Omgevingsvisie Barneveld 2040

Hoe ziet Barneveld eruit over 20 jaar? Wat heeft de gemeente nodig om verder te kunnen groeien? Welke keuzes moeten we daarvoor nu maken? Barneveld werkt sinds 2020 aan een omgevingsvisie voor Barneveld in 2040. Daarin komen de ambities en opgaven voor de leefomgeving op de lange termijn. 

Samen keuzes maken voor een duurzame toekomst

Samen met inwoners bepalen we in welke richting Barneveld zich ontwikkelt tot 2040. We bespreken wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving. En welke koers we kiezen voor onze toekomst. De wensen en belangen van partners en inwoners nemen we mee.

Gesprekken over de omgevingsvisie

De gemeente is steeds in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Blijft Barneveld dorps of krijgt het stedelijke trekken? Hoe vinden we een passende balans tussen woningbouw, landbouw, energietransitie, natuur en ondernemerschap? En wat is nodig voor een duurzame toekomst van landbouw en bedrijfsleven?

Toekomstscenario

De gemeente werkt aan een toekomstscenario. Het gaat om een visie op de toekomst van Barneveld. Hoe ziet Barneveld er in 2040 uit? Vijf thema's staan centraal: vitale dorpen, ondernemerschap, gezond en natuurlijk, bereikbaarheid en toekomstgerichte landbouw. Begin 2023 zijn hierover gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Zij konden toen kiezen uit verschillende scenario's en zich uitspreken over de toekomst van hun gemeente. In de loop van 2023 wordt er 1 toekomstscenario verder uitgewerkt. Dat scenario wordt vervolgens verwerkt in de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

In 2024 stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. Dan bepaalt de raad in welke richting Barneveld zich gaat ontwikkelen en wat er nodig is om dit te bereiken. De visie is geen statisch document, maar een blik op de toekomst die steeds verandert. Daarom wordt de visie elke 4 jaar opnieuw bekeken en aangepast. Zo houden we gelijke tred met nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Planning en documenten

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op. Mail naar omgevingswet@barneveld.nl of bel 14 0342.