Programmabegroting 2024

 • Het college van Burgemeester & Wethouders heeft de ontwerp Programmabegroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraad.
 • Op deze pagina vind u een samenvatting
 • De complete programmabegroting 2024 staat in de Lean Planning & Control (tlpc.nl)

Barneveld streeft ernaar een klimaatadaptieve gemeente te zijn tegen 2050. We investeren in groene initiatieven, schone lucht en biodiversiteit.

 • Om aan de woonbehoefte te voldoen, hebben we concrete plannen om jaarlijks 600 nieuwe woningen te realiseren, waarbij we speciale aandacht hebben voor betaalbare woningen.
 • We zetten in op het versterken van de leefbaarheid in onze dorpen en wijken, met projecten die inspelen op de unieke behoeften en kenmerken van elk gebied.
 • Het verhogen van de biodiversiteit voor een gezond en aantrekkelijk Barneveld.
 • We gaan aan de slag met het programma ‘Waardevol Landelijk gebied’. Dit programma heeft als doel om het buitengebied te behouden en inwoners de mogelijkheid te geven verschillende initiatieven te ontplooien.
 • We gaan ervoor zorgen dat de kwaliteit van schoolgebouwen en (sport)voorzieningen op niveau blijft.

In Barneveld willen we dat iedereen kan meedoen. Inclusie valt hier ook onder. Het gaat niet alleen over plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook dat iedereen zich welkom voelt.

 • We willen dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over geld. Zo kunnen zij rust en ruimte ervaren om te ontwikkelen en mee te doen. Dit wordt opgepakt in het programma Bestaanszekerheid.
 • Belangrijk vinden we het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor jongeren. De aanpak ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ helpt jongeren veilig, gezond en kansrijk op te groeien.
 • We willen dat meer mensen meedoen met cultuur, sport en bewegen. Sport, cultuur en vrijwilligerswerk zorgen voor verbinding en verrijking.
 • We willen meer veiligheid, gezondheid en welzijn voor jong en oud. 
 • Het aantal ouderen neemt de komende jaren verder toe. We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We bieden hierbij passende hulp.

Barneveld staat bekend om zijn sterke economische sectoren zoals voedsel, transport, ICT, diensten en toerisme. We willen deze sectoren verder versterken en diversifiëren.

 • De kwaliteit van wegen op peil houden voor veilig en comfortabel gebruik. 
 • Onze ligging in de regio is strategisch, en we zetten in op samenwerking met omliggende steden en provincies om de bereikbaarheid te optimaliseren.
 • Om de mobiliteit in Barneveld te verbeteren, stimuleren we het gebruik van fietsen en openbaar vervoer, terwijl we ook investeren in meer laadpalen voor elektrische auto’s.
 • We zijn trots op onze gemeente en willen Barneveld promoten als een aantrekkelijke bestemming voor zowel bedrijven als toeristen.

We hechten veel waarde aan samenwerking en dialoog. Daarom betrekken we inwoners, ondernemers en partners zoveel mogelijk bij onze plannen en projecten.

 • We werken in wijken en dorpen en stemmen goed met elkaar af wat daar nodig is.
 • We willen beter communiceren. Onder andere over waar de gemeente aan werkt en waarom. Ook onze brieven schrijven we in begrijpelijke taal. 
 • Vragen van inwoners willen we snel en goed afhandelen. Inwoners kunnen steeds meer zaken via de gemeentelijke website regelen. 
 • We verstevigen de positie van de gemeente Barneveld binnen en buiten de regio. Dit doen we richting andere overheden en relevante netwerken. 
 • We bouwen verder aan een krachtige organisatie die de belangen van onze inwoners dient

 • Ondernemers in Barneveld staan voor diverse uitdagingen, waaronder het zoeken naar groeimogelijkheden, het aantrekken van personeel en het omgaan met stijgende kosten.
 • Hoewel de voortgang van belangrijke infrastructuurprojecten zoals Knooppunt Hoevelaken en A1-A30 hebben vertraagd, blijft Barneveld zich inzetten voor het verbeteren van de bereikbaarheid.
 • 2024 markeert het begin van een nieuwe fase voor Barneveld, waarin de gemeente de Omgevingswet gaat toepassen. Dit betekent een positieve verandering in de manier waarop we omgaan met ruimtelijke projecten.
 • De gemeente legt de nadruk op het scheppen van kansen voor jongeren en zet zich actief in voor het voorkomen van middelengebruik, terwijl ze tegelijkertijd de unieke Barneveldse identiteit koestert.

Inkomsten

Bron Bedrag in euro’s
Het Rijk, algemene uitkering 107.179.000
Lokale heffingen en leges, o.a. hondenbelasting, vergunningen en leges, riool- en afstoffenheffing 37.653.000
Overige inkomsten, o.a. huur, rente, dividend en specifieke uitkeringen 23.053.000
Reserves 8.925.000
Totaal 176.809.000

Uitgaven

Besteding Bedrag in euro’s
Woon- en leefomgeving. Zoals: Veiligheid, Groen, Afvalinzameling- en verwerking, Wegen, Kunst en cultuur, Sportaccommodaties 67.289.000
Samenwerken, dienst verlenen en besturen. Zoals: Bestuurlijke samenwerking, Ondersteuning organisatie 40.191.000
Participatie en ondersteuning. Zoals: Maatschappelijke zorg, Voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking en jongeren (jeugdhulp) 66.641.000
Bedrijvigheid en bereikbaarheid. Zoals: Promotie economie,Verkeer, Parkeren 6.584.000
Totaal 180.705.000

Hoeveel betaal ik in 2024?

Belasting Bedrag in euro’s
Onroerende zaakbelasting. Gemiddeld per woningeigenaar 345,32
Afvalstoffenheffing. Vast bedrag per eénpersoonhuishouden 200,70
Afvalstoffenheffing. Vast bedrag per meerpersoonshuishouden 334,50
Rioolheffing. Vastrecht tot 350 m3 afvalwater 209,65
Hondenbelasting, voor de eerste hond 55,75
Alles onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad.

 • Stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) met 4%
 • Stijgen de hondenbelasting en de leges ‘burgerzaken’ met 4% als inflatiecorrectie.
 • Stijgt de afvalstoffenheffing met 2% als gevolg van hogere kosten door inflatie;
 • Stijgt de rioolheffing met 4%