Groslijsten en prestatiemeting

Gemeente Barneveld maakt gebruik van een groslijstsystematiek voor enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen bij civieltechnische, cultuurtechnische en bouwkundige werken. Deze groslijstsystematiek sluit aan op het inkoopbeleid van de gemeente, de aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Het inkoopbeleid van de gemeente Barneveld prevaleert boven deze groslijstsystematiek.

1. Inleiding

De gemeente is verplicht te kunnen motiveren waarom bepaalde bedrijven zijn uitgenodigd (Gids Proportionaliteit). In dit document legt de gemeente Barneveld uit hoe zij bedrijven voor enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen selecteert. Door op deze wijze ondernemers te selecteren kan de gemeente Barneveld voldoen aan de verplichting om de keuze van geselecteerde ondernemers te kunnen motiveren.

De groslijstsystematiek kan uitgebreid worden naar andere disciplines. De gemeente Barneveld houdt zich het recht voor gemotiveerd af te wijken van deze systematiek.

2. Welk type bedrijven genieten de voorkeur binnen gemeente Barneveld?

De gemeente Barneveld kent een regionaal voorkeursbeleid, zoals omschreven in het inkoopbeleid van de gemeente. Bedrijven die gevestigd zijn in de FoodValley hebben een grotere kans om uitgenodigd te worden voor enkel- en meervoudig onderhandse opdrachten. Met de regio wordt de FoodValley aangeduid waarin zich de volgende acht gemeenten bevinden: Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Voor deze groslijstsystematiek wordt onder een vestiging verstaan 'een gebouw waar duurzame uitoefening van de activiteiten van de onderneming of rechtspersoon plaatsvindt'. Onder duurzaam wordt verstaan minimaal 6 maanden en doorlopend. Onder activiteiten wordt verstaan de calculatie, werkvoorbereiding, planning en uitvoeringscoördinatie van opdrachten.

De gemeente Barneveld wil goede prestaties van ondernemers belonen. Prestaties van bedrijven worden vastgelegd middels prestatiemetingen van projecten.

Hoe hoger de prestaties van een ondernemer, hoe groter de kans is op een selectie bij enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

3. Groslijsten gemeente Barneveld

Groslijsten zijn lijsten van geïnteresseerde bedrijven, die in aanmerking kunnen komen voor enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen voor een specifieke discipline. Door het hanteren van groslijsten wordt het voor de gemeente Barneveld mogelijk om bedrijven op objectieve wijze te selecteren op basis van prestaties uit het verleden. Een tweede voordeel van het gebruik van groslijsten is dat de geschiktheid van bedrijven niet bij iedere aanbesteding opnieuw hoeft te worden bepaald waardoor de administratieve lasten voor zowel bedrijven als de gemeente worden beperkt. 

De gemeente Barneveld hanteert per discipline een groslijst. Binnen zo’n groslijst wordt onderscheid gemaakt tussen regio FoodValley bedrijven en bedrijven die buiten de regio FoodValley zijn gevestigd. Daarnaast wordt binnen een groslijst onderscheid gemaakt tussen de bedrijven die een toppositie hebben en de bedrijven die geen toppositie hebben. De hoeveelheid bedrijven met een toppositie is afhankelijk van het aantal bedrijven op de groslijst. Bij een gering aantal bedrijven op een groslijst zal de categorie topbedrijven klein zijn, bijvoorbeeld 3, bij grotere groslijsten zal de categorie topbedrijven groter zijn, bijvoorbeeld een top 5. De topbedrijven 
worden bepaald op basis van de scores op uitgevoerde projecten bij de gemeente Barneveld. De indeling van de soorten groslijsten is tot stand gekomen op basis van veel voorkomende werken uit het recente verleden en de verwachting van komende werken. 

De indeling van de soorten groslijsten is tot stand gekomen op basis van veel voorkomende werken uit het recente verleden en de verwachting van komende werken.

