Bloemendal

Categorieën

 • Nieuwbouw
 • Barneveld
 • De woonwijk Bloemendal wordt in de periode 2020-2030 aangelegd.
 • Bloemendal wordt een groene, duurzame wijk. 
 • Er worden zo’n 1.550 woningen gebouwd.
 • De wijk is omgeven door natuur. Er is veel aandacht voor het behoud van biodiversiteit.
 • De wijk kent straks 7 verschillende woonsferen.
 • Toekomstige bewoners en omwonenden kunnen actief meedenken en meepraten over de opzet van de wijk.

Voor de eerste fase is de verkoop gestart. Meerdere bouwbedrijven realiseren de woningen in Bloemendal. Op websites van deze ontwikkelaars vindt u meer informatie over de woningen. Ook kunt u hier uw interesse aangeven.

In de eerste fase worden er ongeveer 406 woningen gebouwd. In de tweede fase zijn dit er ongeveer 151.  

Woningbouwprogramma van de eerste fase:

 • 35%: goedkope woningen (tot € 260.000). Huur- en koopwoningen, rijtjeswoningen, appartementen met zorg en maximaal 5 Tiny Houses.
 • 30%: middeldure woningen (tot € 355.000). Vooral rijtjeswoningen en vrije sector huurappartementen.
 • 35%: duurdere woningen (vanaf € 355.000). Dit zijn met name hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen en 2 kleinschalige appartementengebouwen.

Woningbouwprogramma Fase I en fase 2a (samen)

 • 159 sociale huurwoningen (29% van het totaal)
 • 55 koopwoningen tot € 260.000,- (sociale koop, laag; 10% van het totaal)
 • 27 koop woningen tot max €320.000,- (sociale koop, hoog; 5% van het totaal)
 • 97 woningen €320.000,- tot €355.000,- (middelduur; 17% van het totaal) 
 • 219 woningen boven de €355.000,- (duur; 39% van het totaal)

De nieuwbouw is 162 keer in de vorm van een appartement.

Bouwrijp maken

Voordat de eerste woningen kunnen worden gebouwd, wordt de wijk eerst bouwrijp gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van bouwwegen en het aanbrengen van rioleringen en nutsvoorzieningen. Het bouwrijp maken start in de eerste helft van 2020. 

Meerdere marktpartijen

Er zijn meerdere marktpartijen betrokken, waaronder Van Wonen, Bouwbedrijf Van de Mheen, Van de Kolk in samenwerking met BPD, Heilijgers  en Woningstichting Barneveld. Neboplus bouwt in de eerste fase 3 appartementen bedoeld voor verpleegzorg, wonen met zorg en wonen nabij zorg. In totaal gaat het  meer dan 110 verhuureenheden. Neboplus werkt hierin samen met Woningstichting Barneveld en een belegger.

Buiten spelen is fijn en gezond voor ieder kind. Daar houden we rekening mee bij het ontwerpen van wijken.

Drie natuurlijke speelplekken in Fase 1
In Bloemendal Fase 1 komen 3 speelplekken van natuurlijke materialen. Aan de G. van Schuppenstraat komt een grote centrale speelplek met duurzame, natuurlijke speeltoestellen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Aan de J. van der Woerd-Mollstraat en G. van den Bornstraat komen kleinere speelplekken voor kinderen tot 6 jaar. De speelplekken zijn samen met de kinderen en ouders uit de buurt ontworpen. 

Start aanleg
Na de zomervakantie start de aanleg van de grote speelplek aan de G. van Schuppenstraat en de kleine speelplek aan de J. van der Woerd-Mollstraat.

Hieronder informatie uit het Ontwerpbestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan.

