Planschade tegemoetkoming aanvragen

 • U heeft schade als gevolg van een aanpassing van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld als er een woonbestemming komt op een stuk grasland en uw huis hierdoor minder waard wordt.
 • U vindt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is.
 • U krijgt hiervoor geen andere tegemoetkoming of schadevergoeding.
 • U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of als de schade niet anderszins verzekerd is.
 • De procedure duurt meestal 1 tot 1,5 jaar.
 • U kunt de planschade tegemoetkoming aanvragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is.

Kosten

 • Aanvragen van een tegemoetkoming voor planschade kost € 300,- (artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening).
 • Als u een planschade tegemoetkoming krijgt, wordt dit bedrag teruggestort.
Inloggen met DigiD Tegemoetkoming aanvragen (DigiD) Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Tegemoetkoming aanvragen (eHerkenning)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De planschaderegeling is voortaan onderdeel van de regeling nadeelcompensatie. U kunt net als voorheen nadeelcompensatie (planschade) aanvragen, maar het is van belang om te kijken of de schadeveroorzakende besluiten voor of na 1 januari 2024 zijn genomen. Hieronder staan de verschillende regels en rechten.

Schade door besluiten van vóór 1 januari 2024 (Wet ruimtelijke ordening):

 • U vindt dat u schade leidt als gevolg van een aanpassing van het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan. Bijvoorbeeld als er een woonbestemming is toegevoegd op een stuk grasland en uw huis hierdoor minder waard wordt.
 • U krijgt hiervoor geen andere tegemoetkoming of schadevergoeding.
 • U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of als de schade niet anderszins verzekerd is.
 • De procedure duurt meestal 1 tot 1,5 jaar.
 • U kunt de planschade tegemoetkoming aanvragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is.

Schade door besluiten van ná 1 januari 2024 (Omgevingswet):

 • U vindt dat u schade leidt als gevolg van een wijziging van het omgevingsplan, een omgevingsvergunning of ander schadeveroorzakend besluit als genoemd in de Omgevingswet.
 • U krijgt hiervoor geen andere tegemoetkoming of schadevergoeding.
 • U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of als de schade niet anderszins verzekerd is.
 • De procedure duurt meestal 1 tot 1,5 jaar.
 • U kunt de schadevergoeding aanvragen binnen 5 jaar nadat het schadeveroorzakende besluit in werking is getreden.
 • Bij omgevingsvergunningen geldt: de binnenplanse omgevingsvergunning is het schadeveroorzakend besluit en niet het omgevingsplan.

Bij planschade krijgt u nooit het hele bedrag van de waardevermindering terug. Minimaal 2% van de oorspronkelijke waarde is voor uw rekening. Dit geldt voor waardevermindering van panden en ook voor vermindering van inkomen.

Een voorbeeld

U heeft een huis van € 300.000. Door een verandering van het bestemmingsplan wordt de waarde € 200.000. De waardevermindering is € 100.000. U krijgt niet dit hele bedrag vergoed. Minimaal 2% van de waarde van het pand voordat de waarde daalde, wordt niet vergoed.
In dit geval zou u maximaal € 94.000 kunnen krijgen als tegemoetkoming. Berekening:

 • 2% van de oorspronkelijke waarde is € 6.000 (2% van € 300.000).
 • De vermindering van de waarde is € 100.000 (€ 300.000 – € 200.000).
 • U krijgt maximaal: € 100.000 – € 6.000  = € 94.000  (waardevermindering minus het bedrag dat voor eigen rekening is).

 • U vraagt de tegemoetkoming planschade aan.
 • U ontvangt een bevestiging van de aanvraag via e-mail.
 • U zorgt ervoor dat het wettelijke drempelbedrag van € 300,- binnen 4 weken op de rekening van gemeente Barneveld staat. Als het geld niet binnen is, dan verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk.
 • Een (extern) deskundige bekijkt uw aanvraag.
 • Het college van B&W beslist over uw aanvraag.
 • Als (gedeeltelijk) positief wordt beslist over uw planschade dan storten wij de aanvraagkosten terug en ontvangt u een planschade tegemoetkoming.
 • Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomensderving).
 • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).