Regionale Energiestrategie (RES)

In heel Nederland maken gemeenten afspraken over energie besparen en opwekken van duurzame energie voor de komende 10 jaar. Dit doen we voor het klimaat. We willen in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoten. Barneveld doet mee in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Foodvalley. Daar worden deze afspraken in onze regio vastgelegd.

Op woensdag 15 april 2020 presenteerde de Regio Foodvalley een voorlopig concept RES. Vanwege de corona maatregelen is de bespreking van het voorlopige concept door de gemeenteraad vertraagd. De concept RES vormt straks de basis voor verdere gesprekken in de Barneveldse samenleving met inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers over lokale uitwerking van de voorlopige RES tot een definitieve RES. Deze moet klaar zijn op 1 juli 2021.

Bijdrage aan RES vanuit Barneveld

In Barneveld hebben we ideeën over wat wij kunnen bijdragen aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dat staat in verschillende plannen. Onze bijdrage aan de RES is een optelsom van onze ambitie en eerder gemaakte afspraken. De RES helpt ons om ervoor te zorgen dat er in 2030 inderdaad voldoende duurzame energie in onze omgeving beschikbaar is. Welke stappen we als gemeente daarvoor zetten tot aan 2030, staat straks beschreven in onze eigen Barneveldse Energievisie 2020-2030.

Wat gebeurt er nu de voorlopige concept RES bekend is?

Vanwege de coronamaatregelen zijn de gesprekken over de energietransitie en de RES uitgesteld. Dat geldt ook voor de bespreking van de concept RES door de gemeenteraad. Landelijk is de planning van de RES inmiddels ook aangepast. Dit biedt de gemeente extra ruimte voor gesprekken met de samenleving over het uitwerken tot een definitieve RES. Alle gesprekken worden pas weer gestart wanneer dit op een veilige en goede manier kan gebeuren. Als meer hierover bekend is, laten we dit weten.

Hieronder leest u de tekst van het informatieblad RES gemeente Barneveld. De afbeeldingen en infographics zijn weggelaten.

Wat betekent de RES voor gemeente Barneveld?  

In heel Nederland maken gemeenten afspraken over energie besparen en opwekken van duurzame energie voor de komende 10 jaar. Dit doen we voor het klimaat. We willen in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoten. Barneveld doet mee in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Foodvalley. Daar worden deze afspraken in onze regio vastgelegd. Een voorlopige concept RES is nu klaar. Vanwege de corona maatregelen is de bespreking van het concept door de gemeenteraad vertraagd. De concept RES vormt straks de basis voor verdere gesprekken in de Barneveldse samenleving met inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers over lokale uitwerking van de  tot een definitieve RES. Deze moet klaar zijn op 1 juli  2021. In de Publiekssamenvatting leest u meer over de RES en regio Foodvalley. In dit informatieblad leest u over wat dit voor u betekent als bewoner of ondernemer in Barneveld.

Bijdrage aan de RES vanuit Barneveld

In Barneveld hebben we ideeën over wat wij kunnen bijdragen aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dat staat in verschillende plannen. Onze bijdrage aan de RES is een optelsom van onze ambitie en eerder gemaakte afspraken. De RES helpt ons om ervoor te zorgen dat er in 2030 inderdaad voldoende duurzame energie in onze omgeving beschikbaar is. Welke stappen we als gemeente daarvoor zetten tot aan 2030, staat straks beschreven in onze Barneveldse Energievisie 2020-2030.

 • Minimaal 1,5% besparing per jaar t.o.v. 2020
  Dit komt goed overeen met de ambitie die we al hadden: eerst besparen.
  Deze afspraak is gemaakt binnen de voorlopige concept-RES.
 • Zonne-energie van 650.000 zonnepanelen
  Beschreven in de Zonneladder, vastgesteld in 2019
  met 175.000 panelen op land en 475.000 panelen op daken.
  Inmiddels liggen er zo’n 60.000 panelen in de gemeente.
 • Minimaal 12 MW (megawatt) windenergie opwekken langs infrastructuur
  Beschreven in de Energievisie 2015-2020, vastgesteld in 2015.
  Bijvoorbeeld 4 turbines van 3 MW langs infra (voorkeur voor bedrijventerrein Harselaar)

Energie besparen en energie opwekken in Barneveld

Besparen

Wat je bespaart, hoef je niet op te wekken. Daarom zetten we als gemeente vol in op energiebesparing in woningen en bedrijven: Minimaal 1,5% per jaar tot 2030. Dat doen we onder andere door voorlichting aan bedrijven en bewoners via de energieloketten. En met het verstrekken van leningen om te verduurzamen (zie ook energieloketbarneveld.nl).

