Coalitieakkoord 2022-2026

“Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam” is waar de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie de komende vier jaren actief, betrokken en met overtuiging invulling aan willen geven. In die overtuiging en met vertrouwen dat onze partijen elkaar aanvullen en versterken, werken wij samen aan de realisatie van dit coalitieakkoord. Een akkoord dat richting geeft, een meetlat vormt en ook een kompas is voor ons dagelijks handelen om onze mooie gemeente te dienen.

Een bloeiende gemeente

Barneveld is een bloeiende gemeente. In de afgelopen jaren is er sprake geweest van forse groei en die groei zal zich de komende periode doorzetten tot naar verwachting 80.000 tot 85.000 inwoners in 2040. De vele uitdagingen die deze groei met zich meebrengt zijn aanzienlijk. Het is daarom belangrijk om de komende jaren te investeren in alle dorpen van onze gemeente Barneveld: het bouwen van voldoende betaalbare woningen, het ontwikkelen van bedrijventerreinen, het behouden van voorzieningen, het doorontwikkelen van de infrastructuur en het onderhoud van onze wegen.

Daarnaast is het ook belangrijk om al die inwoners, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen en religieuze organisaties te voorzien van een betrouwbare, kwalitatieve en transparante dienstverlening. Dit zorgt voor behoud en toename van de sociale cohesie én maatschappelijke veerkracht die in onze gemeente uniek verankerd aanwezig is. Juist daarom gaan we aan de slag met het verder ontwikkelen en uitbouwen van de interne organisatie én een verbeterde dienstverlening. De gemeente zal meer opgavegericht werken én zich intensief verhouden tot betrokkenen in de samenleving. Hierbij streven we naar een actieve wederkerige samenwerking.

Dienstbare, betrouwbare en rechtvaardige overheid

Op een fijne manier in een gemeente samenleven; dat vraagt een sterke basis, een betrouwbare structuur, een transparante en communicatief sterke overheid. Een overheid die niet alleen in woorden staat voor de samenleving en haar inwoners, maar ook in daden. Een overheid die koestert en bewaart wat van waarde is en tevens ambitieus is. Daarbij hoort een goede communicatie; open, tijdig en transparant.

Wij realiseren ons heel goed dat besluiten ingrijpend kunnen zijn. Wij nemen daarom de mening van inwoners en maatschappelijke organisaties heel serieus. Wij luisteren naar, verdiepen ons in en doen wat met de inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties. Wij streven ernaar om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen voor soms ook gecompliceerde opgaven.

Inwoners van de gemeente Barneveld leggen, net als in iedere andere gemeente, het mandaat om besluiten voor de samenleving te nemen in de handen van de gemeenteraad en het college van B&W. Dat voelen wij als een grote verantwoordelijkheid en daar willen wij zorgvuldig mee omgaan. Wij willen werken aan een goede relatie tussen gemeente en de samenleving en verbeteren waar nodig en mogelijk. Dit dient het algemeen belang en bovenal het vertrouwen in elkaar. Inwoners en maatschappelijke organisaties; iedereen telt mee.

Wij willen een overheid zijn die recht doet aan de kwetsbaren in onze samenleving. Wij bevorderen gemeenschapszin en bestaanszekerheid. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat betekent een betrouwbaar, degelijk sociaal beleid waarin onder andere jeugdigen kunnen rekenen op benodigde hulp. Maar het betekent ook het bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben. Enerzijds om hulp te bieden om te voorzien in primaire levensbehoeften, maar anderzijds ook om deze inwoners te stimuleren om naar vermogen in hun levensbehoeften te voorzien.

Uitdagingen

Financiën

Wij vinden een degelijk financieel beleid van groot belang. De gemeente staat voor stevige opgaves en de financiële positie staat onder druk. Ons uitgangspunt is een sluitende en realistische meerjarenbegroting.

Bestaanszekerheid en armoede

Wij realiseren ons dat er een toenemend aantal inwoners is, die steeds meer moeite hebben om te voorzien in hun primaire levensbehoeften. Wij vinden het daarom heel belangrijk om actief werk te maken van armoedebestrijding.

Klimaat en volksgezondheid

We willen ook recht doen aan ons klimaat en de volksgezondheid. We blijven ons daarom inzetten voor de nodige energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit. We conformeren ons aan genomen besluiten en hanteren hierbij heldere voorwaarden. Daarnaast kijken we ook of nieuwe mogelijkheden ons naar de beoogde doelstellingen kunnen brengen.

We spelen in op de gevolgen van de klimaatverandering, zodat onze gemeente een gezonde en natuurrijke plek blijft om in te wonen.

Perspectief voor het buitengebied

Wij willen speciaal de inwoners en ondernemers in het buitengebied en de landbouwsector benoemen. Wij realiseren ons dat er veel afkomt op onze agrariërs en willen hen daarom goede begeleiding geven in de opgaves waarvoor zij staan.

Veiligheid

We zien negatieve gevolgen van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik en willen dit aanpakken. Speciale aandacht verdient de aanpak van ondermijning, digitale criminaliteit én rijden onder invloed.

Ontwikkelingen in de toekomst

Onverwachte gebeurtenissen, ontwikkelingen en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten kunnen op ons pad komen. Dit coalitieakkoord is daarom geen harnas. Wij willen als coalitie kunnen inspelen op deze zaken; wij willen wendbaar zijn om op een adequate en meest passende manier te kunnen reageren op de omstandigheden. Daar hebben de samenleving en haar inwoners recht op. Daarom is dit coalitieakkoord dus een richting, een meetlat en een bestuurlijk kompas. Opdat ook in die niet voorspelde situaties op basis van onze uitgangspunten/motto gereageerd kan worden. Hierdoor kunnen wij de samenleving uitleggen op basis waarvan bepaalde keuzes gemaakt worden en dat komt ten goede aan de relatie tussen gemeentebestuur en samenleving.

Tot slot

De gemeente Barneveld is een prachtige en krachtige gemeente met een grote verscheidenheid aan inwoners die op verschillende manieren invulling geven aan hun dagelijks leven. Deze verscheidenheid geeft kleur aan de gemeente. Wij hebben respect voor ieders geloofs- en levensovertuiging en streven na dat er voor ieder ruimte is daar invulling aan te geven. Wij zijn ons er daarbij van bewust dat veel inwoners hechten aan de zondag als rustdag. Wij realiseren ons dat er inwoners zijn die behoefte hebben aan méér faciliteiten - ook of juist op zondag - voor recreatie en ontspanning. We gaan respectvol om met de in de gemeente Barneveld levende gevoelens ten aanzien van de zondagsrust. Wij respecteren het ambtsgebed aan het begin en einde van elke raadsvergadering. Wij verwachten wederzijds respect en ruimte van inwoners voor en naar elkaar. Daarmee leven we echt samen en geven wij kleur en kracht aan onze samenleving.

Wij hebben - met dit coalitieakkoord - de intentie uitgesproken om de komende jaren als drie partijen de samenwerking aan te gaan in het belang van de gemeente Barneveld in het algemeen en het welzijn van onze inwoners in het bijzonder. Steeds weer streven we naar beleid dat rechtvaardig, herkenbaar en degelijk is. We zoeken daarbij nadrukkelijk de constructieve samenwerking met de gehele gemeenteraad en de samenleving.

Barneveld, 20 mei 2022

Namens SGP                                                   
J. Top                                                            

Namens Lokaal Belang
M.H.J. Pluimers-Foeken 

Namens ChristenUnie
H.W. Wiesenekker

In dit coalitieakkoord zetten wij onze ambities ten aanzien van de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente Barneveld voor staat centraal. Deze opgaven zijn ook als zodanig in de organisatie geïmplementeerd. Dit akkoord is dan ook opgavegericht opgebouwd, waarbij een onderverdeling naar sociale opgaven, die direct gericht zijn op mensen, en fysieke opgaven, die direct gericht zijn op de leefomgeving van mensen, waarin zij wonen, werken en recreëren. De sociale en fysieke opgaven worden ondersteund door de bestuurlijk-organisatorische opgaven. Deze dragen bij aan het realiseren van de sociale en fysieke opgaven.

De gemeente staat voor grote sociale opgaven. Deze beperken zich niet tot het sociaal domein en vragen om een integrale aanpak. Zo zijn er raakvlakken met veiligheid, wonen en duurzaamheid. We streven naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet, waarin mensen zich met elkaar verbonden weten en samen redzaam zijn. De gemeente blijft daarbij uitnodigend, gaat oplossingsgericht te werk, richt zich op samenwerking, is participatief en richt zich op de eigen verantwoordelijkheid en kracht van de inwoners
(zelf-samen-gemeente). Gespreksvoerders binnen het sociaal domein voeren hierbij de regie op de inzet van ondersteuning. We bieden ook identiteitsgebonden ondersteuning voor het hele sociale domein.

Binnen de sociale opgaven onderscheiden zich drie grote opgaven: Groeien naar Zelfstandigheid, Meedoen naar Vermogen en Samen Oud Worden.

