Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken. Daarnaast informeert en ondersteunt de raadsgriffie inwoners bij alle vormen van contact met de gemeenteraad. Heeft u vragen over de gemeenteraad of de vergaderingen? Neem dan contact op met de raadsgriffie.

De raadsgriffie van de gemeenteraad van Barneveld bestaat uit:

  • een raadsgriffier;
  • 2 raadsadviseurs/commissiesecretarissen;
  • 2 raadsondersteuners;
  • een communicatieadviseur.

Griffier Marlies Bongers

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. Daarnaast adviseert ze de agendacommissie, het presidium en de raadsvoorzitter. Ze geeft leiding aan de griffie en tekent alle officiële stukken van de raad.

Commissiesecretarissen

Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. Een commissie richt zich op bepaalde onderwerpen. Er zijn daarom 3 verschillende commissies: Bestuur, Samenleving en Grondgebied.

De commissiesecretarissen bereiden de vergaderingen van de commissies voor en zorgen ervoor dat deze goed verlopen.

  • Commissie Bestuur : Janneke Hooijer
  • Commissie Samenleving: Sven van ’t Ooster
  • Commissie Grondgebied: Sven van ’t Ooster

Heeft u vragen over een commissie of wilt u meepraten over een bepaald onderwerp in een vergadering? Neem hiervoor contact op met een van de commissiesecretarissen.

griffie@barneveld.nl
14 0342

Zie ook: Vergaderingen raad en commissies