Regionale Energiestrategie (RES)

In heel Nederland maken gemeenten afspraken over het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Dit doen we voor het klimaat. We willen in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoten. Barneveld doet mee in de Regionale Energiestrategie (RES) van de Regio Foodvalley. Daar worden deze afspraken regionaal vastgelegd.

Hieronder leest u de tekst van het informatieblad RES gemeente Barneveld. De afbeeldingen en infographics zijn weggelaten.

Wat betekent de RES voor gemeente Barneveld?  

In heel Nederland maken gemeenten afspraken over energie besparen en opwekken van duurzame energie voor de komende 10 jaar. Dit doen we voor het klimaat. We willen in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoten. Barneveld doet mee in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Foodvalley. Daar worden deze afspraken in onze regio vastgelegd. Een voorlopige concept RES is nu klaar. Vanwege de corona maatregelen is de bespreking van het concept door de gemeenteraad vertraagd. De concept RES vormt straks de basis voor verdere gesprekken in de Barneveldse samenleving met inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers over lokale uitwerking van de  tot een definitieve RES. Deze moet klaar zijn op 1 juli  2021. In de Publiekssamenvatting leest u meer over de RES en regio Foodvalley. In dit informatieblad leest u over wat dit voor u betekent als bewoner of ondernemer in Barneveld.

Bijdrage aan de RES vanuit Barneveld

In Barneveld hebben we ideeën over wat wij kunnen bijdragen aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dat staat in verschillende plannen. Onze bijdrage aan de RES is een optelsom van onze ambitie en eerder gemaakte afspraken. De RES helpt ons om ervoor te zorgen dat er in 2030 inderdaad voldoende duurzame energie in onze omgeving beschikbaar is. Welke stappen we als gemeente daarvoor zetten tot aan 2030, staat straks beschreven in onze Barneveldse Energievisie 2020-2030.

 • Minimaal 1,5% besparing per jaar t.o.v. 2020
  Dit komt goed overeen met de ambitie die we al hadden: eerst besparen.
  Deze afspraak is gemaakt binnen de voorlopige concept-RES.
 • Zonne-energie van 650.000 zonnepanelen
  Beschreven in de Zonneladder, vastgesteld in 2019
  met 175.000 panelen op land en 475.000 panelen op daken.
  Inmiddels liggen er zo’n 60.000 panelen in de gemeente.
 • Minimaal 12 MW (megawatt) windenergie opwekken langs infrastructuur
  Beschreven in de Energievisie 2015-2020, vastgesteld in 2015.
  Bijvoorbeeld 4 turbines van 3 MW langs infra (voorkeur voor bedrijventerrein Harselaar)

Energie besparen en energie opwekken in Barneveld

Besparen

Wat je bespaart, hoef je niet op te wekken. Daarom zetten we als gemeente vol in op energiebesparing in woningen en bedrijven: Minimaal 1,5% per jaar tot 2030. Dat doen we onder andere door voorlichting aan bedrijven en bewoners via de energieloketten. En met het verstrekken van leningen om te verduurzamen (zie ook duurzaam.barneveld.nl/energieloket).

Opwekken

De gemeenteraad heeft in 2019 de Barneveldse Zonneladder vastgesteld. Daarin is afgesproken om voor 2030, 650.000 zonnepanelen in Barneveld te hebben geïnstalleerd. 175.000 op land en 450.000 op daken. Inmiddels liggen er zo’n 60.000 panelen in de gemeente. En zijn er lokale (burger) energiecoöperaties actief.  

Naast zonne-energie willen we gebruik maken van windenergie. De gemeente kijkt straks samen met ondernemers en omwonenden naar de mogelijkheid voor minimaal 12 MW windenergie bij industrieterrein Harselaar.

Andere vormen van energie opwekking

Het onderzoek naar nieuwe vormen van energie gaat snel. Zo vinden experimenten plaats met aardwarmte en kernenergie. De gemeente volgt deze onderzoeken met belangstelling. Maar deze onderzoeken kosten tijd. We verwachten dan ook dat pas na 2030 toepassingen mogelijk zijn.