Waterhuishouding (opvang regenwater)

In Bloemendal liggen de zijtak Trammelantbeek en diverse watergangen. Dit blijft zo. In de toekomst voeren de openbare wegen regenwater af via een gotenstelsel naar groenzones. Hier kan het naar de ondergrond zakken. Bij hevige neerslag stroomt het via de watergangen naar de natuurlijk ingerichte wadi’s aan de westrand van Bloemendal of naar de bergingsvijver of bergingszone langs de beek aan de oostrand. Het bovengrondse water blijft zichtbaar in de wijk en draagt zo bij aan de bewustwording van onze waterhuishouding.

Infiltratiekratten in voortuinen en minimale verharding

In alle voortuinen komen infiltratiekratten voor de berging en infiltratie van regenwater. Het dak van de woning en eventuele garage worden hierop aangesloten. Daarnaast streven we ernaar dat de particuliere terreinen zo min mogelijk worden verhard, voor een maximale hoeveelheid infiltratie van het regenwater in de tuinen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 1. 75% van de tuinen van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen onverhard 
 2. 75% van de voortuinen van rijenwoningen en 50% van de achtertuinen onverhard.

Hierbij geldt dat halfverharding onder onverharde ruimte valt.

Verkeersstructuur

 • In Bloemendal fase 1 ligt een deel van de hoofdontsluiting van de wijk Bloemendal. De westelijke entree hiervan ligt op de Nijkerkerweg. Zowel aan de noord- als zuidzijde van deze hoofdweg komen er 2 zijstraten de wijk in met een maximumsnelheid van 30 km/uur.
 • Daarnaast komt er een vrijliggend fiets- en voetpad vanaf de rotonde Thorbeckelaan-Nijkerkerweg. Deze volgt een landschappelijke, historische lijn. Het fietspad sluit aan op de Bloemendallaan.

Energie

 • De woningen in Bloemendal worden aardgasloos en bijna energieneutraal gebouwd. Het streven is volledig energieneutraal.
 • Zonnepanelen zijn in Bloemendal belangrijk voor de energievoorziening. Ook komen er andere voorzieningen in en op huizen om energie op te wekken.

Natuurinclusieve wijk

 • Bloemendal wordt een woonwijk met een grote diversiteit aan bomen, planten, struiken en kruiden. Het groen is gevarieerd en draagt bij aan de biodiversiteit. Nieuwe bomen, struiken en kruiden komen van oorsprong al voor in het gebied. Dit biedt een leef- en voedselgebied voor diersoorten als de huismus, gier- en huiszwaluw en diverse vleermuizen. We behouden ze graag in dit gebied. Daarom komen er nestvoorzieningen in de nieuwe woonwijk voor deze dieren.
 • Ook andere diersoorten als egels, bijen en talloze andere vogels kunnen voordeel hebben van het natuurinclusief bouwen.

Verkaveling Bloemendal I

De historische lijnen in het landschap vormen de basis voor de hoofdstructuur en verdere verkaveling van het plangebied Bloemendal.

 • De Laagte

De oostgrens van het Bloemendal I wordt gevormd door een natuurlijke laagte in het gebied. Deze noord-zuid lijn krijgt meer ruimte en krijgt de naam 'Laagte'. De zijtak van de Trammelantbeek stroomt door de Laagte. De Laagte krijgt naast een watervoerende en waterbergende functie ook een recreatieve functie. Aan de zuidzijde grenst de Laagte aan het Oosterbos.

 • Fietspad over oude erfafscheiding

De overheersende richting in het plangebied is van west naar oost. Een zeer oude erfafscheiding wijkt hiervan af en prikt schuin door deze richting heen. Op deze lijn komt een fietspad met daarlangs een onregelmatige meerstammige elzenrij, verwijzend naar zijn landschappelijke oorsprong.

 • Groenblauwe ruimte en houtwallen

In oost-westelijke richting liggen een aantal watergangen die grotendeels worden behouden en omringd door een onbebouwde groenblauwe ruimte. Ook de oost-westelijke houtwal wordt in de verkaveling ingepast en blijft zichtbaar in de hele wijk Bloemendal.