1.1 Groeien naar Zelfstandigheid

We laten geen kind in de kou staan dat ondersteuning nodig heeft. De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren meer uitgegeven aan jeugdhulp dan ze daarvoor van het Rijk kreeg. In 2019 is gestart met het transformeren van de jeugdhulp. Transformatieprojecten hebben geleid tot positieve resultaten waardoor de stijgende kostengroei van de jaren ervoor is gedempt. We zetten de transformatieprojecten voort, waarmee de middelen voor jeugdhulp zo efficiënt mogelijk worden ingezet en een verdere kostendemping plaatsvindt.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We maken ons zorgen om het toenemende middelengebruik. Om die reden wensen wij geen ruimte te bieden aan coffeeshops in onze gemeente. We komen met een plan van aanpak rondom middelengebruik in samenhang met het ketenbeleid en het Gezonde Leefstijlakkoord. Hierbij is ook aandacht voor de mentale gesteldheid van jongeren. Daarbij kijken we ook naar het ‘IJslands model’, waar een aantal gemeenten in Nederland positieve ervaringen mee heeft.
 • Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van veel inwoners verbeteren. In navolging op het Nationaal Preventieakkoord sluiten we lokaal met maatschappelijke partners het Gezonde Leefstijlakkoord Barneveld.
 • Wij geven met voorrang uitvoering aan de eerder door de raad aangenomen motie inzake de aanpak van lachgas, designerdrugs en dergelijke. We maken in dat kader zoveel mogelijk gebruik van de wettelijke mogelijkheden die de APV daarvoor biedt.
 • We gaan meer inzetten op het voorkomen van uithuisplaatsingen. Jeugdigen die thuis niet kunnen opgroeien worden duurzaam en onvoorwaardelijk opgevangen in kleinschalige woonvoorzieningen waarin ze zo normaal mogelijk kunnen leven en gezond opgroeien. Pleeggezinnen en gezinshuizen verdienen daarbij extra aandacht.
 • We zien dat er in Barneveld meer gebruik wordt gemaakt van de ambulante jeugdhulp. Jeugdigen krijgen meer begeleiding en behandeling. Samen met preventieve partners gaan we kijken hoe we de ondersteuning laagdrempelig en eerder kunnen organiseren, met als doel de transformatie verder door te zetten.
 • De coronacrisis heeft een na-ijl effect op het sociaal en mentaal welbevinden van jong en oud. Met tijdelijke middelen van het Rijk is een extra jongerenwerker aangesteld. We gaan na wat er structureel nodig is in samenspraak met maatschappelijke organisaties.

1.2 Meedoen naar Vermogen

Meedoen is belangrijk en moet ook voor inwoners met een kleine beurs mogelijk zijn. Wij delen de landelijke ambitie in te zetten op het verder tegengaan van armoede en schuldenproblematiek en het halveren van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede.

De toegenomen inflatie en de beperkte beschikbare (betaalbare) woonruimte hebben mogelijk negatieve effecten op de bestedingsruimte van huishoudens. Daarnaast zien we een risico voor het ontstaan of vergroten van energiearmoede bij een groter aantal huishoudens door de gestegen energieprijzen en de beperkte investeringsmogelijkheden van huishoudens met een laag inkomen om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Binnen het oplossingsgericht werken in het sociaal domein hebben we gezien dat vertrouwen werkt. Tegelijkertijd is het wantrouwen naar de overheid naar aanleiding van de landelijke kinderopvangtoeslagaffaire toegenomen. De nasleep van de coronacrisis vraagt aandacht. Een toenemend aantal inwoners kampt met psychische problemen en de vraag naar maatschappelijk werk neemt toe.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Een integrale aanpak van (energie)armoede. We geven breed invulling aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waarbij naast zware schuldhulpverleningstrajecten aandacht is voor instrumenten als budgetcoaching en budgetbeheer.
 • We zien dat een verdere beweging richting de preventieve kant van schuldhulpverlening wenselijk is. Door verder te investeren in vroegsignalering en samenwerking met partners in het voorveld kan een grotere groep inwoners eerder worden bereikt. Hiervoor werken we verder aan een lokale aanpak van schulden, waarbij integraliteit en oplossingsgericht werken centraal staan.
 • Onze minimaregelingen zijn het uitgangspunt, waarbij we regelmatig onderzoeken of herijking gewenst is.
 • We faciliteren sobere maar doelmatige huisvesting op een gepaste locatie voor de lokale voedselbank van stichting Hulp aan Elkaar.
 • We dragen zorg voor een toegankelijke samenleving die inclusief is voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid in de zin van fysieke toegankelijkheid en inclusie, maar ook op het vlak van gelijke kansen voor iedereen (betaalbaarheid, onderwijs, woningmarkt).
 • Re-integratie is maatwerk. We betrekken werkgevers en het bedrijfsleven bij het matchen van bijstandsgerechtigden op vacatures en hebben daarbij aandacht voor de inzet van alternatieve re-integratie instrumenten (zoals parttime ondernemen binnen de bijstand).
 • Wie, op welke manier dan ook, een maatschappelijke bijdrage levert, versterkt zijn of haar deelname aan onze samenleving. We intensiveren de inspanningen van gemeente en bedrijfsleven om mensen (weer) aan het werk te krijgen. De gemeentelijke organisatie geeft actief invulling aan deze opdracht, ook als het gaat om het bieden van beschut werk.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van het geven van prikkels, zoals regelvrije bijstand, om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten als opstap naar betaald werk.
 • We stimuleren het bedrijfsleven om zich hier actief voor in te zetten.
 • Binnen de nieuwe Wet inburgering voeren wij regie op de inburgering van nieuwkomers in onze gemeente. Met een op de persoon gekozen leertraject laten wij nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij, het liefst via betaald werk. Wij zetten in op duale trajecten (werken en leren) en besteden aandacht aan het vergroten van zelfredzaamheid en digitale vaardigheden.
 • Veel inwoners van Oekraïne ontvluchten de oorlog in hun land. Ook in de gemeente Barneveld komen vluchtelingen aan die een veilig onderkomen zoeken en er zijn veel lokale initiatieven opgestart. De vluchtelingen uit Oekraïne verblijven, in tegenstelling tot asielzoekers, in Europa op basis van een tijdelijke beschermingsrichtlijn. Hierdoor gelden voor hen andere voorwaarden m.b.t. (nood)opvang, zorg, onderwijs, werk en inkomen. Daarnaast is ook, in plaats van het COA, bij deze groep vluchtelingen door hun status de gemeente volledig verantwoordelijk voor het bieden van (eerste) opvang, het regelen van basisvoorzieningen en het laten draaien van de opvanglocaties.
 • We zien dat er in den lande behoefte is aan extra opvangplekken als gevolg van de toegenomen vluchtelingenstroom. We voelen ons hier vanuit medemenselijkheid als gemeente verantwoordelijk voor en vinden het belangrijk de regie te houden op het mogelijk starten van een AZC. Daarom hebben we een positieve grondhouding tot het nader verkennen van een mogelijk AZC in onze gemeente, waarbij rekening wordt gehouden met voor de gemeente Barneveld passende randvoorwaarden (waaronder behoud van een goede leefomgeving).

