Windenergie

De gemeente Barneveld zet in op windenergie. Ze wil minimaal 0,038 Terra wattuur (Twh) aan windenergie opwekken. Hiervoor zijn ongeveer 3 windturbines nodig. Alleen het gebied rondom Harselaar, ten zuiden van de A1, is onderzocht voor windenergie.

In september 2021 verscheen de Structuurvisie Windenergie Barneveld. In de structuurvisie vindt u:

  • de meest kansrijke plekken voor windturbines;
  • de voorwaarden voor een windproject.

De Structuurvisie Wind is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2021. U vindt dit document bij de vergaderstukken, zie punt 3.1 Structuurvisie Wind. Zie vergadering gemeenteraad 15 december 2021

In 2021 organiseerde de gemeente 4 informatiebijeenkomsten over windenergie in Barneveld. In deze bijeenkomsten bood een panel van experts meer inzicht in windenergie.

Bekijk de informatiebijeenkomsten (themasessies) terug:

In 2030 willen we in de regio Foodvalley 55% minder CO2 uitstoten. Daarover heeft de gemeente Barneveld afspraken gemaakt met de regio. Het gaat hierbij om besparing van energie en de opwekking van duurzame energie ter vervanging van fossiele brandstoffen.

September 2021: Ontwerp Structuurvisie Wind

Het ontwerp van de structuurvisie is ter inzage. Dit ontwerp is geschreven op basis van het bestaande beleid, de gevoerde windgesprekken en aanvullende onderzoeken. U kunt 6 weken reageren door een zienswijze in te dienen.

Oktober – december 2021: Aanpassing structuurvisie en vaststelling

De gemeente beantwoordt ingediende zienswijzen. Het kan zijn dat de zienswijzen leiden tot een aanpassing van de structuurvisie. De (aangepaste) structuurvisie wordt vervolgens behandeld in de gemeenteraad.

2022: Initiatieven in behandeling

Als er initiatieven voor windenergie komen, worden die onderzocht. De gemeente kijkt of ze voldoen aan de voorwaarden uit de Structuurvisie Wind. Ook worden de plannen besproken met omwonenden. Dit participatietraject staat in de structuurvisie beschreven.

2023: Vergunningen en onderzoekstraject

Als een iemand met plannen voor windturbines een participatietraject heeft doorlopen, kan hij een vergunningsaanvraag doen. Het bestemmingsplan van juni 2021 biedt geen ruimte voor grootschalige windenergie. Dan is een uitgebreide wabo-procedure of een nieuw bestemmingsplan (of omgevingsplan) nodig. Tijdens deze plan- en besluitvorming kan weer iedereen een zienswijze indienen. Ook kan iedereen het besluit eventueel aanvechten bij Rechtbank of Raad van State.

2024:  Start bouw windturbines mogelijk

De verwachting is dat op zijn vroegst in 2024 begonnen kan worden met de bouw van windturbines.

De voorbereidingen om windturbines in Barneveld te plaatsen, lopen al jaren.

2015: Keuze voor 12 megawatt windenergie

In 2015 heeft de gemeenteraad keuzes gemaakt voor de energietransitie. Naast zonne-energie is er gekozen voor het opwekken van minimaal 12 megawatt aan windenergie. Hiervoor zijn ongeveer 3 windmolens nodig.

Later (2021) heeft de gemeenteraad ingestemd met de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES is aangegeven dat Barneveld 0,038 Twh windenergie opwekt, dit vraagt ook 3 windmolens.

2016: Visie Windenergie 2016, voorloper Structuurvisie Windenergie

Het besluit voor minimaal 12 megawatt windenergie is uitgewerkt in de Visie Windenergie. Volgens deze visie heeft het de voorkeur de windmolens ten oosten van de A30 neer te zetten, buiten bosgebieden. Dit gebied heeft de voorkeur omdat hier windenergie gecombineerd kan worden met andere intensieve functies. Denk aan wegen, bedrijventerreinen en agrarische productielandschappen. Volgens de Visie Windenergie kunnen ook ten westen van de A30 windmolens komen als het plaatsen van de windmolens ten oosten van de A30 niet (snel) lukt.

Na de vaststelling van de Visie Windenergie zijn enkele initiatieven ingediend bij de gemeente. Bij de behandeling van deze initiatieven bleek een zorgvuldige afweging op basis van de Visie Windenergie lastig. Daarbij ontstond er onrust in onze samenleving. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten een Structuurvisie Windenergie Barneveld op te laten stellen. In een Structuurvisie Windenergie staat waar de windmolens eventueel komen en onder welke voorwaarden.

2018 – 2020: Onderzoek geschikte plekken

  • Voorbereidend onderzoek, Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In 2018 is de gemeente gestart met een voorbereidend onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in Barneveld. Hierover zijn toen bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en andere belangstellenden georganiseerd. Tijdens deze avonden is de voorkeur uitgesproken voor windenergie langs de snelwegen A1 en A30. Het onderzoeksrapport heet Notitie Reikwijdte en Detailniveau (oktober 2018). 

  • Februari 2020. Milieueffectrapport MER: Harselaar kansrijke plek

Na het voorbereidende onderzoek volgde een aanvullend onderzoek. Dit was in de vorm van een milieueffectrapport (MER). De MER noemt 13 mogelijke zoekgebieden. Deze zoekgebieden zijn met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat het zoekgebied rondom Harselaar in vergelijking tot de andere gebieden goed scoort. Maar wel is binnen deze zoeklocatie nog verder onderzoek nodig. Zie Advies 3314. Structuurvisie windenergie Barneveld Commissiemer.nl

  • September 2020: Gemeenteraad maakt keuze

In september 2020 heeft de gemeenteraad gekozen om de mogelijkheden voor de uitvoering van windenergie voor alleen gebied 5 (Harselaar) verder uit te zoeken (waarbij het gebied ten noorden van de A1 is uitgesloten). Zie Gemeente Barneveld - Commissie Samenleving - 16 september 2020.

2021: Onderzoek en gesprekken Harselaar

  • Onderzoek

Er is in 2021 meer onderzoek gedaan naar landschap en landschappelijke inpassing, geluid (waaronder laag frequent geluid), slagschaduw en ecologie. In de zomer van 2021 zijn deze onderzoeken afgerond.

  • Gesprekken met inwoners

In het voorjaar 2021 heeft de gemeente ruim 100 gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere personen die belang hebben bij windmolens op Harselaar. De gemeente maakte samenvattingen van de gesprekken met inwoners, ondernemers en andere personen over windenergie op Harselaar. Dit noemen we de ‘windgesprekken’ (juni 2021).

  • Informatiebijeenkomsten 

In september 2021 organiseerde de gemeente 3 bijeenkomsten voor omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. Dit waren bijeenkomsten in een zaal. De bezoekers werden bijgepraat over de stand van zaken van de windenergie in Barneveld.

Duurzame projecten