Participatieplicht

Hebt u plannen die van invloed zijn op de omgeving? Voor sommige plannen geldt een participatieplicht. Dat houdt in dat u verplicht bent om belanghebbenden te betrekken bij uw plan. U moet daarvan ook een participatieverslag maken. Participatie is niet verplicht voor (bouw)plannen die vergunningsvrij zijn en passen binnen het omgevingsplan. Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket kunt u dit controleren. Past uw plan niet binnen het bestaande beleid of twijfelt u, dan adviseren wij u een vooronderzoek op te starten. 

Hieronder staat de lijst met activiteiten waarbij participatie verplicht is. Ook staat aangegeven wanneer advies van de raad wel of niet nodig is. Staat uw activiteit niet op de lijst, dan is er geen participatieplicht en geen advies van de raad nodig. 

Lijst met activiteiten waarbij participatie verplicht is

Participatieplicht met advies raad

 • Activiteiten die niet passen binnen de doelen van de Omgevingsvisie.
 • Activiteiten waarbij sprake is van een MER-plicht (milieueffectrapportage).
 • Het toevoegen van 1 of meer woningen op een bedrijventerrein.
 • Het toevoegen of bouwen van 12 of meer woningen binnen de bebouwde kom.
 • Het toevoegen of bouwen van 1 of meer woningen buiten de bebouwde kom.
 • Het omvormen en/of gebruiken van een recreatiepark voor permanente bewoning.
 • (Bouw)projecten voor recreatieve of maatschappelijke functies op een bedrijventerrein.  
 • Het nieuw bouwen van een hoofdgebouw in de bebouwde kom waarbij de functie van de onbebouwde grond wijzigt en de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume wordt vergroot.
 • Het nieuw vestigen van recreatie met grootschalige verkeersaantrekkende werking, inclusief de daarbij behorende voorzieningen (zoals paden, ontsluiting en groen).
 • Het realiseren van een windpark en/of 1 of meer windturbines op een locatie die past binnen de ‘Structuurvisie Wind’.
 • Het realiseren van een zonneveldopstelling op een locatie strijdig met de ‘Barneveldse Zonneladder’.
 •  Het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie (buurtbatterij, biomassa-installatie, waterstof en warmtepompcentrales), met uitzondering van een buurtmestverwerkingsinstallatie.
 • Het oprichten van een buurtmestverwerkingsinstallatie wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ (zie artikel 3.7, lid 3).
 • Nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf en/of een niet-agrarisch bedrijf (dat geen recreatiebedrijf is) op agrarische gronden die onbebouwd zijn (geen bouwvlak).
 • Uitbreiding van een agrarisch bedrijf groter dan 1,5 hectare.
 • Projecten voor niet-agrarische bedrijvigheid die niet passen binnen het regionale functieveranderingsbeleid.  
 • Grootschalige ontwikkeling of transformatie van een gebied in de bebouwde kom voor detailhandel, bedrijvigheid en/of kantoren waarin vastgesteld beleid niet voorziet. 

Participatieplicht zonder advies raad

Hieronder staan activiteiten waarbij participatie wel verplicht is, maar advies van de raad niet nodig is. Als een activiteit niet past binnen het bestaande beleid, dan is een advies van de raad mogelijk alsnog verplicht.

 • Het toevoegen of bouwen van 1 woning of meer (tot en met 11 woningen) binnen de bebouwde kom.
 • Het oprichten van een buurtmestverwerkingsinstallatie waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ (ex artikel 3.7, lid 3).
 • Het realiseren van een windpark en/of 1 of meer windturbines op een locatie passend binnen de ‘Structuurvisie Wind’.
 • Het realiseren van een zonneveldopstelling op een locatie passend binnen de ‘Barneveldse Zonneladder’.
 • Het gebruiken van gronden en/of bouwwerken voor logiesfuncties voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.
 • Het bouwen van een bouwwerk dat geen gebouw is, wanneer dit hoger is dan 10 meter en een oppervlakte heeft van meer dan 50 vierkante meter. De participatieplicht geldt ook als u alleen een gedeelte van dat bouwwerk realiseert.