Woonwerklandschap Voorthuizen

Categorieën

 • Nieuwbouw
 • Bedrijventerreinen
 • Voorthuizen
 • Gebied in ontwikkeling voor wonen en werken. 
 • Tussen Verbindingsweg, Baron van Nagellstraat en Hoofdstraat in Voorthuizen.
 • Ruimte voor lokale, kleine bedrijven.
 • Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan zijn in voorbereiding.

Dit is onder voorbehoud de planning voor 2023:

 • 2e/3e kwartaal: opstellen definitief stedenbouwkundig ontwerp. 
 • 3e/4e kwartaal: opstellen overeenkomsten.                              
 • 3e/4e kwartaal: opstellen ontwerp bestemmingsplan.
 • Eind 2023: ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Stedenbouwkundig ontwerp

De gemeente werkt aan een stedenbouwkundig ontwerp voor het deel van het plangebied dat gemeentelijk eigendom is. Het plan zal bestaan uit een variatie van woon- en werkkavels van verschillende omvang en in verschillende prijsklassen. In het ontwerp is aandacht voor een landschappelijke inpassing van de kavels in relatie tot de openbare ruimte.

Overeenkomsten

De gemeente is in overleg met omliggende grondeigenaren, die ook plannen in voorbereiding hebben voor woningbouw en/of bedrijfskavels. Met de eigenaren zullen overeenkomsten moeten worden gesloten om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan.

Bestemmingsplan

Het is de bedoeling om uiteindelijk 1 bestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen. In dat plan komen dan het gemeentelijk deel en de plannen van de grondeigenaren samen.

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het woonwerklandschap wil de gemeente meewerken aan een nieuw te bouwen wooncomplex met 24 huurappartementen, waar maximaal 96 tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten) kunnen worden gehuisvest. Dit wooncomplex zal worden gebouwd op een perceel dat in eigendom is van de gemeente. Deze ontwikkeling wordt naar voren gehaald vanwege de schaarste aan huisvesting voor deze doelgroep. Dit perceel maakt straks onderdeel uit van het gemeentelijke deel in het woonwerklandschap. Zie voor meer informatie de pagina Huisvesting tijdelijke werknemers.

Sanering grond

In het ontwikkelgebied ligt aan de Baron van Nagellstraat een perceel waar een boerderij heeft gestaan. De boerderij moest worden gesloopt. Daarnaast is extra onderzoek uitgevoerd naar asbest in de grond. De asbest was afkomstig van het dak van een gesloopte schuur. Deze grond moest worden gesaneerd. Hierbij is grond afgegraven waar bomen stonden. Daarom moesten we deze bomen kappen. 

Compensatie met groen

De gemeente gaat de kap ruimschoots compenseren in het toekomstige woongebied en werkgebied Voorthuizen. Denk aan het planten van nieuwe bomen, struiken en kruiden. Het nieuwe groen is verschillend in soort en grootte en draagt volop bij aan de biodiversiteit. Het uitgangspunt is dan ook dat we er een ‘klimaatadaptief’ woonwerklandschap van willen maken.

Stikstof

Al sinds de voorbereiding van dit project is stikstof een knelpunt geweest om een volgende stap te kunnen zetten in de planontwikkeling. Hierdoor is vertraging ontstaan. Inmiddels is het onderzoek naar stikstof afgerond. De conclusie van dat onderzoek is dat er geen verslechtering is van stikstofgevoelige natuur door neerslag van stikstof (stikstofdepositie).