Besluitenlijst 19 maart 2024

De besluiten

1. Besluitenlijst 12 maart 2024

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Hoevelakenseweg - onderbouwing verhardingskeuze

Besluit:

 1. Kennisnemen van bijgevoegde memo 'Herinrichting Hoevelakenseweg - Onderbouwing stille klinkers' (bijlage 1);
 2. Kennisnemen van bijgevoegde Raadsmemo (bijlage 2) en deze samen met bijlage 1 vast te stellen en ter kennisname met de gemeenteraad te delen;
 3. Het project Hoevelakenseweg verder uit te werken

3. Beslissing op bezwaar Schoutenstraat 114 in Barneveld (PBB-Mul)

Besluit:

 1. het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
 3. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover bezwaarden stellen dat ten onrechte met toepassing van de kruimelregeling is afgeweken van het bestemmingsplan;
 4. het bestreden besluit te herroepen;
 5. opnieuw te besluiten op de aanvraag omgevingsvergunning;
 6. voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 7. bezwaarden door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 8. de bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

4. Beslissing op bezwaar Van Renesselaan 68 in Barneveld (PBB-Mul)

Besluit:

 1. het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 3. het bezwaar ongegrond te verklaren;
 4. het bestreden besluit in stand te laten;
 5. voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 6. bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 7. de bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

5. Raadsmemo verslag werksessie met raads(commissie)leden programma Bestaanszekerheid

Besluit:

 1. Instemmen met bijgevoegde raadsmemo 'verslag werksessie met raads(commissie)leden programma Bestaanszekerheid,
 2. Dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad, via Rubriek B.

6. Strategie Bedrijventerreinen Regio Amersfoort

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de rapportage "Strategie Bedrijventerreinen Regio Amersfoort".
 2. De input uit de rapportage te gebruiken om zicht te houden op ontwikkelingen in het Utrechtse deel van Regio Amersfoort en waar nodig hierop in te spelen bij ons eigen beleid op het gebied van bedrijventerreinen.

7. Besluit tot wijziging van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘De Eendracht’ in Terschuur

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

8. ‘Grondwet’ & ‘Welkom’ bij de entree van het gemeentehuis

Besluit:

 1. Besluiten om een raamfolie te plaatsen aan de rechterzijde van de entree van het gemeentehuis. Op dit raamfolie staat artikel van de Grondwet, basistekst over de Grondwet en dit is voorzien van een lijntekening van mensen en het woord ‘welkom’.
 2. Benodigd budget: €4.461,- (excl. BTW). Te dekken uit budget burgemeester

9. Afdoening motie 'Bereikbaarheid Barneveld' (LO-Hek)

Besluit:

 1. Geen inspanningen verrichten voor het wijzigen van de bewegwijzering langs de A1.
 2. Starten met het proces om een verplichte rijrichting in te stellen op de Dronkelaarseweg ter plaatse van het viaduct over de A30.
 3. Instemmen met de inhoud van de bijgevoegde raadsmemo Afdoening motie 'Bereikbaarheid Barneveld' en deze met de raad delen.

10. Beslissing op bezwaar Asselseweg 35 in Kootwijk (PBB-Dan)

Besluit:

 1. het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. de in het advies genoemde bezwaarden niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren; 
 3. de besluiten van 7 september 2021 en 9 juni 2022, onder verbetering van de motivering, in stand te laten;
 4. de bezwaren tegen het ingetrokken besluit van 4 maart 2022 kennelijk ongegrond te verklaren;
 5. het verzoek om een kostenvergoeding af te wijzen;
 6. voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 7. bezwaarden door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 8. de bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

11. Beslissing op bezwaar Scherpenzeelseweg in Barneveld (PBB- Mul)

Besluit:

 1. het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
 3. op grond van artikel 7:3, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht af te zien van het horen van belanghebbenden;
 4. voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 5. bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 6. de bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

12. Biodiversiteit en Groen 2023-2024

Besluit:

 1. In te stemmen met de rapportage uitvoering 2023, en het uitvoeringsplan 2024 Biodiversiteit en Groen, behorende bij het Biodiversiteitsplan gemeente Barneveld en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

13. Dorpsplan Zwartebroek Terschuur 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het dorpsplan Zwartebroek Terschuur;
 2. In te stemmen met het voorgenomen proces Gebiedsagenda Zwartebroek Terschuur inclusief doorlooptijd (zie punt 7 van dit collegevoorstel);
 3. In te stemmen met de beantwoordingsbrief dorpsplan

De gemeenteraad actief te informeren via de lijst van ingekomen stukken.

14. Governance en Jaarplan 2024 Stichting Visit Regio Barneveld

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het Jaarplan 2024 van de Stichting Visit Regio Barneveld.
 2. Kennis te nemen van de aangepaste governance van de Stichting Visit Regio Barneveld.
 3. In te stemmen om de gemeenteraad hierover te informeren middels plaatsing van dit collegevoorstel met bijlage in rubriek B van de lijst van ingekomen en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

15. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan 'Vossenweg II' van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' in Zwartebroek (PBB-Cus)

Besluit:

 1. in te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 1);
 2. het wijzigingsplan “Vossenweg II” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1780-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 3. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 4. voor het wijzigingsplan “Vossenweg II” geen exploitatieplan vast te stellen.

16. Uitvoeringsagenda aanpak laaggeletterdheid 2024

Besluit:

 1. In te stemmen met de uitvoeringsagenda aanpak laaggeletterdheid 2024

17. Uitvoeringsplan onderhoud wegen 2024

Besluit:

 1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan onderhoud wegen 2024.
 2. De financiering van het geplande onderhoud ten laste te brengen van de Voorziening onderhoud wegen.
 3. Het uitvoeringsplan ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

18. 18e voortgangsrapportage woningbouw Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen te stemmen met de 18e voortgangsrapportage woningbouw in gemeente Barneveld.
 2. Deze rapportage ter kennisname aan de raad aan te bieden (rubriek B).