Indeling groslijsten gemeente Barneveld:

 1. Civiel Werken: Asfalt.
 2. Civiel Werken: Straatwerk.
 3. Civiel Werken: Riolering.
 4. Civiel Werken: Milieukundig.
 5. Beheer Werken: Asfalt.
 6. Beheer Werken: Groen.
 7. Beheer Werken: Elementen.
 8. Beheer Werken: Kunstwerken.
 9. Bouwkundig Diensten: Architecten. Interessegebieden: Interieur, exterieur, landschap, stedenbouw, restauratie en renovatie.
 10. Bouwkundig Diensten: Constructie.
 11. Bouwkundig Diensten: Onderhoud. Interessegebieden: Schoonmaak, Schilderwerk, Stucwerk, Beglazing.
 12. Bouwkundig Diensten: Installatie. Interessegebieden: Elektrotechnisch, Werktuigbouwkundig, E+W, Service & onderhoud, Regeltechniek, Brandveiligheid, (Toren)klokken, Beveiliging, Toegangscontrole en Bliksembeveiliging.
 13. Bouw - Diensten: Adviesdiensten algemeen. Interessegebieden: Bouwfysica, Brandveiligheid, Akoestiek, Bouwmanagement, Buitensport, Toezicht & directievoering, Bouwkosten, MJOP, Aanbesteding, Keuringen, Huisvesting, Legionella, Asbestinventarisatie, Milieu (Flora en Fauna, etc.), Exploitatie en Beelden kunstwerken & gedenkstenen.
 14. Bouwkundig: Leveringen. Interessegebieden: Facilitair, Gymmaterialen, Sportvloeren, Buiten-speeltoestellen, Hang & sluitwerk, Overige, Reclame/promotie, Verhuur, Straatmeubilair, Zwembadmaterialen en Theater geluid & toneeltechniek.
 15. Bouwkundig Werken: Bouwkundig. Interessegebieden: Nieuwbouw, Renovatie en Restauratie.
 16. Bouwkundig  Werken: Installatie. Interessegebieden: E+W, Duurzaamheid, Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig.
 17. Bouwkundig Werken: Sloop & Sanering Interessegebieden: Asbestsanering, Sloop en Recyclingbedrijven.

Binnen de bouwkundige groslijsten zijn interessegebieden aangemaakt. Bij het aanmelden voor deze groslijst kan het bedrijf zichzelf registreren voor één of meerdere interessegebieden.  

Een bedrijf kan voor de ene discipline tot de topbedrijven behoren in de groslijst en voor een andere discipline niet.

Om tot een groslijst toegelaten te worden dient een bedrijf zich aan te melden en de onderstaande documenten in te dienen. In hoofdstuk 4 staat de procedure voor het 
aanmelden voor groslijsten. 

3.3.1 Algemene eisen bij aanmelding groslijsten 

Het bedrijf dient bij uitnodiging onderstaande documenten digitaal te kunnen overleggen en te voldoen aan de eisen zoals beschreven in onderstaande documenten. 

 • Uittreksel uit het handelsregister, waaruit onder meer dient te blijken dat de aanbestedingsstukken ondertekend zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. Dit kunnen meerdere documenten zijn; 
 • Een gedragsverklaring aanbesteden (alleen voor civiele werken); 
 • Een verklaring van de belastingdienst (omzetbelasting en loonheffing); 
 • UEA, deze is te vinden op: www.barneveld.nl/over-barneveld/aanbestedingen; 
 • Toelichting organisatie waaruit expertise behorende bij ingeschreven groslijsten blijkt; 
 • VCA certificaat bedrijf (alleen voor civiele werken). 

In januari van elk jaar worden de documenten getoetst of ze geldig zijn in het betreffende jaar. Daarbij is de aannemer verantwoordelijk voor de geldigheid van de betreffende documenten.  

Let op! Indien contactpersoon en/of onderaannemer(s) wijzigen ten opzichte van de inschrijving in de groslijst, kunt u dit in de inschrijving voor het project aangeven. In die gevallen hoeft u in de projectinschrijving geen nieuwe UEA in te dienen, bij alle andere wijzigingen wel.  