Opwekken

De gemeenteraad heeft in 2019 de Barneveldse Zonneladder vastgesteld. Daarin is afgesproken om voor 2030, 650.000 zonnepanelen in Barneveld te hebben geïnstalleerd. 175.000 op land en 450.000 op daken. Inmiddels liggen er zo’n 60.000 panelen in de gemeente. En zijn er lokale (burger) energiecoöperaties actief.  

Naast zonne-energie willen we gebruik maken van windenergie. De gemeente kijkt straks samen met ondernemers en omwonenden naar de mogelijkheid voor minimaal 12 MW windenergie bij industrieterrein Harselaar.

Andere vormen van energie opwekking

Het onderzoek naar nieuwe vormen van energie gaat snel. Zo vinden experimenten plaats met aardwarmte en kernenergie. De gemeente volgt deze onderzoeken met belangstelling. Maar deze onderzoeken kosten tijd. We verwachten dan ook dat pas na 2030 toepassingen mogelijk zijn.

Mestvergisting (productie van biogas uit mest) is wel een mogelijkheid. Initiatieven daarvoor zijn welkom. Waterstof is geen energiebron. Het moet met behulp van elektriciteit worden gemaakt. Waterstof kan wel een grote rol spelen als energiebuffer. Nu nog vooral in de industrie en het transport. Ondernemers in Barneveld experimenteren met toepassingen van waterstof.

Meepraten

De gemeente wil graag samen met bewoners en ondernemers plannen maken over hoe we dit uiteindelijk realiseren. Met alle ruimte voor lokale initiatieven. Daarom zijn in 2019 de eerste dorpsgesprekken georganiseerd (samen met lokale initiatiefnemers) en inloop bijeenkomsten over windenergie. In de dorpsgesprekken komen alle onderwerpen voorbij die bijdragen aan besparing en lokale opwekking van energie.

Windenergie in Harselaar

Op Harselaar, ten zuiden van de A1, vindt met lokale betrokken partijen (ook inwoners) een dialoog plaats over de realisatie van de opgave windenergie in dit gebied. Alle gesprekken liggen nu stil vanwege corona. Zodra deze weer beginnen, laten we u de data weten.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

Voor u betekent dit dat u als inwoner, ondernemer of belanghebbende op een bepaald moment in het komende jaar mee kan doen aan de dorpsgesprekken. De uitnodigingen worden huis aan huis verspreid en komen met de data in de krant, op internet en social media.

Meepraten over / meedoen met:

 • energie besparen
 • lokaal energie opwekken met zon en wind.
 • aardgasvrij worden
 • energietransport en verder onderzoeken van alternatieven en oplossingen voor transport, opslag en opwek van duurzame energie.

Over de RES

Wat gebeurt er nu verder met de voorlopige concept RES?

Vanwege de coronamaatregelen zijn de gesprekken over de energietransitie (overstappen op duurzame energie) en de RES uitgesteld. Dat geldt ook voor de bespreking van de concept RES door de gemeenteraad. Dit biedt ons extra ruimte voor gesprekken met de samenleving over het uitwerken tot een definitieve RES. Alle gesprekken worden pas weer gestart wanneer dit op een veilige en goede manier gebeurt. Als meer hierover bekend is, laten we dit weten.

Over windenergie

Wat betekent de RES voor het gesprek over windenergie?

De RES hanteert het uitgangsprincipe om bij voorkeur windenergie langs infra te plaatsen en benoemt het belang van zorgvuldige lokale participatie. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de gemeente Barneveld: Minimaal 12 MW windenergie, we gaan hierover eerst in gesprek met betrokkenen op en rond Harselaar, als onderdeel van de winddialoog.

De gemeente heeft een MER onderzoek (Milieu Effect Rapportage) laten uitvoeren om inzicht te krijgen in effecten van windenergie binnen de gemeentegrenzen. Er is veel ophef ontstaan over dit rapport. Het rapport is met alle binnengekomen reacties neergelegd bij de onafhankelijke landelijke MER commissie voor een toetsing.