Onderwijs, Cultuur en Sport

Een aantal thema's is geen opgave op zich, maar komt terug in diverse opgaven. Onderwijs doet ertoe, het vormt kinderen en biedt ze een kans op een mooie toekomst. Wij zien toe op en zetten ons in voor adequate, moderne en gezonde schoolgebouwen die toekomstgericht zijn. Cultuur en sport zijn van meerwaarde voor onze samenleving. Cultuur en sport verbinden inwoners en zijn van positieve invloed op de ontwikkeling van inwoners. Veel inwoners beleven dagelijks plezier aan het culturele en sportieve aanbod in onze gemeente. De gemeente Barneveld ondersteunt diverse culturele instellingen en sportverenigingen. Cultuurbeleid is veelomvattend en raakt aan allerlei gebieden in onze samenleving. Cultuur heeft maatschappelijke, artistieke, ruimtelijk/historische en economische waarde voor de gemeente. In de gemeente hebben we een diverse culturele infrastructuur met veel amateurgezelschappen, diverse zelfstandige cultuurorganisaties en gesubsidieerde cultuurinstellingen. Datzelfde geldt voor sportverenigingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We staan voor een divers onderwijsaanbod. De gemeente gaat niet over de stichting van scholen, we staan open voor nieuwe initiatieven op dit gebied in de gemeente Barneveld, waaronder voor openbaar voortgezet onderwijs. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen.
 • We willen meer flexibel zijn in de huisvesting van scholen en met name in de nieuwbouwwijken ruimte bieden om in te spelen op de groei.
 • We zetten in op een verdere samenwerking tussen jeugdhulp en het onderwijs. Hierbij hechten we waarde aan de LEA. De Lokale Educatieve Agenda Barneveld (LEA) is geïntroduceerd als een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en kinderopvang. De gemeente Barneveld en scholen hebben de ambitie uitgesproken om de taken die voortvloeien uit het onderwijsbeleid en jeugdbeleid samen op te pakken als één gezamenlijke missie in één lokale ontwikkel- en werkagenda, waarbij aandacht is voor thema's als onderwijsachterstanden, laaggeletterdheid, onderwijshuisvesting, voor-en vroegschoolse educatie, nieuwkomers, etcetera.
 • Taalachterstanden in het onderwijs nemen toe en bijna een kwart van de 15-jarigen loopt het risico laaggeletterd te worden. Daarnaast heeft 11% van de beroepsbevolking moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Ook veel 65-plussers ervaren moeite met deze basisvaardigheden. We intensiveren daarom de aanpak van laaggeletterdheid en borgen de aanpak in samenwerking met maatschappelijke partners en vindplaatsen van deze doelgroep (werkgevers, huisartsen, etcetera). We brengen de behoefte aan huiswerkplekken voor gezinnen met een kleine beurs in beeld om indien gewenst te komen tot een aanpak in samenwerking met partners. We vinden dit mede in het kader van laaggeletterdheid, taalachterstanden, kansengelijkheid en gevolgen van corona erg belangrijk.
 • De komende periode gaan we aan de slag met het formuleren van een integrale visie op cultuur, waarbij aandacht is voor alle cultuurwaarden in de gemeente Barneveld.
 • De bibliotheek en het Taalhuis hebben een belangrijke functie. We behouden de huidige bibliotheekvestigingen en zetten in op een bredere maatschappelijke invulling van de bibliotheek (bijvoorbeeld als Huis van de Ontmoeting).
 • We zetten in op een groter gebruik van het gratis bibliotheekabonnement voor kinderen, alsook het gratis abonnement voor volwassenen met een kleine beurs.
 • We hebben oog voor cultureel erfgoed, ook omdat het onderdeel uitmaakt van ons dorpse karakter. We willen dit beter inbedden in ons beleid en voorkomen dat waardevolle bebouwing en structuren verloren gaan.
 • We zetten de verdere verbreding van het maatschappelijk gebruik van het pand waarin het theater en de muziekschool zijn gevestigd door, waarmee de bezettingsgraad van het pand vergroot kan worden. We onderzoeken daarvoor hoe cultuurbeleving en cultuureducatie verder bevorderd kunnen worden. De subsidie aan het Schaffelaartheater blijft ongewijzigd en passend bij de functie.
 • Sport en bewegen worden in afstemming met andere beleidsterreinen ingezet als middel om andere sociaal-maatschappelijke doelen te bereiken. We volgen het vastgestelde sportaccommodatiebeleid en denken daar waar nodig mee met sportverenigingen. Dat kan door creativiteit, door partijen te verbinden, maar ook door duidelijk te zijn in wat wel en niet kan. We gaan zuinig en efficiënt met onze middelen om en de bezettingsgraad van de accommodaties is daarbij belangrijk.

1.3 Samen Oud Worden

Het aantal huishoudens met 75-plussers verdubbelt de komende twintig jaar ruim. Hoewel senioren steeds langer vitaal blijven, neemt het aantal kwetsbare ouderen in absolute zin daarmee toe. Ook deze inwoners willen over het algemeen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • De coronacrisis heeft een na-ijl effect op het sociaal en mentaal welbevinden van jong en oud. Met tijdelijke middelen van het rijk is een extra ouderenwerker aangesteld. We denken na wat er structureel nodig is. We zetten dorpshuizen laagdrempelig in voor maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld door Welzijn Barneveld).
 • Wonen: kleinschalig wonen, zorg dichtbij, diverse doelgroepen (verschillende generaties) combineren. We willen voorzieningen voor ouderen in stand houden.
 • Voortzetten van aanpak huiselijk geweld.
 • We zien een toenemend beroep op de mantelzorger. We zetten daarom in op respijtzorg en mantelzorgondersteuning.

De gemeente kent stevige fysieke opgaven. De fysieke opgaven zijn sterk gerelateerd aan de sociale opgaven en lopen ook vaak in elkaar over. De komende jaren gaat Barneveld stevig groeien. Dat zien we terug in de leefomgeving van mensen waarin zij wonen, werken en recreëren, maar ook terug in het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein. De fysieke opgaven gaan niet alleen over de verre toekomst, maar ook over het hier nu: denk aan het behoud van voorzieningen, investeringen in het onderhoud van onze wegen en daarmee ook de leefbaarheid in onze dorpen en wijken.

2.1 Samenhangende benadering van de leefomgeving

In het fysiek domein is de komende vier jaar een belangrijke rol weggelegd voor de implementatie van de Omgevingswet. We gebruiken de Omgevingsvisie om in een samenhangende benadering de keuzes te maken over hoe we de toekomst van onze gemeente zien richting 2040 en ons eigen antwoord gaan geven op de fysieke opgaven, die we op ons af zien komen. Het verder implementeren van het nieuwe stelsel en het leren werken in de geest van de Omgevingswet op de wijze die bij Barneveld past, zal de nodige inspanning vragen van de gemeentelijke organisatie en beslag leggen op tijd en capaciteit.

2.2 De groei van de gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld is in de afgelopen jaren hard gegroeid. De komende jaren zal die groei stevig doorzetten. Bij die groei hebben we zorgen: de betaalbaarheid is een zorgpunt door onzekerheid over de renteontwikkeling, maar ook de prijs van materialen, de beschikbaarheid van personeel en stapeling van wettelijke vereisten c.q. ambities. Onze grondexploitaties staan onder druk door lagere opbrengsten en hogere kosten.

Wij zien de groei en het in goede banen leiden daarvan als één van de grootste opgaven voor onze gemeente de komende vier jaren. Daarom zetten we hier extra op in. In de Omgevingsvisie maken we in 2023 de keuzes voor de toekomst (2040). Vanaf dag 1 van de nieuwe bestuursperiode gaan we echter aan al de slag om de groei van onze gemeente op een goede en eigen wijze vorm te geven.

Woningbouw

We gaan de komende jaren gemiddeld 600 woningen (500 regulier en 100 extra) per jaar toevoegen. Dat moet toekomstbestendig, dat wil zeggen duurzaam, klimaatbestendig, betaalbaar, gezond en groen. Wij willen de groei op een goede wijze verdelen over de verschillende kernen, omdat wij al onze kernen vitaal willen houden en daar waar nodig vitaler willen maken. Daarbij houden we rekening met het dorpse karakter en met de (groene) omgeving waarin wij woningen willen gaan bouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We kiezen voor een brede programmatische aanpak om de woningbouwaantallen te halen, de gewenste doelgroepen te bereiken en de verdeling over de kernen in aantallen en tijd (meer continuïteit in de bouwstroom) te bewerkstelligen.
 • We maken serieus werk van meer betaalbare woningen. Samen met marktpartijen en de Woningstichting willen we de komende 4 jaar in totaal 400 goedkope woningen[1] (sociale huur en sociale koop) extra realiseren. Dit komt bovenop de 2.000 woningen die al gepland staan. Dit kunnen ook flexwoningen, tiny houses e.d. zijn.
 • We willen woningen ook betaalbaar houden met instrumenten als zelfbewoningsplicht, verzwaarde anti speculatiebedingen, uitgebreidere startersleningen, koopgarant, etcetera.
 • We bieden meer ruimte voor hoogbouw in onze gemeente, als dat ook bijdraagt aan de betaalbaarheid van woningen en het slimmer omgaan met ruimte.
 • We willen diversiteit in ons woningaanbod. Wij staan open voor kangoeroewoningen, zorgwoningen, rug-aan-rugwoningen etcetera en komen hiertoe met een aanvalsplan.
 • We willen gemêleerde, veilige, gezonde en sociaal vitale wijken en dus een evenwichtige spreiding van verschillende type woningen. Aantallen en percentages leggen we vast en beoordelen we op jaarbasis en gebiedsgericht.
 • We maken meer werk van inbreiding en zetten ons in om actief bedrijven te verplaatsen, als dat bijdraagt aan de woningbouwopgave. Als eerste gaan we aan de slag met de herontwikkeling van het grotere gebied rondom station Barneveld Centrum (omgeving Kapteijnstraat, omgeving oostzijde station, omgeving AH en Versstraat)
 • We willen meer halen uit bestaand vastgoed. Onttrekkingen aan de woningvoorraad willen we voorkomen, woningsplitsing willen we makkelijker maken, toegankelijkheid willen we verbeteren, transformatie van kantoren tot woningen willen we bevorderen.
 • Doorstroming willen we bevorderen bijvoorbeeld door voorrangsregelingen in de huursector, maar ook door de bouw van levensloopbestendige woningen, waarmee we tegelijkertijd ook inspelen op de toenemende vergrijzing in onze gemeente.
 • We willen meer cascowoningen en tevens aandacht voor alternatieve bouwwijzen.
 • We gaan de Nota grondbeleid actualiseren. Als richting voor het grondbeleid zien wij een strategische actieve en tegelijk behoedzame grondpolitiek. We zetten in op het verwerven van posities, waarmee we goed onze regierol kunnen voeren om beleidsdoelstellingen en/of rendement te halen. Daarbij blijven we onze financiële positie en grip daarop nauwgezet betrekken.

