Woningbouwproject De Eendracht, Terschuur

 • Nieuwe wijk De Eendracht met aandacht voor groen, waterberging, speelplekken en parkeren.
 • Ongeveer 160 woningen.
 • Verschillende prijsklassen: goedkoop (van € 260.000 tot € 320.000), middeldure (€ 320.000 tot NHG-grens) en dure woningen.
 • 2 basisscholen en kinderopvang.
 • Bouwperiode: 2024 - 2028.

Op dit moment wordt er niet gewerkt aan het woningbouwproject De Eendracht. Er wordt gewacht op een beslissing van de rechter.

De Raad van State buigt zich over de bezwaren die enkele omliggende belanghebbenden hebben ingediend. Dit hebben zij gedaan tegen het bestemmingsplan dat in december 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. De uitspraak van de Raad van State wordt in de zomer van 2024 verwacht.

De Eendracht wordt zo aangelegd dat het past in het bestaande landschap. Het gaat hier om een zogeheten slagenlandschap. We behouden zoveel mogelijk het bestaande groen en de omringende sloten. Het karakter daarvan komt terug in de nieuwe wijk, bijvoorbeeld in het gebruik van lange lijnen.

Bij de bouw houdt de gemeente rekening met klimaatverandering, bijvoorbeeld door: 

 • hittestress voorkomen
 • overtollig water vasthouden
 • goede afvoer regenwater via de grond
 • duurzaam groen

De Eendracht biedt plaats voor twee speelplekken en verblijfsplekken zoals parkjes, plantsoen en ontmoetingsplekken.

Documenten

De buurtnaam De Eendracht kwam in 2022 als winnaar uit een traject waarin bewoners van Terschuur een nieuwe naam mochten kiezen.

2024

 • Zomer: uitspraak Raad van State

Onder voorbehoud:

2024 - 2026

 • In fases bouwen van woningen en gefaseerd woonrijp maken

2027-2028

 • Oplevering laatste woningen en woonrijp maken

2024

 • April: in tussenvonnis keurt voorzieningenrechter bestemmingsplan af
 • Januari: Omliggende bedrijven maken bezwaar tegen het bestemmingsplan

2023

 • December: bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad
 • Juli – augustus: bestemmingsplan ter inzage
 • 6 juli: Bewonersavond presentatie bestemmingsplan

2022

2020

 • Het College bereikt overeenstemming over de aankoop van de grond van Zonne Ei Farm aan de Eendrachtstraat 31 in Terschuur.

2009

 • Strategische Visie Barneveld 2030 is het vertrekpunt van project Terschuur-Noord.

2008

 • De gemeente koopt akkerland ten westen van het agrarisch bedrijf Zonne Ei Farm.

Geitenhouderijen in de omgeving

Het plangebied ‘De Eendracht’ bevindt zich in de invloedssfeer van de geitenhouderijen aan de Dronkelaarseweg, Platanenstraat en Stoutenburgerweg. De afstand bedraagt respectievelijk 1.800, 1.350 en 1.550 meter. De nieuwe woningen en het schoolgebouw komen dus niet in het hoogste risicogebied. Wel ligt het plangebied in het gebied waarvoor een licht verhoogde risico op longontsteking geldt. Desondanks is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd in het plangebied.

Uit jurisprudentie blijkt dat het gemeentebestuur in de afweging van belangen het zwaarwegende, maatschappelijke belang van de urgente woonbehoefte mag laten prevaleren. Het is zeer belangrijk dat er voldoende woningen worden gebouwd. In gemeente Barneveld is de agrarische sector groot. Het is nu eenmaal een veedicht gebied. Het is dan ook onmogelijk om bij woningbouw overal de strengste voorzorgsrichtlijnen in acht te nemen. Anders zou de woningbouwproductie sterk afnemen. Naar ons oordeel is het verantwoord en aanvaardbaar om de bouw van circa 160 woningen en een schoolgebouw mogelijk te maken nu de geitenhouderij(en) zich bevinden op een grotere afstand dan 500 meter.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

nieuwbouwterschuur@barneveld.nl
14 0342