Het MER-rapport (na goedkeuring door commissie MER) , de toetsing aan lokale toekomstplannen én de uitkomst van het ‘dorpsgesprek’ Harselaar en andere dorpsgesprekken, vormen de input voor de Structuurvisie Wind. Ook de planning van de Structuurvisie Wind is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, voorlopig uitgesteld. De concept Structuurvisie Wind zou dit najaar verschijnen.

De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze waar zij vinden wat de beste plek is voor windenergie in onze gemeente. Deze keuze wordt vastgelegd in de Structuurvisie Wind.

Vragen, opmerkingen, ideeën?

Wilt u nog wat kwijt over duurzame energie in Barneveld? Heeft u een goed idee misschien? Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief straks? Stuur uw mail naar energie@barneveld.nl

Waarom willen we stoppen met fossiele brandstoffen?

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat. Daarom stimuleert de overheid energiebesparing en de stapsgewijze overgang naar duurzame energie. In 2050 moet de CO2 uitstoot bijna nul zijn.

Wat is TWh?

Een TWh of Terawattuur is een eenheid voor energie. 1 TWh = 1.000.000.000.000 wattuur.  Ter vergelijking: 1TWh = 1.000.000.000 KWh is het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 285.000 inwoners.

Wat is Mw?

Een Mw is megawatt is 1000 watt.

Waarom werken 30 regio’s aan een RES?

De energietransitie houdt zich niet aan gemeentegrenzen. In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangengroepen - agrariërs, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties, (recreatie)ondernemers en energiebedrijven - aan de RES, samen met de netbeheerders, acht gemeenten, twee provincies en een waterschap. Iedere partij brengt zijn eigen belang in. De partijen zoeken gezamenlijk naar de beste oplossingen voor hoe en waar duurzame energie opgewekt kan worden in de regio.

Wat is de ‘energiemix’?

Een energiemix bestaat uit verschillende energiebronnen. Bij een duurzame energiemix bedoelen we  bronnen als wind, zon, aardwarmte en biomassa. Bij de transitie naar duurzame energie zijn meerdere energiebronnen nodig. De mix van zon en wind heeft het voordeel dat zowel zomer als winter en dag en nacht energie geproduceerd wordt. Als je ook nog zorgt voor opslagmogelijkheden heb je ook energie als het ’s nachts of ’s winters niet waait. In de dorpsgesprekken die wij voeren, wordt gepleit om ook besparing en innovatie mee te nemen in de energiemix.  

Staat straks onze gemeente vol met zonnepanelen, windturbines, transformatorhuizen en elektriciteitsmasten?

De omslag naar duurzame energie is zeker zichtbaar in ons landschap; energiebronnen uit de bodem (kolen, aardolie en aardgas) maakt plaats voor bovengrondse duurzame bronnen als zon en wind. De kunst is om goede keuzes te maken voor wat betreft de locaties en deze verandering zo goed mogelijk in te passen. Hoe kunnen we de visuele gevolgen zoveel mogelijk beperken of juist het landschap versterken? We zoeken hiervoor naar oplossingen door de ruimte op meer manieren te gebruiken. Alles hangt af van de mogelijkheden in de omgeving. Ook vinden we het belangrijk dat de uitvoering betaalbaar is en de directe omgeving (financieel) kan meeprofiteren van de ontwikkeling. Niet alleen de lasten maar ook de lusten. Hoe we dit alles doen, bespreken we met elkaar in de dialoog die gaat plaatsvinden.

Waar leggen we zonnepanelen neer?

Barneveld heeft een eigen beleid als het gaat om zonne-energie. Tot 2030 willen we in onze gemeente 175.000 zonnepanelen op land en 475.000 panelen op daken hebben liggen. Ook op gebouwen van de gemeente liggen inmiddels enkele duizenden zonnepanelen. Ook inwoners en ondernemers plaatsen zonnepanelen op daken. Lokale energiecoöperaties maken het ook mogelijk voor mensen met minder geld of mensen die een minder geschikt dak hebben, om gebruik te maken van duurzame energie uit zonnepanelen.

Waarom kiezen we voor windenergie?