Mobiliteit en bereikbaarheid

De mobiliteit moet passend meegroeien met de groeiopgave. Dat gaat verder dan alleen maar wonen. Dan gaat het ook over werken en waar de extra banen vorm gaan krijgen. Het gaat over het recreëren en waar de mensen erop uit trekken. Dat vraagt om forse inzet, het ontwikkelen van een mobiliteitsvisie op groei inclusief bijbehorende investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We blijven ons inzetten voor verbetering van de A1 en de A30. De doorstroming op de A1 behoeft verbetering (meer rijstroken). Daarnaast moeten de aansluitingen op de snelwegen voldoende zijn toegerust op de extra woningbouw (bijvoorbeeld verbreding viaduct afslag Barneveld Noord op de A30) en willen wij een nieuwe aansluiting op de A1 ter hoogte van de Garderbroekerweg.
 • Wij willen de doorstroming in de kern Barneveld met het oog op de groei, verbeteren. We hakken zo snel mogelijk in deze bestuursperiode de knoop door over de Oostelijke rondweg, zodat er duidelijkheid komt. Tegelijk gaan we de bestaande infrastructuur verbeteren.
 • Wij zien graag een versterking van het OV, met name de trein. Specifiek noemen wij het toevoegen van een regiosprinter richting Apeldoorn met stops bij Barneveld Noord en Stroe, en het realiseren van een kwartiersverbinding richting Ede/Wageningen. We blijven lobbyen voor het behoud van bestaande buslijnen.
 • De omslag naar meer fietsen is gaande en dat juichen wij toe. Wij willen het fietsen zo veel als mogelijk faciliteren. Wij gaan de bereikbaarheid per fiets verbeteren en hebben daarbij aandacht voor het toenemende aantal e-bikes ook in relatie tot de veiligheid. Wij houden in de inrichting van onze centrumgebied rekening met voldoende parkeerplaatsen voor (elektrische) fietsen.

2.3 Aantrekkelijk ondernemersklimaat

De gemeente Barneveld behoort door haar strategische ligging in combinatie met de sterke (agro)food georiënteerde economie tot een van de topregio’s van Nederland. Wij willen de economische groei van de gemeente de komende periode op een duurzame wijze verder faciliteren. Belangrijke aandachtspunten voor ons daarbij zijn: voorzien in voldoende passende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, beschikbaarheid van voldoende passende arbeidskrachten en voorzien in een juiste en adequate dienstverlening vanuit de gemeente. Daarnaast zien wij dat bepaalde sectoren de komende periode extra ondersteuning nodig hebben om de door de coronacrisis ontstane situatie het hoofd te kunnen bieden.

Vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden

Door de grote economische groei is de vraag naar bedrijventerreinen in de gemeente Barneveld hoog. Wij zetten daarom de geplande uitbreidingen aan bedrijventerrein door en houden de bestaande bedrijventerreinen up to date. Barneveld heeft in de regio een belangrijke rol als het gaat om ruimte voor zowel woningbouw als werklocaties. Om zowel in de lokale behoefte als regionale behoefte en de te verwachtte overloop uit andere regio’s te kunnen voorzien is inzet op versnelling van de uitrol van nieuwe bedrijventerreinen hard nodig. Wij zullen in intensief overleg met ondernemers en de regio inzetten op versnelde uitgifte van de bedrijventerreinen Harselaar-Zuid fase 1B, Voorthuizen en Stroe en inventarisatie van nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen om te voorkomen dat de markt nog verder op slot komt. Naast de uitbreiding van het aanbod aan bedrijventerreinen is het up to date houden van de bestaande bedrijventerreinen wenselijk. Door een combinatie van verduurzaming en aanpassing van de infrastructuur blijven ook bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk voor ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij zetten de in gang gezette projecten (Harselaar fase 1b, Voorthuizen Verbindingsweg en het bedrijventerrein bij Stroe) voort.
 • Wij monitoren de behoefte aan bedrijventerreinen en treffen tijdig voorbereidingen om in een passend aanbod te voorzien. In dit kader hebben wij specifiek aandacht voor aanvullende locaties langs de Nijkerkerweg en bij Kootwijkerbroek.
 • Wij ontwikkelen een passend uitgiftebeleid voor de uitgifte van kavels.
 • Wij zetten stappen in de uitvoering van de revitalisering van Harselaar-oost.
 • Om een juiste aansluiting tussen de ontwikkelingen op en rond bedrijventerrein Harselaar en de omgeving te vinden, zetten wij de komende jaren in op ontwikkeling van gebiedsregie Harselaar. Op deze wijze worden de omgeving en omwonenden hierin nadrukkelijk meegenomen.

Railterminal

Voor de ontwikkeling van een railterminal in de gemeente Barneveld zijn de door de gemeenteraad gestelde kaders voor ons het vertrekpunt. Wij zien daarbij economische kansen voor het lokale en regionale bedrijfsleven en positieve effecten voor het milieu ten aanzien van het verminderen van fijnstof. Wel zijn wij van mening dat de komst van een railterminal niet gepaard mag gaan met onevenredig meer overlast voor het leefklimaat en de gezondheid. Zo zal de infrastructuur in orde moeten zijn om afwenteling op het lokale wegennet zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij hebben wij specifieke aandacht voor eventueel extra verkeer door de dorpen Stroe en Kootwijkerbroek. Bij de beoordeling van een eventueel initiatief van een exploitant dan wel investeerder zullen wij de effecten op de omgeving dan ook nadrukkelijk meenemen in de planologische afweging. Ook is de railterminal wat ons betreft alleen operationeel op reguliere werkdagen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij wachten economische initiatieven vanuit de markt voor de ontwikkeling van een railterminal af en zullen deze toetsen vanuit de hiervoor benoemde kaders.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

De gemeente Barneveld vormt met verschillende onderwijsinstellingen een belangrijke schakel in de regionale kennisas. Er wordt zowel op lokaal niveau als regionaal niveau hard gewerkt om de juiste mensen op te leiden voor een goed functionerende arbeidsmarkt nu maar vooral ook in de toekomst.
De regionale Human Capital Agenda beschrijft een visie op samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid op het gebied van arbeid, waarin de gemeente Barneveld al volop wordt ingezet. Denk hierbij aan de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) waar ondernemers in samenwerking met het onderwijs opleidingspakketten ontwikkelen om de leerlingen op te leiden naar behoefte in de markt. Komende jaren zal de zoektocht naar goed geschoold personeel steeds intensiever worden. Het is daarbij ook van belang aandacht te hebben voor de verbinding tussen de Human Capital Agenda en de Arbeidsmarktregio Foodvalley, waarbij werk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij zetten in op een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt om in te kunnen spelen op de vraag naar personeel in de toekomst. Wij faciliteren en stimuleren daarom initiatieven op dit vlak.

Dienstverlening aan ondernemers

De gemeente Barneveld scoort hoog op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Dit blijkt ook uit het tweejaarlijks onderzoek van Lexnova waar Barneveld voor de vierde keer achtereenvolgens door ondernemers is uitgeroepen tot de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Om dit op peil te houden zal de gemeente Barneveld blijven inzetten op korte lijntjes tussen ondernemers en de gemeente door inzet van een accountmanager en een actief ondernemersloket.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij verstevigen het accountmanagement voor ondernemers

Visie op economie

De gemeente Barneveld is sterk vertegenwoordigd in een aantal bedrijfssectoren waarbij al snel leveranciers en toeleveranciers zich bij elkaar in de buurt vestigen. Deze clustervorming draagt bij aan externe economische voordelen en innovaties. Om dit te stimuleren zal Barneveld inzetten op clustervorming en sterke sectoren benoemen waar inzet op clustervorming wenselijk is.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij stellen in samenspraak met het bedrijfsleven een brede nieuwe economische visie op.

Recreatie en toerisme

Wij zetten de komende jaren in op een verdere ontwikkeling van de toeristisch recreatieve sector in Barneveld. Dit komt ten goede aan de sector zelf, maar door cross-overs biedt dit ook kansen voor andere sectoren in het buitengebied en de centrumgebieden (MKB, horeca, detailhandel en cultuursector). Daarnaast draagt toerisme en recreatie bij aan een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat. Wij zetten in op de uitvoering van de in 2020 door de raad vastgestelde Visie Recreatie en Toerisme 2030 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij ondersteunen de ambities van de VeluweAgenda en zetten in dit kader de samenwerking op de Veluwe voort. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk de wensen en plannen van het Barneveldse recreatieve bedrijfsleven regionaal te verankeren.
 • Wij zetten in op de verdere verbetering en uitbreiding van de toeristische routes in onze gemeente.
 • Wij zetten in op het stroomlijnen van bezoekersstromen op de Veluwe in samenwerking met de provincie en de samenwerking Veluwe-op-1. In dit kader bestaat de wens om binnen de gemeentegrenzen van Barneveld een of meerdere ontvangstlocaties te realiseren. Een ontvangstlocatie is een multifunctioneel ‘parkeerterrein’, waar bezoekers het gebied binnenkomen en starten met hun beleving van de Veluwe.
 • We willen het bestaande aanbod kwalitatief (door-)ontwikkelen en aanvullen met bijzondere en vernieuwende concepten. Daarnaast is aandacht voor de kwaliteit van minder vitale vakantieparken door het Programma Vitale Vakantieparken.
 • Het streven is om het dagrecreatief aanbod kwalitatief te verbeteren en het aanbod meer jaarrond beleefbaar te maken.
 • Wij verstevigen het accountmanagement voor de toeristische en evenementen sector, zodat er een aanspreekpunt is waar bedrijven met vragen terecht kunnen.
 • Wij continueren de financiële bijdrage aan de Stichting Visit Regio Barneveld voor de marketing en promotie van Barneveld en haar kernen, inclusief het runnen van de Toeristische Informatiepunten in onze gemeente.