3.3.2  Nadere eisen t.b.v. Groslijsten Civiel - Werken - asfalt 

Het bedrijf dient onderstaande documenten digitaal te overleggen en te voldoen aan de eisen zoals beschreven in onderstaande documenten: 

 • VCA certificaat bedrijf 
 • ISO 9001 

3.3.3  Nadere eisen t.b.v. Groslijsten Civiel - Werken - straatwerk 

Het bedrijf dient onderstaande documenten digitaal te overleggen en te voldoen aan de eisen zoals beschreven in onderstaande documenten: 

 • VCA certificaat bedrijf 
 • ISO 9001 

3.3.4  Nadere eisen t.b.v. Groslijsten Civiel - Werken - riolering 

Het bedrijf dient onderstaande documenten digitaal te overleggen en te voldoen aan de eisen zoals beschreven in onderstaande documenten: 

 • VCA certificaat bedrijf 
 • ISO 9001 

3.3.5  Nadere eisen t.b.v. Groslijst Civiel - Werken - Milieukundig 

Het bedrijf dient onderstaande documenten digitaal te overleggen en te voldoen aan de eisen zoals beschreven in onderstaande documenten: 

 • VCA certificaat bedrijf 
 • ISO 9001; 
 • BRL. 

3.3.6  Nadere eisen t.b.v. Groslijst Bouwkundig - Werken - Sloop & Sanering 

Het bedrijf dient onderstaande documenten digitaal te overleggen en te voldoen aan de eisen zoals beschreven in onderstaande documenten: 

 • BRL / SVMS- 007 

3.3.7  Nadere eisen t.b.v. overige groslijsten 

De overige groslijsten hebben geen specifieke nadere eisen.                                                        

Voor alle groslijsten geldt dat bij de daadwerkelijke uitvraag referenties en nadere eisen kunnen worden gevraagd. 

4. Procedure aanmelden en uitsluiting groslijsten

Om op een groslijst te komen dient een bedrijf zich daarvoor aan te melden en daarbij verschillende verklaringen en bewijsstukken te overleggen, zie daarvoor de toelatingseisen in hoofdstuk 3. Deze gegevens worden opgeslagen en kunnen zowel bij het aanmelden voor een groslijst als bij het voornemen tot uitnodiging door de gemeente worden geraadpleegd. 

Bedrijven kunnen zich doorlopend aanmelden voor een of meerdere groslijsten (disciplines).

Wanneer de gemeente bij een op handen zijnde aanbesteding voornemens is een bepaald bedrijf uit te nodigen, wordt de volledige toets van de geschiktheid van het bedrijf gedaan en worden de opgeslagen gegevens geraadpleegd.  

Wanneer de gemeente vaststelt dat een bedrijf niet aan de vastgestelde eisen voldoet, doet de gemeente daarvan mededeling. Een bedrijf dat niet aan de eisen voldoet krijgt geen uitnodiging tot inschrijving. 

Op  https://app.emviprestatiemeting.nl/opdrachtnemers/registratie kunnen bedrijven zich aanmelden voor een of meerdere groslijsten en daarbij de vereiste documenten uploaden. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Barneveld.

4.2.1 Uitgesloten van deelname  

 Voor deze situaties worden bedrijven uitgesloten: 

 • Voor deelname aan één of meerdere groslijsten zijn bedrijven uitgesloten waarop één of meerdere uitsluitingsgronden van toepassing zijn die door de aanbesteder in het bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument zijn aangegeven.  
 • Voldoet een bedrijf niet aan een of meerdere vastgestelde geschiktheidseisen, dan wordt het bedrijf niet toegelaten tot de groslijst.  
 • Als meerdere zustervennootschappen behorend bij een holding(concern) zich aanmelden voor dezelfde groslijst(discipline). In een dergelijk geval zal alleen de vennootschap die als eerste is aangemeld worden toegelaten (indien deze aan de toelatingseisen voldoet). De overige zustervennootschappen worden uitgesloten.  

4.2.2  Tijdelijk uitgesloten van deelname 

Voor deze situaties worden bedrijven tijdelijk uitgesloten: 

 • Wanneer een bedrijf in 2 jaar tijd 2 keer na interesse getoond te hebben voor een opdracht en daarvoor een uitnodiging te hebben ontvangen, geen of geen geldige inschrijving indient, kan dit bedrijf  een jaar uitgesloten worden voor enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen voor de desbetreffende groslijst binnen de gemeente Barneveld.  
 • Indien een bedrijf op een vastgestelde prestatiemeting op twee of meer vragen het cijfer 4 of lager scoort, kan dit bedrijf voor de duur van twee jaar verwijderd worden van de groslijst(en). Wanneer de opdrachtnemer na deze twee jaar voor een tweede keer een onvoldoende beoordeling krijgt, kan deze weer worden verwijderd van de groslijst(en) en kan zich pas na vijf jaar weer aanmelden. 