Luchtfoto 1 locatie Bloemendal

Luchtfoto 2 locatie Bloemendal

Groen- waterstructuur

Legenda Groen- waterstructuur

Sfeerimpressie van de wijk

Sfeerimpressie van de wijk (II)

Er is bij het stedenbouwkundige plan voor Bloemendal bewust rekening gehouden met de bestaande landschappelijke structuren in het gebied. Denk daarbij aan de loop van de Bloemendaallaan en Nijkerkerweg, boerenerven, historische lijnen, houtwallen, half open velden, groene kamers en sloten en watergangen.

Erven Nijkerkerweg

Aan het Bloemendalse deel van de Nijkerkerweg liggen vier boerenerven. Deze erven zijn karakteristiek voor het gebied en behouden hun locatie, ter hoogte van de hoofdentree worden ze aangevuld met een vijfde, een nieuw erf. Hoe die ingericht wordt, is nog open.

Bloemenvelden

Achter de Erven Nijkerkerweg ligt het woonmilieu Bloemenvelden. Deze plek krijgt langgerekte groenblauwe velden, met direct daaraan smalle woonstraten voor de ontsluiting van de woonvelden.

Voortuin

De wijk Bloemendal krijgt een voortuin die het gezicht van de wijk vormt. De Voortuin met het entreegebouw omringd door water en groen is vanaf de turborotonde voor alle bezoekers van Barneveld goed zichtbaar. 

Boswonen

De bestaande kleinschalige bebouwing aan de Thorbeckelaan en Nieuw Burgelaarseweg wordt in het deelgebied Boswonen doorgezet. De naam Boswonen verwijst naar het aangrenzende 
Oosterbos en de uitbreiding ervan door aanplant van bomen in de openbare ruimte en op privé terrein.

Spiekers

In dit deelgebied komen gestapelde woonblokken die, net als de spiekers uit de steentijd, iets van het maaiveld zijn opgetild. In de huidige tijd kan deze ruimte voor parkeren worden 
benut. De woonblokken worden afgewisseld met groene ruimten die in het verlengde liggen van de groenblauwe velden van woonmilieu Bloemenvelden.

Energieplein

De bestaande voorzieningen van en rondom Sportpark Oosterbos worden uitgebreid met een Energieplein. Dit plein wordt omringd door voorzieningen en woningen. Op het plein is ruimte voor ontmoeting en er wordt duurzame energie opgewekt voor de functies op het plein. 

Erven

Het grootste deelgebied de Erven ligt rondom de Bloemendaallaan en daar ten oosten van. In dit deelgebied worden stenen erfruimten afgewisseld met groene randen en plekken met lager gelegen beekdalen.

Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan

Geitenhouderijen in de omgeving

Het plangebied 'Bloemendal' bevindt zich in de invloedssfeer van geitenhouderijen. Ten noorden, ten westen en ten zuidwesten van het plangebied zijn vier geitenhouderijen binnen een straal van 2 kilometer. De geitenhouderij ten noorden ligt binnen een afstand van 1 kilometer. Ondanks het licht verhoogde risico op longontsteking is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd in de nieuwe woonwijk. 

Uit jurisprudentie blijkt dat het gemeentebestuur in de afweging van belangen het zwaarwegende, maatschappelijke belang van de urgente woonbehoefte mag laten prevaleren. Het is zeer belangrijk dat er voldoende woningen worden gebouwd. In gemeente Barneveld is de agrarische sector groot. Het is nu eenmaal een veedicht gebied. Het is dan ook onmogelijk om bij woningbouw overal de strengste voorzorgsrichtlijnen in acht te nemen. Anders zou de woningbouwproductie sterk afnemen. Naar ons oordeel is het verantwoord en aanvaardbaar om de voltooiing van woonwijk Bloemendal te continueren, ookal ligt een van de geitenhouderijen op minder dan 1 kilometer.

Duurzame projecten