Goede bereikbaarheid

Wij zetten onze actieve lobby (samen met de regio Foodvalley, andere regio’s en andere maatschappelijke partners) voor het verbeteren van de A1 corridor voort. Voor onze actiepunten bij dit thema verwijzen wij naar hetgeen wij onder de verstedelijkingsopgave hebben genoemd.

2.4 Leefbare dorpen en wijken

In deze coalitieperiode gaan we het samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners verder verdiepen. Binnen het te ontwikkelen dorpenbeleid is een van de speerpunten gebiedsgericht werken. Wij zetten reeds in gang gezette gebiedsgerichte aanpak door. We moeten investeren in die leefbaarheid, in voorzieningen, in wegen, in groen etcetera. Ook het in stand houden van de voorzieningen - met name winkels en supermarkten maar ook een cultureel aanbod en voorzieningen voor sport, spel en onderwijs- is een belangrijk item bij het leefbaar houden van de verschillende dorpen en wijken. Bij alle opgaven en vraagstukken is de gebiedsgerichte aanpak voor ons het uitgangspunt.

Centrumvisies en dorpsplannen

In de afgelopen jaren hebben we voor de centra van Barneveld en Voorthuizen samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen visies gemaakt. Daarnaast werkt menig dorp in afstemming met de gemeente aan dorpsvisies c.q. dorpsplannen. Deze visies en plannen vinden wij een belangrijk instrument om samen met wijken en dorpen de leefbaarheid te versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Om de afspraken over de wijze van samenwerken in de dorpen vast te leggen, ontwikkelen wij in samenspraak met de dorpen het dorpenbeleid. Daarin willen wij het gebiedsgericht werken verder uitrollen. Elk dorp krijgt een eigen gebiedswethouder.
 • Wij faciliteren de dorpen in het opstellen van dorpsplannen en vertalen dit in een dorpsagenda.
 • We gaan aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit de visies voor de centrumgebieden van Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek om een gevarieerd aanbod aan voorzieningen te houden en de centra groener en fietsvriendelijker te maken.

Voorzieningen

Voor leefbare dorpen en wijken vormen voorzieningen een cruciaal bestanddeel. De voorzieningen in de kleinere kernen (bijvoorbeeld scholen en sport/zwemvoorzieningen) en het in stand houden daarvan vormen een doorlopend punt van aandacht. De omgeving van scholen moet verkeersveilig zijn. Het voorzieningenniveau dient uiteraard passend mee te groeien met de groei van onze gemeente en voorzieningen moeten bereikbaar zijn voor onze inwoners, ook voor de ouderen en mensen met een fysieke beperking. We houden hier rekening mee bij de inrichting van onze woonwijken.

Openbare ruimte

De inrichting en beheer van onze openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het gevoel van leefbaarheid. We willen investeren in onze openbare ruimte daar waar dat nodig is om de problemen goed aan te pakken.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We gebruiken de visie op de centrumring van Barneveld om knelpunten meer verkeersveilig te maken. In Voorthuizen gaan we aan de slag met de Hoofdstraat in het centrum op basis van de centrumvisie.
 • We willen de verkeersveiligheid verbeteren in de bebouwde kommen. Dit doen we o.a. door de snelheid in onze woonwijken te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u, waarbij we ook kijken naar de financiële uitvoerbaarheid. We monitoren actief de verkeersonveilige plekken en reserveren ruimte om die punten actief aan te pakken. Enkele bekende knelpunten willen we (samen met de provincie) oplossen:
  - Rotonde De Punt in Voorthuizen
  - Het doorgaand vrachtverkeer in Garderen
  - De Wesselseweg in Kootwijkerbroek
 • We gaan het betaald parkeren moderniseren.
 • We willen meer aandacht besteden aan het gebruik van het Transferium bij Barneveld-Noord.
 • We pakken de parkeerproblemen in Garderen aan en kijken naar de mogelijkheden dit ook te doen voor Kootwijk.
 • De kwaliteit van onze wegen moet beter op orde zijn. We willen meer grip op de kosten ook op de wat langere termijn. Dat vergt een betere programmering. Technische kwaliteit en veiligheid zijn maatstaven, maatwerk daar waar dat praktisch gezien ook nodig is.
 • We willen een schone omgeving. We zoeken naar mogelijkheden om zwerfafval, bijvoorbeeld langs doorgaande fietspaden, aan te pakken.
 • Bij onderhoud van riolering passen we gescheiden stelsels toe. We willen stimuleren om regenwater zo veel mogelijk in de eigen omgeving op te vangen.
 • Sport- en speelveldjes in de wijk en mogelijkheden om te recreëren zijn belangrijk voor de leefbaarheid. We willen voldoende uitdagende voorzieningen voor onze kinderen en jongeren met voor elk wat wils. We zetten in op meer wandelroutes in en om onze dorpen, bijvoorbeeld bij Kootwijkerbroek.

Veiligheid

Leefbaarheid heeft ook alles te maken met een veilige woon- en leefomgeving. De komende jaren is dit voor ons onverminderd een speerpunt.

Wat gaan wij daarvoor doen:

 • We werken onveranderd met het instrument Integraal Veiligheidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd in een uitvoeringsprogramma. De veiligheidsmonitor 2022 dient daarbij als belangrijke input.
 • Daarnaast zetten wij het programma “aanpak ondermijning” voort met daarbij het accent op aanpak drugscriminaliteit en een veilig buitengebied.
 • Digitale veiligheid is voor ons een speerpunt in combinatie met het vergroten van digitale weerbaarheid bij onze inwoners met daarbij specifieke aandacht voor kwetsbare inwoners.
 • Wij onderzoeken of een verdere uitbreiding van de ANPR-camera's tot de mogelijkheden behoort.
 • Op mogelijke criminele hotspots zetten wij tijdelijke mobiele camera’s in om de veiligheid te monitoren.
 • We spannen ons in - voor zover dat in ons vermogen ligt - om de bezetting van het aantal wijkagenten minimaal op peil te houden. We doen mee aan de pilot "digitale wijkagent”.
 • Naast een dekkend AED-netwerk over dorpen en wijken staan wij open voor “out of the box"-initiatieven gericht op het redden van levens (bijvoorbeeld cursussen reanimatie op scholen e.d.).
 • Bij de ontwikkeling van nieuwe woon- of werkgebieden houden wij rekening met de aanrijtijden van de hulpdiensten en reserveren wij waar nodig ruimte voor een structurele uitrukpost. In overleg met de hulpdiensten bekijken we de meerwaarde hiervan en bespreken we potentiële structurele locaties.

2.5 Perspectief voor het landelijk gebied

Het buitengebied staat de komende jaren voor grote opgaven. Stikstofreductie, verbetering van de waterkwaliteit, transitie van de landbouw; het zijn maar een paar van de opgaven met een zeer grote impact op ons buitengebied. Tegelijk staat de leefbaarheid en milieukwaliteit (lucht, geur) onder druk.

Deze grote opgaven voor het buitengebied pakken we de komende jaren integraal in samenhang aan. Vanuit het Rijk wordt een Nationaal Programma Landelijk Gebied opgezet. Dit NPLG wordt een belangrijk instrument voor de stikstofaanpak waar 25 miljard voor beschikbaar is gesteld. Wij haken hierop in met een eigen regionale gebiedsaanpak in de Foodvalley. We ontwikkelen daarbij een visie met langjarige doelen, die duidelijkheid geeft voor de sector en een goed bijpassend instrumentarium kent. Dat moet leiden tot een buitengebied, waarin wij ons als Barneveld blijven herkennen.

Landbouw

De agrarische sector blijft belangrijk. In het hart van de Foodvalley hoort een solide kern van boeren, die een gezond en duurzaam toekomstperspectief heeft, ook met de komende veranderingen als gevolg van de stikstofopgaaf en de doorgaande ontwikkeling naar kringlooplandbouw.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Binnen de agrarische sector vormen de familiebedrijven voor ons het fundament. Deze bedrijven moeten zo veel mogelijk ontwikkelingsruimte houden voor duurzame voedselproductie.
 • We willen geen nieuwe megastallen[2]. Agrarische bedrijven horen op een goede manier ingebed te zijn in ons landschap en bij te dragen aan de sociale vitaliteit van ons buitengebied.
 • Wij zijn tegenstander van gedwongen uitkoop en zien veel meer in combinaties met boeren die zelf willen stoppen. Hierin pakken wij de regie, we zetten hierop extra menskracht in.
 • Wij maken nieuw functieveranderingsbeleid. Daarin willen wij her en der plukjes woonbebouwing en grootschalige bedrijvigheid in het buitengebied voorkomen (geen verrommeling) en meer ruimte bieden voor goedkope woningbouw (bijvoorbeeld via woningsplitsing) op geschikte locaties.
 • Wij gaan zuinig om met landbouwgrond. Landbouwgrond is echter ook nodig voor de noodzakelijke dorpsuitbreiding de komende jaren. Wij gaan duidelijkheid bieden richting de sector over waar er gebouwd gaat worden.
 • Wij pakken de fijnstofproblematiek aan. De afgelopen jaren zijn goede stappen gezet onder het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij, en dat willen we met de Regio Deal en het Schone Luchtakkoord versterkt voortzetten. Wij willen voorkomen dat nieuwe veel fijnstof uitstotende bedrijven van buiten de gemeente Barneveld zich vestigen in onze gemeente.
 • We actualiseren het geurbeleid en onderzoeken daarbij aanvullende maatregelen op het gebied van geur, inclusief de financierbaarheid daarvan.
 • We stimuleren contacten tussen boer en burger en willen de korte keten zo veel mogelijk versterken.

