Nieuwbouw Puurveenseveld

  • Nieuwe wijk in Kootwijkerbroek met aandacht voor duurzaamheid, groen, spelen.
  • Een divers woningaanbod met 134 woningen.
  • Verschillende prijsklassen: goedkope, middeldure en dure woningen.
  • Enkele kleinschalige woon-werkkavels.
  • Bouwperiode: 2025-2029.

In 2021 begon de gemeente Barneveld met de voorbereidingen voor nieuwe woningbouw in Puurveen-Zuid. Direct omwonenden van deze plaats zijn hier als eersten bij betrokken. In mei 2022 zijn de eerste schetsen met hen besproken. Veel van hun reacties en ideeën zijn meegenomen in het maken van het stedenbouwkundig ontwerp. Dit stedenbouwkundig ontwerp is daarna gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in oktober 2022. Ook hierop zijn weer reacties gekomen.

Deze reacties zijn meegenomen bij het maken van een definitief stedenbouwkundig ontwerp, dat de basis vormt voor het ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage en zal in mei richting de gemeenteraad gaan voor vaststelling.

Bekijk het stedenbouwkundig ontwerp Puurveen-Zuid (pdf, 9 MB).

Het gebied rondom de molen, ‘Puurveen-Zuid’, is een belangrijke plaats om de woningbouw in Kootwijkerbroek uit te breiden. Bij de invulling en verdeling van de woningtypen houden we rekening met de Woonvisie 2021-2025 en de woonbehoefte in Kootwijkerbroek. Er komen bijvoorbeeld woningen voor starters, doorstromers en senioren. De nieuwe wijk wordt zo aangelegd dat zij past in het bestaande landschap. Spelen, biodiversiteit en duurzaamheid krijgen een belangrijke plaats in de plannen. 

2023

  • 4e kwartaal: ontwerp bestemmingsplan ter inzage;

2024

  • Mei: vaststelling bestemmingsplan;

2025

  • Naar verwachting 1e kwartaal: bouwrijp maken;
  • Start bouw woningen, in fasen; 3de kwartaal

2026 / 2027

  • Oplevering eerste woningen en woonrijp maken.

Tot 2029 worden er woningen opgeleverd. Zodra alle woningen zijn opgeleverd zal gestart worden met het woonrijp maken van de wijk.