Op korte termijn hebben we nieuwe, duurzame energiebronnen nodig om met elkaar de CO2 uitstoot in onze gemeente en in de regio al snel drastisch te kunnen verminderen. Windenergie is daar één van, naast zonne-energie, energie uit de bodem (lage temperatuur bodemenergie en geothermie) en restwarmte. Windenergie is ook nodig omdat zonne-energie te weinig oplevert en geen of te weinig energie geeft als we die het hardst nodig hebben: ’s nachts en in de winter. De ontwikkelingen voor tijdelijk opslag van energie gaan snel, maar is nu nog niet zo ver dat het goed toepasbaar is.

Is er ruimte voor toekomstige ontwikkelingen in energie opwek?

De technologie staat gelukkig niet stil. Daarom bieden we nu ruimte voor het maken van de eerste stap. Daarna bekijken we of dit voldoende is, in combinatie met de ontwikkelingen in nieuwe vormen van opwek, opslag en andere innovaties.

Wat is het verschil tussen een dorpsmolen en een windturbine?

Het verschil tussen een dorpsmolen en een windturbine is de hoogte en de energieopbrengst. Een dorpsmolen is maximaal 60 meter hoog (inclusief de wieken, een tiphoogte van 100 meter). Een dorpsmolen heeft een vermogen van 1 Mw. Een windturbine van 120 meter heeft, afhankelijk van de locatie, een vermogen van ongeveer 4 Mw. (inclusief de wieken, een tiphoogte van 180 meter). Een dorpsmolen is dus makkelijker toepasbaar, omdat de molen kleiner is.  Dorpsmolens zijn lokaal eigendom van bewoners en ondernemers. Ook energiecoöperaties kunnen daarin een rol in eigendom en exploitatie spelen. Maar een windturbine kan ook in lokaal eigendom zijn. 

Wat is een structuurvisie?  

In een structuurvisie staat beschreven hoe de leefomgeving van de gemeente er in de toekomst uit moet zien. Het beschrijft de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en beleid. En hoe de gemeente dit wil realiseren. Denk bijvoorbeeld aan geplande woningbouw of beleid als het gaat om windenergie. Maar ook belangrijke trends - zoals energie en klimaat - en onderwerpen zoals de duurzame, gezonde en veilige leefomgeving, de bereikbaarheid, voldoende en betaalbare woningen, ruimte voor economische groei, water, natuur, erfgoed en landschap. Een structuurvisie biedt duidelijkheid aan inwoners en is een leidraad voor toekomstige besluiten, zoals het vaststellen van bestemmingsplannen. Het maken van een structuurvisie is een heel proces waarbij inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden op meerdere momenten kunnen meepraten. De gemeenteraad beslist uiteindelijk wat er in de structuurvisie staat. Elke gemeente is verplicht om structuurvisies te maken, vanuit de Wet ruimtelijke ordening (toekomstige omgevingswet).

Waarom wordt er een structuurvisie wind gemaakt?

Een structuurvisie voor wind is nodig omdat we als gemeente Barneveld zelf sturing willen geven aan dit voor onze lokale samenleving belangrijke thema. Windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, maar heeft ook veel (ruimtelijke) gevolgen. Typisch een thema en document dat vraagt om een dialoog met de samenleving vooraf een goede belangenafweging, en sturing vanuit de gemeenteraad. De structuurvisie wind beschrijft straks de uitgangspunten, randvoorwaarden en locaties waar windenergie mogelijk is binnen de gemeente. En dus ook waar windenergie niet mogelijk is. 

Wat gebeurt er als we ervoor kiezen om geen structuurvisie te maken?

Zonder structuurvisie kan het gebeuren dat een commerciële partij op zoek gaat naar een locatie voor een windturbine binnen onze gemeente. Als daarbij rekening wordt gehouden met de geldende landelijke normen, medewerking is van een grondeigenaar en een vergunningsproces doorlopen wordt, dan kan er in theorie ook een windturbine geplaatst worden. Dat geldt ook voor gemeentelijke grond. Het wordt lastiger om nog invloed te hebben op het aantal turbines, lokaal eigenaarschap en waar we wel en waar we geen windturbines willen hebben binnen onze gemeente. 

Hoe wordt de structuurvisie wind gemaakt? 

De ingrediënten voor de structuurvisie zijn (op volgorde in tijd): het getoetste MER rapport, geldend lokaal beleid, uitgangspunten van de RES en de uitkomst van de winddialoog. 