Natuur, landschap en water

Wij hechten veel waarde aan ons landschap. De grote natuurgebieden, de kenmerkende beken, het kleinschalige coulissenlandschap etcetera, daar staan we pal voor:

 • We gaan het landschap versterken door toe te werken naar 10% uitbreiding aan landschapselementen (onder andere heggen, hagen en houtwallen) richting 2030. Wij sluiten hiermee aan bij het landelijk Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen. Dit draagt onder andere bij aan de opname van CO2, fijnstof, stikstof, verhoogt de biodiversiteit en zorgt voor een mooier en diverser landschap. We onderzoeken hoe we dit kosteneffectief kunnen monitoren.
 • Bij natuurherstel of versterking van het landschap zoeken we ook de combinatie met de bekenstructuur. We streven zo veel mogelijk meervoudige doelstelling na. Daar hoort ook bij het dubbelgebruik met voedselproductie en het kunnen beleven van deze gebieden, bijvoorbeeld door wandelroutes.

2.6 Klimaat en energietransitie

Om richting een duurzaam Barneveld te gaan, werken we aan zes duurzaamheidspijlers: Energie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Circulaire Economie en Duurzaam Voedselsysteem. Onze inzet is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de biodiversiteit en luchtkwaliteit te verbeteren en verdere klimaatverandering tegen te gaan. En om tegelijkertijd een leefomgeving te creëren die meebeweegt met en anticipeert op klimaatverandering. We streven naar een gezonde leefomgeving voor mens, natuur en dier.

Energie

De energietransitie is een belangrijke pijler in de verduurzamingsopgave. Wij willen daarin vaart maken op een wijze die past bij Barneveld. Het draait daarbij enerzijds om het terugdringen van energieverbruik en anderzijds om een passende energiemix en dat alles betaalbaar.

De huidige oplossingen in de energietransitie lopen tegen grenzen aan. Zo is de capaciteit van het huidige elektriciteitsnetwerk onvoldoende om nieuwe grootschalige opwek van energie via zon en wind te realiseren. Het regionale netwerk zal mogelijk eind 2024 versterkt zijn. Voor het landelijke netwerk kan dat pas in 2029 het geval zijn. We gaan een Energievisie opstellen en keuzes maken over hoe wij de energievoorziening van de toekomst zien.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • De structuurvisie windenergie is in 2021 vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State is het Rijk verplicht om ter waarborging van de volksgezondheid nieuwe milieunormen (bijvoorbeeld noodzakelijke afstandsnormen) vast te stellen. De gemeente zal geen eigen normen gaan formuleren. Het is belangrijk de nieuwe normen vanuit het Rijk af te wachten. Tevens is er onvoldoende netwerkcapaciteit beschikbaar. De gemeente zal niet over vergunningsaanvragen voor windmolens besluiten voordat de bovenstaande twee onderdelen naar behoren zijn ingevuld.
 • Voor zonne-energie geldt de gemeentelijke zonneladder. Wij mikken vooral op het dubbelgebruik van gronden en gebouwen. Belemmeringen voor het gebruik van daken willen we weghalen. Ook andere combinaties zijn denkbaar, zoals een combinatie met wegen, parkeren en zelfs landbouw. Landbouwgronden gebruiken alleen voor zonne-energie staan wij niet toe.
 • We bieden mogelijkheden voor boeren om te komen tot een goede energiemix op bedrijfsniveau. Dat heeft betrekking op zonne-energie en boerderijmolens (ook mogelijkheden aansluitend aan het agrarisch erf, rekening houdend met het landschap).
 • We stimuleren het opzetten van energiecoöperaties en helpen daar waar nodig bestaande energiecoöperaties verder.
 • We willen gaan inzetten op geothermie en willen dit ook onderdeel laten zijn van de RES 2.0 in 2023. We onderzoeken de mogelijkheden van geothermie in onze gemeente hiertoe.
 • We zien mogelijkheden voor monovergisters en willen bezien hoe hier meer uit te halen is. Er is geen ruimte voor nieuwe initiatieven voor covergisting of biomassa.
 • Waterstof zien wij als een kansrijke optie. Initiatieven hiervoor faciliteren wij.
 • We willen ook minima de mogelijkheid geven een bijdrage te leveren aan de energietransitie bijvoorbeeld via aangepaste duurzaamheidsleningen.
 • Energiebesparing vinden wij belangrijk, We willen de kennis hierover bij onze inwoners en ondernemers bevorderen en we geven zelf het goede voorbeeld met onze eigen gebouwen. We werken de nationale isolatieaanpak nader uit en willen versnelling in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, onder meer door ook te kijken naar zelfvoorzienendheid (bijvoorbeeld opslagvoorzieningen) van woningen o.a. in samenwerking met de Woningstichting.

Duurzame mobiliteit

We hebben een opgave om de mobiliteit te verduurzamen naar de toekomst toe. We stimuleren elektrisch vervoer met de daarvoor benodigde laadinfrastructuur en faciliteren waterstofstations. We verduurzamen het gemeentelijk wagenpark.

Klimaatadaptatie

Naast de transitie van fossiele bronnen naar duurzame energie is klimaatadaptatie belangrijk. Het weer zal meer extremen kennen, waardoor risico's ontstaan van wateroverlast en hittestress. Wij brengen de risico's in kaart en willen maatregelen nemen om problemen te voorkomen en robuuster de toekomst in te gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We willen klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van groene daken, wateropslag of het stimuleren van bomen op eigen terreinen en het verminderen van verharding.
 • We zijn alert op klimaatverandering en spelen daarop in met een klimaatadaptieve inrichting in de dorpen, bedrijventerreinen en het buitengebied. Dan gaat het bijvoorbeeld om klimaatbestendig groen, het behoud van gezonde bomen, vergroening van schoolpleinen en voldoende ruimte voor opvang van regenwater in de omgeving.

Biodiversiteit

In de verduurzaming van onze samenleving speelt de natuur een belangrijke rol. Deze staat onder druk. In 2021 is het Biodiversiteitsplan Barneveld vastgesteld voor de periode 2022-2026. De komende bestuursperiode willen we aan de slag met de uitvoering. Natuur is gekoppeld aan landschap, aan groen. Groen vinden we belangrijk niet alleen vanwege de biodiversiteit, maar ook
als onderdeel van ons cultureel erfgoed, ook vanwege klimaatadaptatie, ook vanwege gezondheid etcetera. We willen groen behouden en waar mogelijk uitbreiden.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We maken voor de hele periode van het plan middelen vrij voor de uitvoering. Wij geven daarbij prioriteit aan de onderwerpen weidevogels en hagen en houtwallen.
 • We koppelen de investeringen ook aan andere doelen, zoals recreatief medegebruik met wandelroutes of de aanpak van beken.
 • We dragen de natuur een warm hart toe, maar willen deze ook beleefbaar laten zijn. We zijn kritisch op het afsluiten van natuurgebieden.
 • Wij gaan in de komende twee jaar een groenvisie opstellen. Met dat plan actualiseren we het groenstructuurplan, gaan we invulling geven aan bomenbeleidsplan en geven wij inzicht in de gewenste beeldkwaliteit van onze openbare ruimte. We zetten in op meer groen in onze wijken en tussen onze wijken.
 • We versnellen de uitvoering van groene dorpsplannen. Wij noemen met name de groene onderdelen uit de centrumvisies voor Barneveld (bijvoorbeeld Bomenplan Barneveld-Centrum) en Voorthuizen (ontwikkeling 'Groene Slinger’). Ook het Oldenbarneveldplein willen we vanuit dat oogpunt aanpakken in samenspraak met de wijk.
 • We gaan meer helderheid creëren omtrent de bescherming van bomen. We ontsluiten informatie over kapaanvragen op een goede manier via de website.
 • We gaan minder intensief beheren (waaronder maaien) op plekken waar dat kan, waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd.

Circulaire economie

We lopen meer en meer aan tegen de uitputting van beschikbare materialen en grondstoffen. Dat maakt de overgang naar een meer circulaire economie urgent. We stellen een Actieagenda Circulaire Economie op, die inzicht geeft in hoe wij van ambitie naar resultaat gaan. We stimuleren via het economisch spoor de circulaire economie.

Duurzaam voedselsysteem

We hebben aandacht voor het voedselsysteem, met de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten, het eten uit de regio en het tegengaan van voedselverspilling. Dit hangt nauw samen met onze ambities voor een vitaal platteland en de landbouwtransitie. We pakken dit op in regioverband.

 

[1] Voor de afbakening van het begrip “goedkoop” sluiten we aan bij de begrenzing zoals die gehanteerd wordt in bijvoorbeeld onze rapportages omtrent faseren en doseren van de woningbouw in de gemeente Barneveld. Deze begrenzing wordt beïnvloed door meerdere factoren en wijzigt door de tijd heen.

