Ontwikkeling bedrijventerrein Stroe

 • Ontwikkeling kleinschalig bedrijventerrein: 'Tolnegenweg West'
 • Tussen Tolnegenweg 1, de A1 bij Stroe en de spoorlijn Apeldoorn - Amersfoort
 • Doel: bestaande, kleinschalige bedrijven weg uit de woonkern  
 • De achterblijvende plekken gebruiken voor wonen of maatschappelijke functies
 • Grootte: 3 hectare, met kavels van 500 m² tot 2.500 m²
 • Milieucategorie van 3.1 en eventueel 3.2

De eisen voor de inrichting van het toekomstige bedrijventerrein zijn eind 2021 bepaald. Dit document heet een 'concept stedenbouwkundig ontwerp'. Hierin is bijvoorbeeld beschreven hoe om te gaan met water, groen en wegen in het gebied. Het concept stedenbouwkundig ontwerp is in november 2021 aan bewoners en betrokkenen gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Dit concept stedenbouwkundig ontwerp is daarna nog op een aantal punten aangepast:

 • Er komen extra bomen rondom het bedrijventerrein.
 • De fietsroute aan de noordoostzijde richting de Tolnegenweg is uit het ontwerp gehaald.
 • De sloot aan de kant van de A1 blijft liggen. 

Daarnaast is er een beeldkwaliteitskaart van het ontwerp gemaakt. In een beeldkwaliteitskaart staat de kwaliteit van gebouwen en openbare ruimte beschreven.

Het aangepaste plan, het 'voorontwerp bestemmingsplan Tolnegenweg West' ligt van 18 maart tot en met 1 april 2022 ter inzage.

Het aangepaste plan, officieel 'voorontwerp bestemmingsplan Tolnegenweg West' genoemd, ligt ter inzage van 18 maart tot en met 1 april 2022.

 • U kunt het plan inzien op de website van ruimtelijke plannen. In deze periode mag iedereen op het plan reageren
 • Kunt u het plan niet online inzien, dan mag u het inzien op het gemeentehuis. Maak hiervoor op de pagina inzien-bestemmingsplan een afspraak.

Reageer schriftelijk

 • Van vrijdag 18 maart 2022 tot en met 1 april 2022 kunt u reageren op het plan. We noemen dit ‘indienen van een inspraakreactie’.
 • De inspraakreactie wordt schriftelijk ingediend. U kunt deze sturen naar:
  Het college van burgemeester en wethouders,
  Postbus 63,
  3770 AB Barneveld.
 • De reactie moet op zijn laatst 1 april 2022 ingediend zijn.

Voor de aanleg van het bedrijventerrein is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Dit gebeurt nadat de omgeving is geïnformeerd. Ook worden er reacties op het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitskaart verzameld. Daarnaast loopt er nog een aantal onderzoeken. Onder andere naar stikstof.  

2022

 • Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage, eerste kwartaal.
 • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage, tweede of derde kwartaal.
 • Vaststellen bestemmingsplan, vierde kwartaal.
 • Voorbereiding bouwrijp maken, vierde kwartaal.

2023

 • Aanbesteding, eerste kwartaal.
 • Uitvoeren bouwrijp maken terrein, tweede kwartaal.
 • Start uitgifte gronden, tweede kwartaal.
 • Start bouwwerkzaamheden, vanaf derde kwartaal.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van dit bedrijventerrein? Neem dan contact op met de gemeente en vraag naar de projectleider Tolnegenweg West.

info@barneveld.nl

14 0342