Mestvergisting (productie van biogas uit mest) is wel een mogelijkheid. Initiatieven daarvoor zijn welkom. Waterstof is geen energiebron. Het moet met behulp van elektriciteit worden gemaakt. Waterstof kan wel een grote rol spelen als energiebuffer. Nu nog vooral in de industrie en het transport. Ondernemers in Barneveld experimenteren met toepassingen van waterstof.

Meepraten

De gemeente wil graag samen met bewoners en ondernemers plannen maken over hoe we dit uiteindelijk realiseren. Met alle ruimte voor lokale initiatieven. Daarom zijn in 2019 de eerste dorpsgesprekken georganiseerd (samen met lokale initiatiefnemers) en inloop bijeenkomsten over windenergie. In de dorpsgesprekken komen alle onderwerpen voorbij die bijdragen aan besparing en lokale opwekking van energie.

Windenergie in Harselaar

Op Harselaar, ten zuiden van de A1, vindt met lokale betrokken partijen (ook inwoners) een dialoog plaats over de realisatie van de opgave windenergie in dit gebied. Alle gesprekken liggen nu stil vanwege corona. Zodra deze weer beginnen, laten we u de data weten.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

Voor u betekent dit dat u als inwoner, ondernemer of belanghebbende op een bepaald moment in het komende jaar mee kan doen aan de dorpsgesprekken. De uitnodigingen worden huis aan huis verspreid en komen met de data in de krant, op internet en social media.

Meepraten over / meedoen met:

 • energie besparen
 • lokaal energie opwekken met zon en wind.
 • aardgasvrij worden
 • energietransport en verder onderzoeken van alternatieven en oplossingen voor transport, opslag en opwek van duurzame energie.

Over de RES

Wat gebeurt er nu verder met de voorlopige concept RES?

Vanwege de coronamaatregelen zijn de gesprekken over de energietransitie (overstappen op duurzame energie) en de RES uitgesteld. Dat geldt ook voor de bespreking van de concept RES door de gemeenteraad. Dit biedt ons extra ruimte voor gesprekken met de samenleving over het uitwerken tot een definitieve RES. Alle gesprekken worden pas weer gestart wanneer dit op een veilige en goede manier gebeurt. Als meer hierover bekend is, laten we dit weten.

Over windenergie

Wat betekent de RES voor het gesprek over windenergie?

De RES hanteert het uitgangsprincipe om bij voorkeur windenergie langs infra te plaatsen en benoemt het belang van zorgvuldige lokale participatie. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de gemeente Barneveld: Minimaal 12 MW windenergie, we gaan hierover eerst in gesprek met betrokkenen op en rond Harselaar, als onderdeel van de winddialoog.

De gemeente heeft een MER onderzoek (Milieu Effect Rapportage) laten uitvoeren om inzicht te krijgen in effecten van windenergie binnen de gemeentegrenzen. Er is veel ophef ontstaan over dit rapport. Het rapport is met alle binnengekomen reacties neergelegd bij de onafhankelijke landelijke MER commissie voor een toetsing.

Het MER-rapport (na goedkeuring door commissie MER) , de toetsing aan lokale toekomstplannen én de uitkomst van het ‘dorpsgesprek’ Harselaar en andere dorpsgesprekken, vormen de input voor de Structuurvisie Wind. Ook de planning van de Structuurvisie Wind is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, voorlopig uitgesteld. De concept Structuurvisie Wind zou dit najaar verschijnen.

De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze waar zij vinden wat de beste plek is voor windenergie in onze gemeente. Deze keuze wordt vastgelegd in de Structuurvisie Wind.

Vragen, opmerkingen, ideeën?

Wilt u nog wat kwijt over duurzame energie in Barneveld? Heeft u een goed idee misschien? Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief straks? Stuur uw mail naar energie@barneveld.nl

Heeft u een vraag over windenergie, neem dan contact op met de gemeente:

14 0342
duurzaam@barneveld.nl

Duurzame projecten