Vergaderingen raad en commissies

 • De gemeenteraad vergadert ongeveer 1 keer per maand.
 • 2 weken voor de raadsvergadering vergaderen de raadscommissies.
 • Er zijn 3 soorten commissievergaderingen: Bestuur, Samenleving en Grondgebied.
 • De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • U kunt de vergaderingen volgen en terugkijken via www.barneveld.nl/live.

Kalender met vergaderingen 2024

Onder deze kalender vindt u de datums van de extra vergaderingen
Commissie Bestuur Commissie Samenleving Commissie Grondgebied Gemeenteraad
23 januari 24 januari 25 januari 7 februari
27 februari 28 februari 29 februari 14 maart
2 april 3 april 4 april 17 april
14 mei 15 mei 16 mei 29 mei
18 juni 19 juni 20 juni 3 juli
4 juli (o.a. kadernota)     10 juli (16 uur)
10 september 11 september 12 september 25 september
8 oktober 9 oktober 10 oktober 23 oktober
5 november (begroting)     13 november
26 november 27 november 28 november 11 december

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Voor de behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning gelden wettelijke beslistermijnen. Daarom zijn er extra vergaderingen gepland voor de Bopa's (buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Ze zijn ingepland vóór de commissie Grondgebied een (hamer)raadsvergadering en vóór de reguliere raadsvergadering. Ook is er in de zomer een extra commissie Grondgebied ingepland.

In de agendacommissie wordt besloten of deze extra vergaderingen nodig zijn.

Datums extra vergaderingen Bopa's

Extra commissie Grondgebied 18.00 uur Extra gemeenteraad 19.00 uur Gemeenteraad
17 april 16 mei  
29 mei 20 juni  
3 juli   10 juli
29 augustus 12 september  
25 september 10 oktober  
23 oktober 5 november  
13 november 28 november  
11 december Januari 2025  

Extra raadsvergaderingen bestemmingsplannen

De extra raads- en commissievergaderingen in april, mei en juni zijn alleen voor bespreking en vaststelling van bestemmingsplannen.

In de agendacommissie wordt besloten of deze extra vergaderingen nodig zijn.

Datums extra vergaderingen bestemmingsplannen

Extra commissie Grondgebied, 19.30 uur Extra gemeenteraad, 19.30 uur
11 april 24 april
23 mei 5 juni

Vergaderstukken

De agenda en vergaderstukken staan ongeveer 2 weken van tevoren online in de vergaderkalender. U vindt daar ook de documenten van eerdere vergaderingen. Bekijk de vergaderkalender.

Met de gratis app 'iBabs pro' heeft u alle vergaderstukken altijd bij de hand op uw mobieltje of tablet. Verkrijgbaar via de Appstore. (Toegang via Organisatie: 'barneveld', Gebruikersnaam: 'burger', Wachtwoord: 'burger').

Uitzending vergadering bekijken

Alle raad- en commissievergaderingen worden live uitgezonden. Tijdens de vergadering kunt u kijken naar de live uitzending.

U kunt de opname van de vergadering achteraf terugzien. Klik hiervoor op de vergadering naar keuze in de agenda.

Wilt u kennismaken met de gemeenteraad en de lokale politiek? Meld u dan aan voor het programma Te gast bij de raad. Het programma vindt plaats op een avond van een raadsvergadering. U wordt door een aantal raadsleden ontvangen en tijdens een gezamenlijke maaltijd krijgt u uitleg over het raadswerk. Vervolgens krijgt u een korte rondleiding door het raadhuis en kunt u vanaf de publieke tribune de vergadering bijwonen. Zie voor meer informatie de pagina Te gast bij de raad.

In commissievergaderingen kunnen raadsleden informatie verzamelen over onderwerpen waarover later in raadsvergaderingen besluiten worden genomen. U vindt de onderwerpen die in de commissies worden behandeld bij de agenda van de vergadering

Aanmelden voor deelname

Uw inbreng kan waardevol zijn als er een onderwerp wordt besproken waar u bij betrokken bent of veel van afweet. Wilt u meepraten over een bepaald onderwerp? Aanmelden kan tot uiterlijk 10.00 uur de dag voorafgaand aan de commissievergadering via griffie@barneveld.nl.

Geef in uw e-mail aan:

 • uw naam
 • uw contactgegevens
 • het onderwerp waarover u wilt meepraten
 • een korte samenvatting of het doel van uw inbreng
 • of u gebruik wilt maken van 2 minuten spreektijd bij het begin van het onderwerp  

Door deel te nemen aan de commissievergadering, geeft u toestemming dat uw deelname openbaar wordt uitgezonden. Ook geeft u er toestemming voor dat we uw gegevens bewaren om contact met u te kunnen houden. De opnames van de vergaderingen blijven op de website beschikbaar (videoarchief). Uw contactgegevens worden niet verspreid.

Contactgegevens secretarissen

 • Commissie Bestuur: Janneke Hooijer
 • Commissie Samenleving: Sven van ’t Ooster
 • Commissie Grondgebied: Janneke Hooijer
 • griffie@barneveld.nl
 • 14 0342

Een paar handige tips voor als u gaat deelnemen een een commissievergadering:

 • Schrijf uw tekst uit. Dan weet u precies wat u wilt zeggen en het voorkomt dat u te weinig tijd hebt. Gemiddeld genomen heeft u in 2 minuten spreektijd tijd voor ongeveer 300 woorden.
 • Schrijf als eerste en in één zin wat de kern, het belangrijkste punt van uw betoog moet zijn, onderbouw dat vervolgens met uw argumenten. Maak uw verhaal niet te lang, een lang verhaal maakt uw standpunt niet duidelijker.
 • Wanneer u deelneemt aan de vergadering, zullen er verschillende mensen aanwezig zijn. U kunt het beste uw bijdrage beginnen met: "Geachte voorzitter en leden van de raadscommissie" (en eventueel: "en kijkers/toehoorders thuis").
 • Oefen vooraf, zodat u weet hoe lang u spreekt.
 • Stel uw bijdrage samen met eventuele achtergrondinformatie, beschikbaar aan de raad. De griffie kan uw bijdrage toevoegen aan de raadsstukken. Raadsleden kunnen uw betoog dan gebruiken bij hun voorbereiding of nog eens rustig nalezen. U kunt hierover vooraf overleggen met de griffie. De raad vergadert papierloos en werkt met het raadsinformatiesysteem iBabs. Dat is dezelfde website waar u zelf ook de openbare raadsstukken kunt vinden.

De Lange Termijn Agenda (LTA) is een programma waarmee u alle onderwerpen van de meerjarenraadsagenda, moties en toezeggingen kunt inzien. Dit geeft een overzicht van alle onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde moeten komen. Ga naar de Lange Termijn Agenda.