Bijstand: (inkomens)wijzigingen en verblijf buitenland doorgeven

 • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om te melden als er iets wijzigt in uw woon- of leefsituatie. Voorbeelden hiervan zijn:
  • wijzigingen in uw inkomen
  • wijzigingen in uw woonsituatie (er komt iemand bij u inwonen, of er vertrekt iemand)
  • wijziging van uw bankrekeningnummer
  • wijzigingen in uw financiële situatie zoals de aankoop van een auto, motor of boot
  • wijziging in verblijfsrecht
  • beginnen of stoppen met studeren
 • Ook uw vakantie moet u vooraf melden en bespreken met uw contactpersoon bij de gemeente.
Inloggen met DigiD Wijziging of vakantie doorgeven

Wij slaan de volgende gegevens op voor uw aanvraag. Of wij kunnen deze gegevens opslaan:

Persoonsgegevens

 • BSN
 • naam
 • geslacht
 • adres 
 • begindatum adres
 • aantal personen op adres 
 • geboortedatum 
 • geboorteplaats 
 • geboorteland 
 • e-mailadres 
 • IBAN-nummer 
 • burgerlijke staat
 • eventuele relatiegegevens 
 • nationaliteit 
 • kinderen (namen, geboortedata) 
 • identiteitsbewijs (type, nummer en vervaldatum) 
 • wel/geen studiefinanciering 
 • verblijfsstatus 
 • type vreemdelingendocument en de begin- en einddatum
 • naam zorgverzekeraar met klantnummer 
 • wel/niet collectief verzekerd 
 • beroep 
 • inschrijfgegevens UWV 
 • vakantieperiodes buitenland 
 • gegevens voor vaststellen inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en innen van vorderingen,
 • gegevens voor identificatie van een communicatie met de gebruikers binnen het netwerk
 • benodigde gegevens van indiener klacht, bezwaar en/of beroep met het oog op de afhandeling, conclusies / adviezen externen naar aanleiding van onderzoeken naar arbeidsmogelijkheden / medische beperkingen / psychische gesteldheid / gedragsproblematiek 
 • gegevens op het vlak van persoonlijk functioneren, houding en gedrag in relatie tot re-integratie, arbeidsintegratie inburgering, taalontwikkeling

Delen gegevens

Wij uw gegevens delen met:

 • CBS 
 • alle bij het Inlichtingenbureau aangesloten organisaties 
 • externe partijen die wij vragen onderzoek te doen naar arbeidsmogelijkheden en/of medische belemmeringen (zoals UWV, externe keuringsartsen) 
 • externe leden bezwaarschriftencommissie 
 • organisaties met als doel in de re-integratie van cliënten te voorzien, andere dan deze re-integratiebedrijven waar cliënten activiteiten (gaan) verrichten gericht op participatie en arbeidsintegratie dan wel onderwijs (gaan) volgen in het kader van inburgering respectievelijk taalontwikkeling 
 • medewerkers van het Werkgeverservicepunt (WSP) 
 • aan eerdergenoemde begeleiders en contactpersonen, 
 • CAK (inzake verloop bronheffing),
 • Menzis (inzake uitvoering collectieve zorgverzekering)
 • deurwaarders (voor door ons verstrekte incasso-opdrachten),
 • rechtsbijstandverleners,
 • rechterlijke instanties (bij beroeps- en hoger beroepsprocedures)
 • Welzijn Barneveld (vrijwilligerswerk)
 • Doorgifte aan internationale derden, voor zover bekend is dat niet aan de orde. Dit kan incidenteel wel voorkomen in het kader van internationale rechtshulpverzoeken / internationale onderzoeken naar SZ-fraude. Onbekend of dit recent heeft gespeeld/thans speelt. 

Bewaartermijn

 • Bij toekenning: 10 jaar
 • Bij weigering: 5 jaar 
 • Bij beëindiging 15 jaar