Begrotingscyclus

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft, vindt u in de kadernota, begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken. Dit wordt ook wel de begrotingscyclus genoemd. De planning & control documenten vanaf 2016 zijn te raadplegen  via onze LPC: ‘Lean Planning & Control’.

Bekijk de planning en control documenten

Kadernota

De gemeente Barneveld stelt jaarlijks de plannen voor de komende jaren op. Die plannen staan in de Kadernota. De gemeenteraad stelt de Kadernota vast. Dat gebeurt in de maand juni. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. 
Bij de behandeling van de kadernota kan de raad moties en amendementen aannemen. Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programmabegroting of geeft de raad het college van B&W bijvoorbeeld opdracht iets nader uit te zoeken.

Programmabegroting

De Programmabegroting is de inhoudelijke en financiële uitwerking van het eerste jaar van de Kadernota. De programmabegroting werkt de keuzes uit de kadernota verder uit: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?

De begroting bestaat uit begrotingsprogramma’s die de raad heeft vastgesteld. Per programma vertellen we wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Dat geldt ook voor de geschatte lasten en opbrengsten. Naast de programma’s bestaat de begroting uit een aantal paragrafen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd voor belangrijke beheersmatige aspecten. Denk aan onderhoud van wegen en gebouwen, bedrijfsvoering, grondbeleid en beleid over de lokale heffingen. Deze paragrafen zijn verplicht. Dit is vastgelegd in regelgeving op basis van de Gemeentewet.

Bij de behandeling van de Programmabegroting kan de raad moties en amendementen aannemen.

Samenvatting programmabegroting 2024

Jaarstukken

De gemeente kijkt na afloop van een jaar of de plannen die we ons hadden voorgenomen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hoeveel dat gekost heeft. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de Jaarverslaggeving vast over het afgelopen jaar. In de Jaarverslaggeving legt het college van B en W verantwoording af over het gevoerde beleid. In de jaarstukken zijn de jaarrekening en het jaarverslag opgenomen. Bij de behandeling van de Jaarverslaggeving kan de raad moties en amendementen aannemen.

Samenvatting jaarstukken 2022