Wat gebeurt er na vaststelling van de structuurvisie wind? 

Met het vaststellen van de structuurvisie weten we op welke locaties de gemeente ruimte biedt voor windturbines. Voor die locaties moeten dan ook initiatieven komen en de grondeigenaar moet het natuurlijk ook willen. In zogenaamde locatietafels wordt, begeleid door een onafhankelijke voorzitter, besproken onder welke voorwaarden de windturbine mag worden geplaatst. Aan tafel zitten omwonenden, initiatiefnemer, gemeente en andere mogelijk betrokkenen, bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Als zij het samen eens zijn geworden kan de initiatiefnemer een vergunning aanvragen. 

Wie stelt de structuurvisie vast?

De gemeenteraad stelt de structuurvisie uiteindelijk vast. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Met inwoners, ondernemers en betrokkenen. Overlegmomenten en inspraakrondes. Binnenkort leest u hier meer over het proces rond het maken van een structuurvisie wind. 

Wat gebeurt er na vaststelling van de structuurvisie wind? 

Met het vaststellen van de structuurvisie weten we op welke locaties de gemeente ruimte biedt voor windturbines. Voor die locaties moeten dan ook initiatieven komen en de grondeigenaar moet het natuurlijk ook willen. In zogenaamde locatietafels wordt, begeleid door een onafhankelijke voorzitter, besproken onder welke voorwaarden de windturbine mag worden geplaatst. Aan tafel zitten omwonenden, initiatiefnemer, gemeente en andere mogelijk betrokkenen, bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Als zij het samen eens zijn geworden kan de initiatiefnemer een vergunning aanvragen. 

Lees meer over windenergie en de structuurvisie windenergie

Wat staat er in een MER?

MER staat voor Milieu Effect Rapport. Een MER is een middel om inzicht te krijgen in de mogelijke milieugevolgen van toekomstig beleid. Het is een momentopname als tussenstap en helpt dus bij het maken van keuzes en kan aanleiding zijn andere beleidskeuzes te maken. Een MER beschrijft de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken.

Waarom heeft de gemeente een MER laten maken voor de structuurvisie?

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven voor het maken van een MER. Het MER dat wij hebben laten opstellen doet twee dingen. Op de eerste plaats laat het de theoretische mogelijkheden voor windenergie in onze gemeente zien. Op de tweede plaats laat het zien wat de mogelijke effecten zijn als je van die theoretische mogelijkheden gebruik gaat maken. Dit is dus onmisbare informatie voor het opstellen van beleid voor windenergie en daarmee een belangrijke basis voor de structuurvisie windenergie omdat daarin dat beleid wordt vastgelegd.

Wie maakt het MER?

Een MER bestaat uit een verzameling onderzoeken. Die onderzoeken vragen om zeer specifieke deskundigheid. Deze worden uitgevoerd door externe deskundigen. De gemeente is nauw betrokken geweest bij de opzet en de uitvoering van het onderzoek.

Hoe lang is een MER geldig?

In een MER zijn verschillende onderzoeken samengebracht. Al die onderzoeken kennen een eigen houdbaarheidsdatum. Archeologische waarden veranderen bijvoorbeeld veel minder snel dan ecologische waarden. Dit maakt dat een archeologisch onderzoek veel langer houdbaar is dan een ecologisch onderzoek. Gemiddeld genomen is een onderzoek vijf jaar houdbaar.

Wat is de uitkomst van het MER?

De MER biedt op basis van onderzoek antwoorden op de onderzoeksvragen van de raad. De MER kent twee uitkomsten. De eerste is inzicht in de theoretische mogelijkheden voor windenergie. De tweede uitkomst is inzicht in de mogelijke gevolgen die het benutten van die mogelijkheden heeft voor het milieu. In onze MER moet de term ‘milieu’ daarbij breed worden opgevat omdat ook onderzoek is gedaan naar effecten op de gezondheid en naar economische effecten. Dit onderzoek gebeurt op basis van landelijke (wettelijke normen).

Wat gebeurt er nu verder met de uitkomst van het MER?

De adviescommissie MER toetst eerst of het MER onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd. De uitkomsten van het MER zijn een belangrijke basis voor de op te stellen structuurvisie. Het MER geeft aan welke keuzemogelijkheden er zijn voor de raad als het gaat om windenergie en geeft aan wat de gevolgen zijn als je die keuzemogelijkheden gaat benutten. Deze kan de gemeenteraad gebruiken bij het opstellen van het beleid voor windenergie.