Gemeente Barneveld wil de lasten voor zowel de overheid als de markt zo veel mogelijk beperken. Bedrijven hoeven zich daarom maar éénmalig aan te melden en hun certificaten maar éénmalig per jaar gecontroleerd te worden in plaats van bij iedere inschrijving. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van onder andere juistheid en geldigheid van de gegevens ligt bij het bedrijf. Het bedrijf is te allen tijde zelf verantwoordelijk om haar documenten up-to-date te houden. Ter ondersteuning van de bedrijven wordt vanuit het systeem een herinnering gestuurd voor documenten met een beperkte geldigheid.  

Twee specifieke aandachtspunten in dit verband: 

Indien referentiewerk wordt gevraagd, dient de aanbieder de datum van oplevering aan te geven. Deze datum wordt gebruikt om te bepalen of deze valt in de gevraagde periode waarin het referentiewerk is gerealiseerd. 

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) blijft een jaar geldig, waarbij wel de eis wordt gesteld dat het bedrijf de verantwoordelijkheid heeft om proactief te melden wanneer op haar een wijziging van toepassing is binnen dat jaar. 

5 Beschrijving selectiesystematiek

De gemeente Barneveld selecteert bedrijven voor enkel- en meervoudig onderhandse  aanbestedingen met onderstaande selectiemethode. 

De selectiemethode houdt rekening met: 

 • Vestigingsplaats in regio FoodValley of daarbuiten 
 • Gemiddelde van de laatste drie prestatiemetingen per groslijst voor gemeente Barneveld 

Afhankelijk van het aantal te selecteren partijen gaat de selectie als volgt: 

Zie 5.1 en 5.2.

Wanneer de gemeente kiest om 1 bedrijf te selecteren gaat de selectie als volgt: 

 1. Op basis van projectkenmerken wordt de meest passende groslijst of combinatie van groslijsten gekozen.  
 2.  Wanneer de gemeente daarvoor aanleiding ziet wordt binnen de groslijst een nadere selectie gedaan op basis van projectspecifieke kenmerken.  
 3. De gemeente selecteert 1 bedrijf door een handmatige selectie uit de totale lijst. 
 4. Indien een geschikt bedrijf uit de regio FoodValley op de groslijst staat wordt daar, bij verder gelijke geschiktheid, de voorkeur aan gegeven boven bedrijven die niet uit de regio FoodValley komen.  
 5. Wanneer dat nog niet gedaan is toetst de gemeente of het te selecteren bedrijf voldoet aan de geschiktheidseisen voor de groslijst. Bij het niet voldoen aan de geschiktheidseisen selecteert de gemeente handmatig een bedrijf waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vestigingsplaats en de plaats op de groslijst van het afgewezen bedrijf. 
 6. De gemeente toetst de interesse van de gegadigde voor het meedingen naar de opdracht. Indien een gegadigde geen interesse heeft, selecteert de gemeente handmatig een bedrijf waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vestigingsplaats en de plaats op de groslijst van het bedrijf dat geen interesse toonde. 

Wanneer de gemeente kiest om 3 bedrijven te selecteren gaat de selectie als volgt: 

