Herinrichting Churchillstraat

 • De rijbaan en fietspaden van Churchillstraat in Barneveld zijn in slechte staat.
 • Daarom krijgt de Churchillstraat in Barneveld in 2023 grondig onderhoud.
 • Tegelijk worden aanpassingen gedaan waardoor de verkeersveiligheid verbetert.
 • De straat, de fietspaden en oversteekplekken worden anders ingericht.
 • Er komen aanpassingen van groen, riolering en waterberging.
 • Tot 21 september 2022 kon iedereen reageren op het voorlopige ontwerp.
 • Naar aanleiding van de inspraak is het voorlopig ontwerp op 19 punten gewijzigd.
 • Het definitief ontwerp is klaar.
 • In het tweede kwartaal van 2023 starten de werkzaamheden.

 • Op 6 september 2022 was een inloopbijeenkomst waar u het voorlopige plan en ontwerp kon inzien.
 • Tot 21 september 2022 was het mogelijk te reageren op het voorlopige plan. 
 • Het definitief ontwerp is klaar (november 2022) en kunt u inzien op deze pagina.
 • In het tweede kwartaal van 2023 starten de werkzaamheden aan de Churchillstraat.
 • Naar verwachting is de herinrichting eind 2023/begin 2024 klaar.

Tot 21 september 2022 kon iedereen reageren op het voorlopige ontwerp. Naar aanleiding van de inspraak is het voorlopig ontwerp op 19 punten gewijzigd.

 1. Verplaatsen van de bestaande haag bij het hondenuitlaatveld ter hoogte van de rotonde Plantagelaan, zodat er beter zicht is op voetgangers komend uit de richting Churchillstraat.
 2. Optimaliseren aansluiting van het tweerichtingenfietspad op de rotonde
  Plantagelaan voor een betere geleiding van fietsers.
 3. Toevoegen van een fietsoversteek tussen het tweerichtingenfietspad
  Churchillstraat en de fiets-/voetgangersdoorsteek richting Archimedesstraat.
 4. Aanleggen van een uitrit naar Churchillstraat 28/30, waarbij de bestaande
  langsparkeerstrook wordt ingekort als gevolg van het toevoegen van een
  verkeersveilige oversteekplaats. (zie punt 3).
 5. Toevoegen van een fietsdoorsteek richting de Livingstonestraat voor een
  logische en directe fietsverbinding tussen de Amersfoortsestraat en
  Livingstonestraat.
 6. Toevoegen van een middengeleider op het kruispunt Amersfoortsestraat voor een veiligere oversteek (in 2 etappes) voor fietsers en voetgangers.
 7. Optimaliseren van de verhardingsbreedte tot aan de erfgrens van de parallelweg Churchillstraat voor een veilige weginrichting.
 8. Toevoegen van een fietssluisje op het pad richting Cotelaer voor het verbeteren van de veiligheid ter hoogte van de uitrit.
 9. Verplaatsen van de buurtbushaltes van de oost- naar de westzijde van het kruispunt Koterweg (zuid) voor betere bereikbaarheid vanuit de omgeving
  Rooseveltstraat.
 10. Toevoegen van een middengeleider op het kruispunt Koterweg (zuid) voor een veiligere oversteek (in 2 etappes) voor fietsers en voetgangers. De uitritconstructie komt hiermee te vervallen en wordt vervangen door een 30-poort
  constructie met drempel.
 11. Het behouden van de groenstrook ter hoogte van Churchillstraat 48-52 in plaats van een nieuwe langsparkeerstrook vanwege het toevoegen van de middengeleider (zie punt 10) en voldoende zicht ter hoogte van de oversteek voor voetgangers. Op het Jan Seppenplein is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
 12. Toevoegen van een fietsdoorsteek tussen het tweerichtingenfietspad Churchillstraat en Jan Seppenplein voor een korte fietsverbinding.
 13. Inkorten van het verhoogde gedeelte van de middengeleider op de oversteekplaats Theater/Fraanjeschool in verband met het in-/uitrijden van de uitweg.
 14. Verruimen van de aansluiting naar de achterzijde van het parkeerterrein
  Schaffelaartheater voor een betere verkeersdoorstroming.
 15. Toevoegen van een oversteek voor voetgangers tussen de apotheek en
  achterzijde parkeerterrein Schaffelaartheater voor een duidelijke en veilige looproute.
 16. Aanpassen van de indeling van de parkeerstrook voor meer zicht en veiligheid bij de uitrit naar het appartementencomplex Churchill.
 17. Verplaatsen van de buurtbushaltes van de locatie nabij de rotonde Bouwheerstraat naar een locatie tussen theater/apotheek voor een betere bereikbaarheid van de voorzieningen en woningen.
 18. Er zijn 23 extra bomen toegevoegd om het aantal te kappen bomen 1 op 1 te compenseren.
 19. De zieke iepen in de hondenuitlaatplaats worden ook meegenomen en vervangen.

 • Alle funderingen en verhardingen worden vervangen.
 • Alle kruispunten krijgen een nieuwe, veilige inrichting.
 • De parallelweg bij de Amersfoortsestraat en het fietspad langs de Plantagelaan (tussen rotonde Archimedesstraat) worden meegenomen in de werkzaamheden.
 • De 2 fietsoversteken met voorrang (De Enk en bij het theater) worden aangepast naar fietsoversteken zonder voorrang. Hierbij stellen fietsers zich in het midden van de rijbaan op. Zo kunnen zij veilig oversteken in twee stappen.
 • Aan de oost- en zuidzijde van de Churchillstraat wordt het fietspad geschikt gemaakt voor fietsen in 2 richtingen. Hierdoor hoeven fietsers minder vaak over te steken en kan het fietspad aan de noordzijde voor een deel vervallen.
 • Op de kruispunten Churchillstraat – Amersfoortsestraat en Churchillstraat – Koterweg worden middengeleiders gemaakt.
 • De buurtbushaltes krijgen rolstoeltoegankelijke perrons.
 • Er komt een nieuwe groenstructuur, waarbij 125 bomen worden vervangen door 125 nieuwe bomen, langs of in de buurt van de Churchillstraat.
 • Er komt meer ruimte voor groen door het versmallen van de rijbaan en (waar mogelijk) het versmallen van de trottoirs.
 • Er wordt een nieuw riool aangelegd in het midden van de rijbaan, tussen de Amersfoortsestraat en de Koterweg (Zuid).
 • Er wordt meer water vastgehouden. Er komt een waterbergende en infiltrerende wegfundering onder de rijbaan en onder de parkeervakken.
 • Bewoners krijgen de mogelijkheid om regenwater van de woningen aan de Churchillstraat af te koppelen. (Ontkoppelen regenpijp: het regenwater komt hierdoor niet meer in het riool terecht. Het regenwater wordt volledig op eigen perceel verwerkt.)

Bekijk de ontwerpen

Op 5 plekken worden de oversteken en kruisingen op de Churchillstraat aangepast. Bekijk hieronder per ontwerp de plannen in 2 kijkrichtingen.