Kunnen we niet beter wachten op nieuwe technologie?

Het ontwikkelen en testen van nieuwe technologie is nog niet af, maar gaat wel door. Daar kunnen we niet op wachten omdat in 2025 het echt duidelijk moet zijn hoe de energietransitie tot 2030 wordt opgelost. Voor de langere termijn, dus na 2030, kan nieuwe technologie wel mogelijkheden bieden. Daarom besteden we ook veel aandacht aan innovatie.

Hoe kunnen we innovatie ruimt bieden in deze omslag?

Elke twee jaar opnieuw bekijken naar RES: zijn juiste keuzes gemaakt, is er een verandering in aanbod van bronnen? Zo bieden we ruimte voor ontwikkelingen. Ook houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen door bijvoorbeeld een locatie vast te leggen voor windenergie, voor de levensduur van de windturbine.

Waarom wordt er niet gedacht aan kernenergie?

Kernenergie is mogelijk een oplossing voor de lange termijn (vanaf 2030) en niet voor de korte termijn (tot 2030). Op dit moment zijn er geen bedrijven die hierin willen investeren en de bouw van een centrale duurt minimaal zo’n 20 jaar.

Wordt waterstof ook meegenomen als duurzaam alternatief voor gas?

Groene waterstofgas en biogas zijn een mogelijk alternatief, maar de productie is duur en het aanbod is beperkt. Verder ligt het op dit moment meer voor de hand dat deze gassen in de toekomst anders ingezet worden dan voor het verwarmen van de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de industriële processen die een hoge temperatuur vragen en zwaar vrachtverkeer. Afhankelijk van de productiewijze van waterstof, kan het veel elektriciteit vragen. Wil je dit groen doen dan zijn er nog meer windmolens en zonnepanelen in het landschap nodig.

Wordt biomassa ook meegenomen als duurzame warmtebron?

Ja, onder de voorwaarde dat voor het opwekken van energie er biomassa uit de regio wordt gebruikt. We zien biomassa vooral als tijdelijke transitiebron voor duurzame energie. Een energiebron die we gebruiken in het begin van de transitie, om later over te schakelen op andere technieken. De gemeente is wel kritisch over de inzet van biomassa en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Wat is restwarmte?

Restwarmte is warmte die overblijft als onderdeel van een (industrieel) proces. Denk aan de restwarmte van hoogovens, vuilverbranding of de restwarmte van een datacenter. Deze restwarmte kan weer benut worden als verwarmingsbron.

Hoe maken we Barneveld aardgasvrij?

Door lokaal te kijken wat de mogelijkheden zijn. In de toekomst zal er niet 1 oplossing zijn, zoals nu met 1 aardgasnetwerk en 1 elektriciteitsnetwerk, maar verschillende oplossingen. De gemeente gaat, samen met inwoners, wijken en dorpen, mogelijkheden onderzoeken. In eerste instantie willen we inwoners bewust maken van energiegebruik en helpen met besparen. Een tweede stap kan zijn om in sommige wijken samen met inwoners te starten met een wijktransitieplan. In zo’n plan komt te staan hoe een wijk of dorp aardgasvrij wil worden. De gemeente ondersteunt bij het maken van zo’n plan.

Waarom willen we zo snel stoppen met het gebruiken van aardgas?

Het rijk wil stoppen met aardgas uit Groningen vanwege de enorme impact van de gaswinning in Groningen op inwoners daar. Door aardgasvrij te worden, worden wij ook onafhankelijker in geopolitieke discussies en ontwikkelingen. Overigens gaat het tot 2030 om het aardgasvrij maken van 4000 woningen in Barneveld, ongeveer 20% van ons woningbestand. En uiteraard willen we de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk beperken, om klimaatverandering te beperken.

In Duitsland wordt aardgas gezien als duurzaam?

In Duitsland wordt veel gebruik gemaakt van bruinkool. Dit is zowel vanuit het klimaat als landschappelijk gezien een slechter alternatief dan het gebruik van aardgas. Hun uitgangspositie is dus anders.

Heeft u een vraag over windenergie, neem dan contact op met de gemeente:

14 0342
energie@barneveld.nl

Duurzame projecten