 1. Op basis van projectkenmerken wordt de meest passende groslijst of combinatie van groslijsten gekozen.  
 2. Wanneer de gemeente daarvoor aanleiding ziet wordt binnen de groslijst een nadere selectie gedaan op basis van project specifieke kenmerken.  
 3. De gemeente selecteert 1 bedrijf door een handmatige selectie uit de totale lijst. 
 4. Het systeem selecteert 1 bedrijf op basis van roulatie uit de categorie topbedrijven binnen de groslijst (de volgorde van roulatie binnen de topbedrijven wordt random bepaald). Zolang geen bedrijven in de categorie topbedrijven staan, wordt gekozen op basis van roulatie binnen de totale groslijst.  
 5. Het systeem selecteert random 1 bedrijf uit de categorie overige bedrijven binnen de groslijst (waarbij de voorkeur gegeven wordt aan bedrijf dat nog niet eerder geselecteerd is).  
 6. Van de 3 te selecteren bedrijven dienen 2 gevestigd te zijn binnen de FoodValley en 1 buiten de FoodValley . Bij het ontbreken van een geschikt bedrijf in de  FoodValley selecteert de gemeente een bedrijf dat niet in de FoodValley gevestigd is. Bij het ontbreken van een geschikt bedrijf buiten de FoodValley selecteert de gemeente een bedrijf dat in de FoodValley gevestigd is.  
 7. Wanneer dat nog niet gedaan is, toetst de gemeente of het te selecteren bedrijf voldoet aan de geschiktheidseisen voor de groslijst. Bij het niet voldoen aan de geschiktheidseisen selecteert de gemeente handmatig een bedrijf waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vestigingsplaats en de plaats op de groslijst van het afgewezen bedrijf. 
 8. De gemeente toetst de interesse van de gegadigden voor het meedingen naar de opdracht. Indien een gegadigde geen interesse heeft, selecteert de gemeente handmatig een bedrijf waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vestigingsplaats en de plaats op de groslijst van het bedrijf dat geen interesse toonde. 

Wanneer de gemeente kiest om 4 bedrijven te selecteren gaat de selectie als volgt: 

 1. Op basis van projectkenmerken wordt de meest passende groslijst of combinatie van groslijsten gekozen.  
 2. Wanneer de gemeente daarvoor aanleiding ziet wordt binnen de groslijst een nadere selectie gedaan op basis van project specifieke kenmerken.  
 3. De gemeente selecteert 2 bedrijven door een handmatige selectie uit de totale lijst. 
 4. Het systeem selecteert 1 bedrijf op basis van roulatie uit de categorie topbedrijven binnen de groslijst (de volgorde van roulatie binnen de topbedrijven wordt random bepaald). Zolang geen bedrijven in de categorie topbedrijven staan, wordt gekozen op basis van roulatie binnen de totale groslijst.  
 5. Het systeem selecteert random 1 bedrijf uit de categorie overige bedrijven binnen de groslijst (waarbij de voorkeur gegeven wordt aan bedrijf dat nog niet eerder geselecteerd is).  
 6. Van de 4 te selecteren bedrijven dienen 2 gevestigd te zijn binnen de FoodValley en 1 buiten de FoodValley . Bij het ontbreken van een geschikt bedrijf in de  FoodValley selecteert de gemeente een bedrijf dat niet in de FoodValley gevestigd is. Bij het ontbreken van een geschikt bedrijf buiten de FoodValley selecteert de gemeente een bedrijf dat in de FoodValley gevestigd is.  
 7. Wanneer dat nog niet gedaan is toetst de gemeente of het te selecteren bedrijf voldoet aan de geschiktheidseisen voor de groslijst. Bij het niet voldoen aan de geschiktheidseisen selecteert de gemeente handmatig een bedrijf waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vestigingsplaats en de plaats op de groslijst van het afgewezen bedrijf. 8. De gemeente toetst de interesse van de gegadigden voor het meedingen naar de opdracht. Indien een gegadigde geen interesse heeft, selecteert de gemeente handmatig een bedrijf waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vestigingsplaats en de plaats op de groslijst van het bedrijf dat geen interesse toonde. 

Wanneer de gemeente er voor kiest 5 bedrijven te selecteren gaat de selectie als volgt: 

