratie van cliënten te voorzien, andere dan deze re-integratiebedrijven waar cliënten activiteiten (gaan) verrichten gericht op participatie en arbeidsintegratie dan wel onderwijs (gaan) volgen in het kader van inburgering respectievelijk taalontwikkeling 
 • Medewerkers van het Werkgeverservicepunt 
 • Aan eerdergenoemde begeleiders en contactpersonen, 
 • CAK over verloop bronheffing
 • Menzis over uitvoering collectieve zorgverzekering
 • Deurwaarders voor incasso-opdrachten die wij verstrekken
 • Rechtsbijstandverleners
 • Rechterlijke instanties bij beroepsprocedures en hoger beroepsprocedures
 • Welzijn Barneveld: vrijwilligerswerk
 • Doorgifte aan internationale derden, voor zover bekend is dat niet aan de orde. Dit kan incidenteel wel voorkomen in het kader van internationale rechtshulpverzoeken / internationale onderzoeken naar SZ-fraude. Onbekend of dit recent heeft gespeeld/thans speelt. 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

 • Bij toekenning: 10 jaar
 • Bij weigering: 5 jaar 
 • Bij beëindiging: 15 jaar

Welke persoonsgegevens wij opvragen

 • Voornaam
 • Geslachtsnaam 
 • Geboortedatum en plaats van geboorte 
 • Gemeente van afgifte, op moment van aanvraag is dat de woonplaats
 • Handtekening
 • Pasfoto
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Naam partner zoals gekozen bij naamgebruik 
 • Nationaliteit 
 • Lengte 
 • Zo nodig toestemming

Met wie wij de gegevens delen

 • Leveranciers van de documenten

Hoe lang wij de gegevens  bewaren

 • Wij bewaren de gegevens over de aanvraag van documenten met een geldigheidsduur van 5 jaar of korter 11 jaar. Ook indien het document niet wordt verstrekt is de bewaartermijn 11 jaar.
 • We bewaren gegevens over documenten met een geldigheidsduur van langer dan 5 jaar 16 jaar. Op de persoonslijst blijft het document staan tot het vervangen wordt of de termijn is verstreken. 

Waarom wij deze gegevens opvragen

Aanvragen of vervangen van een paspoort, ID-kaart, vreemdelingen of vluchtelingen document. Eventueel met opneming van proces verbaal bij vermissing. Daarnaast het inklaren van paspoorten en ID-kaarten (documenten die van de leverancier komen controleren en klaarzetten voor uitreiking) en verzoeker van geldig document voorzien en op de juiste wijzen registreren in de BRP op de persoonslijst.

Welke persoonsgegevens wij opvragen

 • Voornaam (1e naam volledig en andere voornamen alleen voorletter) en geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Eventueel naam partner (naamskeuze)
 • Handtekening 
 • Pasfoto 
 • Burgerservicenummer
 • Rijbewijsnummers

Met wie wij de gegevens delen

 • Rijksdienst voor het Wegverkeer

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • 11 jaar

Waarvoor wij de gegevens kunnen gebruiken

 • Aanvraag nieuw rijbewijs
 • Vervangen rijbewijs bij verlopen 
 • Uitbreiding van rijbewijs
 • Afstand doen van categorie op rijbewijs
 • Omwisselen buitenlands rijbewijs voor Nederlands rijbewijs
 • Het controleren van het rijbewijs
 • Uitreiken van het rijbewijs

Welke gegevens wij opvragen

Wij vragen de volgende gegevens op:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Eigenaar pand of woning

Hoe lang wij de gegevens bewaren

We bewaren de gegevens tot 1 jaar na het verlopen van de vergunning.

Waar wij de gegevens voor gebruiken

Beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor rioolaansluiting. Deze vergunning geeft toestemming voor een nieuwe aansluiting. Of voor het saneren van een bestaande aansluiting op het gemeenteriool.

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum
 • Adres 
 • Telefoonnummer 
 • Rekeningnummer
 • Nummer identificatiebewijs
 • Gezinssamenstelling
 • Gegevens over regelen van schulden:
  • schuldeisers 
  • hoogte 
  • vorderingen 
  • hoogte inkomsten 
  • arbeidsmogelijkheden 
  • vaste lasten enzovoorts
 • Gegevens voor het vaststellen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en innen van vorderingen 
 • Gegevens over bevoegdheden van de gebruikers en de netwerkbeheerder met het oog op aangeboden faciliteiten en diensten van het netwerk en benodigde gegevens voor aanvragen drangakkoord en/of de Wet schuldsanering natuurlijke personen

In geval van klacht:

Benodigde gegevens van indiener klacht en bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling.