[2] Voor het begrip megastal sluiten we aan bij de door Alterra gehanteerde definitie.

Om goed uitvoering te kunnen geven aan de maatschappelijke opgaven voor de gemeente Barneveld de komende jaren is een goede en slagvaardige bestuurlijk-organisatorische ondersteuning essentieel. We spreken dan van de bestuurlijk-organisatorische opgaven.

3.1 Samenwerken in netwerken

De groei van de gemeente Barneveld en de veranderende rol van de overheid in de samenleving vragen om een vernieuwing van de samenwerkingsaanpak, waarbij het accent veel meer komt te liggen op het samen vormgeven en uitvoeren. Samen met onze inwoners, organisaties en ondernemers. Er is zo veel kennis en uitvoeringskracht in de samenleving zelf. We willen aansluiten bij de netwerken in de Barneveldse samenleving, in de regio en daarbuiten, om zo de grote opgaven verder te brengen.

Bestuurscultuur en participatie

We willen in ons handelen als gemeente open, transparant en dienstbaar zijn. Gezag van de overheid is lang niet meer vanzelfsprekend, maar moet voortdurend worden verworven. Dienstbaarheid is voor ons een werkwoord. Dat betekent niet dat de gemeente alles hoeft te doen. Integendeel, leg het eigenaarschap zoveel als dat kan bij de inwoners en hun organisaties zelf neer, waarbij de gemeente waar nodig faciliteert.

We willen vooral ook een betrokken overheid zijn, die luistert, zegt en doet. Die aansluit bij initiatieven vanuit de samenleving, ophaalt wat er leeft en op effectieve wijze doet wat nodig is en dat vooral ook doet samen met inwoners. Die rekening houdt met de behoeften die bij hen leven en rekening houdt met verschillen en waar nodig maatwerk levert.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Plannen vanuit de samenleving vormen bouwstenen voor nieuw beleid en worden meegewogen in de beleidskeuzes die de gemeenteraad moet maken.
 • Daarvoor gaan we voortvarend verder aan de slag met het ingezette participatiebeleid en passen dit breed toe. Afhankelijk van de situatie van inspraak tot en met co-creatie.
 • De gemeentelijke organisatie met zijn werkwijzen en processen, richten wij hierop in. “Van buiten naar binnen denken” staat voorop. Daarbij ondersteund door de gebiedsregisseurs, die een brugfunctie vervullen tussen de samenleving en gemeentelijke organisatie. Binnen de kaders van het participatiebeleid werken wij het instrument van een wijkraadpleging uit en organiseren wij gedurende de bestuursperiode bij wijze van proef 2 wijkraadplegingen en evalueren dit.
  Daarbij hanteren wij aan de voorkant van dit proces heldere spelregels om geen verkeerde verwachtingen te wekken en realiseren wij ons dat bij besluitvorming de gemeenteraad het hoogste orgaan is en blijft.
 • We zorgen voor een goede doorwerking van de Wet open overheid en spannen ons ervoor in dat inwoners via één aanspreekpunt de gevraagde informatie kunnen krijgen. “Openbaar, tenzij” is het uitgangspunt.
 • Besluitvorming moet volgbaar zijn en ook steeds weer goed worden uitgelegd.
 • Bij een goede bestuurscultuur horen naast bovengenoemde zaken ook een goede onderlinge samenwerking en verhouding tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.
 • Daarvoor stellen wij voor om dat extra te ondersteunen door samen met de griffie van de gemeenteraad een trialoog te organiseren waarbij raad, college en organisatie met elkaar in gesprek gaan over aangelegen onderwerpen in de wijze van samenwerken. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan goede informatievoorziening etcetera.

Gemeentelijke dienstverlening en communicatie

De gemeente is er voor de inwoners, organisaties en bedrijven. Zij moeten op een gemakkelijke wijze snel hun zaken kunnen regelen met de gemeente. Daarbij hebben zij één aanspreekpunt en krijgen zij eenduidige informatie. Niet “van het kastje naar de muur” worden gestuurd. Dienstbaarheid en meedenken staan in de dienstverlening voorop. We willen een betrokken gemeente zijn als tegenwicht voor de groeiende anonimisering in de contacten tussen overheden en inwoners in het algemeen. We staan voor een actieve en heldere communicatie en zijn daarbij transparant en zo volledig mogelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We versterken het accountmanagement vanuit de gemeente richting haar inwoners, organisaties en bedrijven over de gehele linie met als doel één aanspreekpunt, nabij contact waar nodig.
 • Daarbij realiseren wij een uniforme frontoffice (van fysiek, bellen tot digitaal) en een centraal online zaaksysteem waardoor men makkelijk zijn informatie kan krijgen, zijn aanvragen kan indienen en zaken kan regelen met de gemeente.
 • Aanvragen kunnen via dat zaaksysteem digitaal worden ingediend, gevolgd en afgehandeld. Uitgangspunt is en blijft: digitaal waar het kan, maar persoonlijk waar het moet.
 • Waar nodig, faciliteren wij inwoners met offline diensten of hulp bij gebruik van de online diensten.
 • In de piekperioden zorgen we voor uitbreiding van de avondopenstelling van het gemeentehuis van 1 naar 2 avonden.
 • Verbetering van de dienstverlening op basis van duidelijke servicenormen staat voorop. We zetten daarvoor het reeds in gang gezette programma Dienstverlening met inachtname van de door ons gezette accenten onverminderd voort en faciliteren dit met de benodigde middelen gedurende deze bestuursperiode.
 • In onze communicatie zijn wij helder en actief en gebruiken we een breed palet aan kanalen. We zetten daarbij in op uitbreiding van gebruik van social media, live chat e.d. naast de gebruikelijke kanalen en hanteren daarbij duidelijke taal.
 • Onze uitingen zijn toegankelijk en geven onze inwoners zo goed en zo concreet mogelijk de gevraagde informatie bij projecten in hun directe leefomgeving.
 • Naast de strategische communicatie krijgt de communicatie met betrekking tot de gemeentelijke uitvoeringsprojecten extra versterking en prioriteit.

3.2 Verstevigen positie gemeente Barneveld in de regio

Steeds meer maatschappelijke vraagstukken vergen afstemming binnen en tussen regio’s. Voor Barneveld betekent dit dat er wordt samengewerkt in de regio’s Foodvalley en Amersfoort en de Veluwe, waar het met name toerisme en recreatie betreft.

De opgave voor de gemeente Barneveld is gericht op de versteviging van de positie in die regio’s onder de gedachte “wat goed is voor de regio, is ook goed voor de gemeente Barneveld”. We zien dat het Rijk ook steeds meer regie voor de grote opgaven gaat voeren via provincie en de regio’s. Dan is het zaak om via gerichte public affairs krachten te bundelen en er op het juiste moment bij te zijn in het belang van Barneveld.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We continueren onze samenwerking in de regio’s. Daarbij richt onze eerste focus zich op de regio Foodvalley.
 • Binnen regio Foodvalley zetten wij in op een verdere versterking van de identiteit en positie van de gemeente Barneveld.
 • Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen van de regio Amersfoort en werken alleen gericht op een aantal strategische onderwerpen samen (verkeer en vervoer, ruimte en wonen en economie).
 • Bij alle regionale samenwerkingsverbanden zien wij erop toe dat de democratische legitimatie geborgd is, waarbij de gemeenteraad op het juiste moment besluiten neemt.
 • We continueren het ingezette public affairs beleid met bijbehorende middelen en acteren via de regionale lobby in een aantal voor de gemeente Barneveld essentiële netwerkdossiers, zoals A1 corridor, regiosprinter, verstedelijkingsstrategie Foodvalley, perspectief op het landelijk gebied en woondeal Amersfoort.

3.3 Versterken realisatiekracht

De opgaven waarvoor de gemeente Barneveld staat en de ongekende dynamiek van de snelle groei maken dat het tempo van de veranderingen onverminderd hoog zullen zijn. De gemeente Barneveld staat – met behoud van identiteit van kernen en dorpen – voor een schaalsprong. Die groei is al geruime tijd aan de gang en de gemeentelijke organisatie heeft daar geen gelijke tred mee gehouden.

Bij de geformuleerde visie en ambities voor de gemeente Barneveld hoort een gemeentelijke organisatie, die daar uitvoering aan kan geven, in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Wij beseffen dat het nodig is zodanig te investeren dat daardoor de organisatie de komende jaren de bijpassende omslag kan maken. Naar een organisatie met meer strategische slagkracht om zo vroegtijdig aan te kunnen haken bij gebiedsontwikkelingen binnen onze gemeente en in de regio. Om zo ook samen met onze inwoners, organisaties en ondernemers als een partner samen te werken. Dat vraagt om andere manieren van werken en organiseren, zoals gebiedsgericht en opgave gericht werken. Daarbij houden wij voortdurend de juiste balans in het oog tussen het doen en het vergroten van strategische denkkracht.

Groeiplan gemeentelijke organisatie

De schaalsprong waarvoor de gemeente Barneveld staat, vereist een organisatie, die meegroeit en in de komende bestuursperiode gereed wordt gemaakt voor de nieuwe manier van werken en organiseren. Minder sectoraal, en veel meer integraal. Juist die opgaven waar Barnveld voor staat, gaan over de sectoren heen en vragen om een integrale afweging.