 1. Op basis van projectkenmerken wordt de meest passende groslijst of combinatie van groslijsten gekozen.  
 2. Wanneer de gemeente daarvoor aanleiding ziet wordt binnen de groslijst een nadere selectie gedaan op basis van project specifieke competenties.  
 3. De gemeente selecteert 2 bedrijven door een handmatige selectie uit de totale lijst. 
 4. Het systeem selecteert 1 bedrijf op basis van roulatie uit de categorie topbedrijven binnen de groslijst (de volgorde van roulatie binnen de topbedrijven wordt random bepaald). Zolang geen bedrijven in de categorie topbedrijven staan, wordt gekozen op basis van roulatie binnen de totale groslijst.  
 5. Het systeem selecteert random 2 bedrijven uit de categorie overige bedrijven binnen de groslijst ( waarbij de voorkeur gegeven wordt aan bedrijf dat nog niet eerder geselecteerd is).
 6. Van de 5 te selecteren bedrijven dienen 2 gevestigd te zijn binnen de FoodValley en 1 buiten de FoodValley . Bij het ontbreken van een geschikt bedrijf in de  FoodValley selecteert de gemeente een bedrijf dat niet in de FoodValley gevestigd is. Bij het ontbreken van een geschikt bedrijf buiten de FoodValley selecteert de gemeente een bedrijf dat in de FoodValley gevestigd is.  
 7. Wanneer dat nog niet gedaan is toetst de gemeente of het te selecteren bedrijf voldoet aan de geschiktheidseisen voor de groslijst. Bij het niet voldoen aan de geschiktheidseisen selecteert de gemeente handmatig een bedrijf waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vestigingsplaats en de plaats op de groslijst van het afgewezen bedrijf.  
 8. De gemeente toetst de interesse van de gegadigden voor het meedingen naar de opdracht. Indien een gegadigde geen interesse heeft, selecteert de gemeente handmatig een bedrijf waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vestigingsplaats en de plaats op de groslijst van het bedrijf dat geen interesse toonde. 

De selectieprocedure zoals beschreven is ook uitgewerkt in een flowchart.

Flowchart selectiesystematiek gemeente Barneveld

Selectiesystematiek Barneveld

Per groslijst bepaalt de gemeente hoeveel bedrijven een toppositie kunnen hebben, dat is afhankelijk van het aantal bedrijven op de groslijst. Het aantal bedrijven dat een toppositie kan hebben is te allen tijde kleiner dan het aantal bedrijven dat geen toppositie heeft. Het maximum aantal bedrijven met een toppositie is 10. Op de projecten worden de prestaties van de bedrijven gemeten met een prestatiemeting. De topbedrijven per groslijst worden bepaald door de gemiddeld hoogste prestatie voor de betreffende groslijst van de afgelopen 3 projecten (afgerond op tiende decimalen). Alleen prestatiemetingen van afgeronde en opgeleverde projecten worden meegenomen voor het bepalen van de positie op de groslijst, tussentijdse of voorlopige beoordelingen worden niet meegenomen voor het bepalen van de topbedrijven. 

De scores in de groslijsten zijn dynamisch. Dat wil zeggen dat deze continue worden aangepast op basis van de laatst beschikbare score(s). 

6 Prestatiemetingen

De gemeente Barneveld wil bedrijven die een goede uitvoering van de opdracht hebben gerealiseerd meer kansen geven om opnieuw te worden uitgenodigd. Dit kan door 
prestatiemetingen uit te voeren. Deze prestatiemetingen leveren indicatoren voor de kwaliteit en de samenwerking tijdens de uitvoering van opdrachten. 

Deze prestatiemetingen worden vastgelegd in het systeem. Tussentijdse metingen worden vastgelegd maar alleen de uiteindelijk eindbeoordeling zal meetellen bij selectie voor volgende projecten. Een bedrijf met goede resultaten op eerder uitgevoerde opdrachten maakt meer kans om opnieuw te worden uitgenodigd voor het doen van een aanbieding. Het bedrijf krijgt de zogenaamde Toppositie. 

7 Privacy, klachten en geschillen

De opdrachtnemer krijgt toegang tot zijn eigen scores. De directievoerders en toezichthouders (degenen die de prestatiemetingen invullen) zien alleen de prestatiemetingen van hun eigen projecten. Beoordelingen worden dus niet uit eigener beweging noch op verzoek vrijgegeven aan ‘derden’ (dat wil zeggen anderen dan de specifieke opdrachtgever en aannemer) noch voor andere doeleinden gebruikt. 

Klachten over prestatiemeten of de toepassing van de groslijst-systematiek kunnen worden ingediend via het e-mailadres: inkoop@barneveld.nl. 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect de klacht betrekking heeft. 

Deze klachtenprocedure heeft geen opschortende werking. Een klacht wordt behandeld door ter zake kundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige 
aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; de indiener van een klacht wordt daarover geïnformeerd. 

Indien geschillen tussen de Gemeente Barneveld voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.