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Wij kunnen de gegevens delen met de rechtbank en schuldeisers.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

7 jaar

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Adres 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (in sommige gevallen)

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Niet van toepassing.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Tot maximaal 1 jaar na vervallen van de vergunning.

Waar wij de gegevens voor gebruiken

Het beoordelen en afhandelen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning voor een markt.

Welke gegevens wij verwerken

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Voornamen
 • Voorvoegsel en achternaam
 • Voorvoegsel en achternaam partner
 • Naamgebruik
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Met wie wij de gegevens kunnen delen

Alleen met toestemming delen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres met de andere leden van het stembureau. Verder delen wij geen gegevens met andere partijen.

Welke persoonsgegevens wij opvragen

Van de echtgenoten/geregistreerde partners

 • Geslacht en Geslachtsnaam 
 • Voornamen (voluit)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit(en)
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Van de getuigen

 • Voornaam en geslachtsnaam

Met wie wij de gegevens delen

 • Alleen voor intern gebruik (team betrokken ambtenaren)

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • 18 maanden na voltrekking huwelijk/partnerschap
 • Dossier gaat na huwelijk/GP voltrekking naar kluis, na anderhalf jaar naar archief
 • In beheermodule van de Trouwagenda is vanaf 2010 alles terug te zien. Perrit is gevraagd bewaartermijn van 1 jaar aan te houden, overig verwijderen

Welke gegevens wij opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens voor het vaststellen benodigde urgentieverklaring.

In geval van klacht: 

Benodigde gegevens van indiener klacht en bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling.

Waarom wij deze gegevens opvragen

Wij vragen de gegevens om een aanvraag van een urgentieverklaring te beoordelen. Wanneer er medische, financiële, sociale, volkshuisvestelijke of maatschappelijke redenen zijn waardoor een inwoner niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kan wachten, geeft de gemeente een urgentieverklaring af.

Met wie wij de gegevens delen

Wij kunnen de gegevens delen met:

 • Woningstichting Barneveld. Er is een convenant met de Woningstichting.
 • In sommige gevallen:
  • Johanniter Opvang in Ede 
  • Elan/bemoeizorg.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

7 jaar

Welke persoonsgegevens wij opvragen

 • Burgerservicenummer
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Plaats van aanvraag

Met wie wij de gegevens delen

Aanvraag wordt gestuurd naar Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag.

Hoe lang wij de gegevens mogen bewaren

Niet van toepassing.

Waarom wij deze gegevens vastleggen en gebruiken

Dit is wettelijk verplicht.

Welke gegevens wij opvragen

Vragenlijsten van de gemeente kunt u anoniem invullen. Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Dorp/plaats of wijk
 • E-mailadres 
 • Leeftijdscategorie
 • Afhankelijk van het onderwerp andere gegevens, bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

De gemeente deelt de persoonsgegevens verkregen via de vragenlijst niet met derden.

De gemeente maakt gebruik van het programma Survey Monkey. Dit is een Amerikaans programma. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de leverancier over het opslaan en bewaren van de gegevens. Hierdoor is uw privacy beschermd.

Hoe lang wij de gegevens bewaren

1 jaar

Welke persoonsgegevens wij kunnen opvragen

Wij kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Adres 
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer
 • Nummer identificatiebewijs 
 • Gegevens voor het vaststellen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en innen van vorderingen

In geval van klacht: 

Benodigde gegevens van indiener klacht en bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling.

Met wie wij uw gegevens kunnen delen

 • Leveranciers / aanbieders Wmo 
 • Zorginstellingen
 • Indicatiestellers 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens 7 jaar.

Waarvoor wij de gegevens kunnen gebruiken

Uitvoering van de Wmo, hieronder valt onder andere:

 • Beoordelen van een aanvraag voor een Wmo-voorziening
 • Het beëindigen van een Wmo-voorziening.
 • De voorziening wordt beëindigd wanneer een cliënt overlijdt, hersteld of verhuisd is 
 • Het uitvoeren van herindicatie
 • Voortzetten van een Wmo-voorziening na herindicatie
 • Ook wordt er in sommige gevallen een gesprek gevoerd met de betrokkene

Welke persoonsgegevens wij opvragen

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mogelijk andere persoonsgegevens uit het verzoek

Met wie de gemeente deze gegevens kan delen

 • In geval van betrokken partijen (belanghebbenden) kan het verzoek aan diegenen worden doorgestuurd

Hoe lang wij de gegevens bewaren

 • 1 jaar

Doel

 • Het registreren en afhandelen van Woo-verzoeken

Welke gegevens wij kunnen zien

Geen persoonsgegevens. De gemeente ziet alleen anoniem gemaakt gedrag van websitebezoekers.

Doel van de gegevens verwerken

Wij analyseren het gedrag van bezoekers op de website om deze, waar mogelijk te verbeteren.