In het Groeiplan voor de gemeentelijke organisatie, dat in 2021 is gepresenteerd, is de visie neergezet met bijbehorend stappenplan om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Dat nemen wij als uitgangspunt en kader voor deze bestuursperiode.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We zorgen voor voldoende realisatiekracht vanuit de organisatie in het licht van het Groeiplan en de schaalsprong van de gemeente Barneveld. Daar waar nodig, investeren wij anti-cyclisch in extra realisatiekracht. Daarbij willen we ook meer aandacht geven aan het contact aan de voorkant met onze inwoners, in het oplossingsgericht werken.
 • Gebiedsregisseurs en accounthouders fungeren voor de inwoners als een gids in onze organisatie.
 • Naast het versterken van onze strategische slagkracht, houden wij onder het motto “herwaardering van de uitvoering” ook oog voor voldoende capaciteit en kwaliteit voor de alledaagse uitvoering van de gemeentelijke taken.
 • We willen een goede werkgever zijn en medewerkers binden en boeien.
 • We realiseren ons dat investeren in verband met de schaalsprong van de gemeente Barneveld nodig is, maar beseffen tegelijkertijd dat de middelen daarvoor schaars zijn en dat voortdurende herprioritering en slimmer organiseren daarbij als eerste in ogenschouw moeten worden genomen.
 • Om het Groeiplan goed voort te kunnen zetten, zorgen we in ieder geval nu al voor een transitiebudget voor 2023. We wachten de uitkomsten van de in 2022 te houden kwantitatieve en kwalitatieve formatiescan af. Aan de hand daarvan bepalen we wat voor de jaren daarna daadwerkelijk nodig is.

3.4 Financieel perspectief bestuursperiode en uitgangspunten

In het coalitieakkoord hebben wij onze ambities aangegeven en de opgaven beschreven waaraan gewerkt moet worden. In het ambtelijk overdrachtsdocument zijn deze nader beschreven en is er ook een financieel perspectief geschetst.

Sinds de informatie uit het overdrachtsdocument (16 maart 2022), waarin enige ruimte was geprognotiseerd, wordt steeds meer duidelijk dat de toen nog beschikbare financiële ruimte voor extra beleid zeer beperkt is. Redenen hiervoor zijn:

 • Grote loon- en prijsstijgingen
 • Stijgende rente
 • Hogere kapitaallasten voortvloeiend uit meerjareninvesteringsplan
 • Noodzakelijke aanpassingen ambtelijke capaciteit
 • Herijking gemeentefonds
 • Nog niet ingevulde opgenomen bezuinigingen

Bovendien zal er ruimte moeten worden gemaakt om invulling te geven aan de in dit akkoord geformuleerde ambities. Op het moment van het schrijven van dit coalitieakkoord zijn nog niet alle feiten en cijfers bekend met betrekking tot de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. De algemene ontwikkeling van het gemeentefonds (het accres) verloopt grillig. Vooral na 2025 is het de verwachting dat de “trap op, trap af”-systematiek hoogst onzeker is. Ook voeren wij een actieve lobby in het kader van de landelijke discussies tussen Rijk, VNG en IPO over de toekomstige financiering van lokale overheden. We verwachten dat dit bij de Kaderbrief meer duidelijk wordt en bij de begroting 2023 in het najaar verder zal worden betrokken.

Voor dit moment beschrijven wij de feitelijke situatie zoals die nu bekend is en anticiperen we zo snel mogelijk in overleg met de gemeenteraad. Daarbij hanteren wij voor het financiële kader een aantal uitgangspunten:

 • De gemeente Barneveld staat voor een robuust en degelijk financieel beleid.
 • Ons uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting, waarbij structurele lasten gedekt worden door structurele baten en we houden een gezonde buffer aan om risico’s op te vangen[1].
 • We verhogen de belastingen jaarlijks met het (driejaarlijkse gemiddelde) inflatiepercentage. Bij de riool- en afvalstoffenheffing wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om incidentele mee- en tegenvallers bij deze heffingen op te kunnen vangen. De leges en tarieven houden wij waar mogelijk maximaal kostendekkend.
 • Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre budgetten voor subsidies en voorzieningen worden aangepast aan de ontwikkeling van lonen en prijzen en aan de ontwikkeling (groei) van de gemeente (zowel inwoners als areaal).

Eventuele financiële maatregelen t.b.v. solide financieel beleid

 • We schuiven geen lasten door naar volgende generaties en sparen waar mogelijk voor toekomstige investeringen. De bestaande begroting wordt kritisch doorgelicht.
 • In het geval dat blijkt dat middelen onvoldoende zijn om ambities waar te maken, kijken we naar het vervangen van oud beleid voor nieuw beleid. Indien dit onvoldoende blijkt, dan overwegen we het herprioriteren van ambities en/of lastenverhoging (met als uitgangspunt een zo breed mogelijke toepassing).

Verder:

 • De kwaliteit van de P&C documenten moet worden verbeterd, waarbij onderwerpen als transparantie, tijdigheid, voorspelbaarheid, consistentie en geen verrassingen leidend zijn.
 • Teneinde de budgetten actueel te houden zullen ieder jaar één of twee doelmatigheidsonderzoeken uitgevoerd worden (de eerste twee onderwerpen zijn de Inzameling en verwerking huishoudelijk afval en budgettering en dienstverlening OddV).
 • Waar nodig zullen we meer expertise inschakelen bij inkoopprocessen (bestekken), kwaliteit in verhouding tot kosten brengen en duidelijke prestatieafspraken maken.
 • We kopen zoveel mogelijk duurzaam en circulair in. We betrekken zo veel als mogelijk binnen de geldende wettelijke richtlijnen onze lokale en regionale ondernemers.
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie te vervullen en spant zich in voor een voorspoedige verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark. We stimuleren eigen medewerkers in gebruik van OV en van fiets.
 • We staan voor een verantwoord beheer van subsidies en monitoren deze voortdurend op nut, noodzaak en effectiviteit. Gedurende de bestuursperiode voeren we een onderzoek hiernaar uit.

 

[1] De leden van de SGP in de gemeenteraad maken bij het vaststellen van de begroting en eventueel bij stemmingen over voorstellen op basis van hun levensbeschouwing een voorbehoud met betrekking tot subsidies (of daarmee gelijk te stellen financiële middelen) voor sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en/of stichtingen en niet kerkelijk jeugdwerk, waarbij de zondagsrust in het geding is.

In dit coalitieakkoord hebben wij op hoofdlijnen onze ambities en voornemens beschreven voor de komende bestuursperiode. Wij beseffen dit alles niet alleen te kunnen doen. Iedereen is daarbij nodig en nodigen wij ook uit om mee te doen. We willen dit samen doen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

De ontwikkelingen om ons heen volgen elkaar snel op. Niet alleen lokaal, maar ook regionaal, nationaal en mondiaal. We denken op dit moment dan ook met name aan de ontstane situatie in de Oekraïne en Europa, aan de energiecrisis en de gevolgen daarvan direct of indirect voor onze inwoners. We beseffen dat plannen of voornemens daardoor ook snel door de werkelijkheid kunnen worden ingehaald of moeten worden bijgesteld. Wij zien dit coalitieakkoord dan ook niet als een blauwdruk, maar als dynamisch document. Het is ons voornemen om tussentijds voortdurend te monitoren en halverwege deze bestuursperiode een tussenbalans te houden waarbij we onze ambities en voornemens ijken aan de actuele ontwikkelingen en ook het financiële perspectief. Ook dat doen we in nauwe samenwerking met de gemeenteraad.

We staan in de startblokken en gaan graag aan de slag. Bouwen aan een gemeente Barneveld, waar iedereen mee kan doen en mee kan komen. Op die manier bouwen wij in vertrouwen met elkaar aan de toekomst van de gemeente Barneveld!

Wethouder B. Wijnne (SGP) – 1e locoburgemeester

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Klimaatadaptie, Water (inclusief riolering)
 • Grondbeleid
 • Plattelandsontwikkeling (inclusief luchtkwaliteit, stikstofvraagstuk, Landbouwnetwerk en agrifood-sector en voedsel)
 • Regionale samenwerking Foodvalley

Wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) – 2e locoburgemeester

 • 2e locoburgemeester
 • Verkeer en vervoer
 • Groen en Openbare Ruimte (inclusief afval, biodiversiteit en flora & fauna)
 • Communicatie en participatie
 • Dienstverlening
 • Cultuur (inclusief evenementen, kunst en monumenten)
 • Sport

Jolanda de Heer-Verheij (ChristenUnie) – 3e locoburgemeester

 • 3e locoburgemeester
 • Jeugd
 • Onderwijs  
 • Welzijn, WMO (inclusief vraagafhankelijk vervoer),  senioren-beleid inclusief buurt- en dorpshuizen
 • Armoedebeleid
 • Inburgering
 • Volksgezondheid
 • Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire economie

Wethouder W. Oosterwijk (SGP) – 4e locoburgemeester

 • 4e locoburgemeester
 • Financiën
 • Economie
 • Arbeidsmarktregio
 • Werk & Inkomen
 • Toerisme en Recreatie
 • Leerlingenvervoer
 • Vastgoed
 • Handhaving
 • Bedrijfsvoering