Jaarstukken 2022

 • Een samenvatting van het huishoudboekje 2022 van de gemeente Barneveld.
 • Wat hebben we in 2022 gedaan? Hoeveel geld kwam er binnen en waar hebben we het aan uitgegeven?
 • Over 2022 was er een positief resultaat € 13,9 miljoen. 
 • Alle documenten vindt u in de Lean Planning & Control (tlpc.nl)

Wat hebben we in 2022 gedaan?

Het jaar 2022 was een tijd van verandering, met de hoop op het definitieve einde van de Covid-19 pandemie en de onverwachte uitdaging van een oorlog in Oekraïne. Deze situatie bracht een stroom van vluchtelingen met zich mee, waarbij Barneveld actief betrokken was in het verlenen van hulp. Ondertussen zorgde de oorlog voor een sterke inflatie, met stijgende prijzen voor gas, elektriciteit en andere goederen en diensten, waardoor veel inwoners, organisaties en ondernemers in Barneveld werden getroffen.

We hebben meer hulp geboden aan mensen in armoede. Daardoor zijn ze nu iets zekerder van hun bestaan. Zo hebben we bijvoorbeeld extra geld gegeven aan mensen die weinig verdienen om hun energierekening te kunnen betalen.

 • Meer mensen vroegen om hulp bij hun geldzaken. Daarom hebben we extra hulp geregeld. Dat deden we met hulp van andere organisaties. We hebben bijvoorbeeld extra geldcoaches ingezet en een website gemaakt.
 • Er kwamen veel vluchtelingen uit Oekraïne. Samen met de mensen die hier wonen en met bedrijven hebben we die mensen een warm welkom gegeven. Ongeveer 400 Oekraïners zijn opgevangen in onze gemeente.
 • We hebben samen met 70 andere organisaties een plan gemaakt. Dit plan gaat over hoe we mensen kunnen helpen om gezond te leven en om niet verslaafd te raken aan drugs of alcohol.
 • We hebben een speciaal fonds opgezet (Sociaal Innovatiefonds Sociaal Domein). Met dat fonds kunnen we nieuwe ideeën steunen die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in onze gemeente.
 • Dankzij onze inzet heeft de regering een belangrijke regel veranderd (woonplaatsbeginsel). Dit zorgt ervoor dat we minder geld hoeven uit te geven en dat we betere hulp kunnen geven aan de mensen die het nodig hebben.
 • We hebben een speciaal team opgericht (Platform Jeugd) dat zich bezig houdt met kinderen en jongeren. Samen met scholen zorgen we ervoor dat zij veilig en gezond kunnen opgroeien.

We hebben onderzocht wat er nodig is in de dorpen en wijken en wat de mensen daar willen. Wat we kunnen doen, hebben we opgeschreven in plannen voor die gebieden.

 • We hebben ervoor gezorgd dat inwoners en bedrijven mee kunnen denken en praten over ons werk. Dit is hiermee een vast onderdeel van ons werk geworden.
 • We hebben de eerste 42 standaardbrieven herschreven in begrijpelijke taal.
 • We hebben meer diensten online aangeboden. Je kunt nu meer zaken online regelen met de gemeente. We kunnen ook meer mensen op de hoogte houden van hun aanvragen. Dat doen we bijvoorbeeld via een persoonlijke pagina op internet.
 • We hebben achterstanden in onze dienstverlening weggewerkt.
 • We hebben regelmatig advies gevraagd aan het Inwonerspanel Barneveld.
 • We hebben de manier veranderd waarop we de organisatie aansturen. Daardoor kunnen we sneller reageren op problemen in de samenleving.
 • Samen met regio Foodvalley hebben we een plan gemaakt. Dit plan gaat over waar bedrijven zich kunnen vestigen en waar kansen liggen voor deze bedrijven in onze gemeente.
 • We zijn begonnen met de voorbereidingen om een nieuw bedrijventerrein te maken (Harselaar Zuid fase 1b). We lijken een probleem met stikstof te hebben opgelost.
 • We hebben bedrijven geholpen. We hebben bijvoorbeeld geholpen om evenementen te organiseren na de coronatijd. We hebben dit gedaan door op tijd vergunningen te geven en soms ook door geld te geven.
 • We hebben de toeristische sector geholpen. We hebben bijvoorbeeld geholpen met het verbeteren van paden voor wandelaars, fietsers en ruiters.
 • De lobby over de A1-corridor is actief gevoerd met als resultaat dat door het Rijk onderzoek wordt gedaan naar IC-Barneveld Noord, eventuele komst regiosprinter Barneveld Noord-Stroe-Apeldoorn.
 • We hebben samen met de provincie maatregelen genomen om het verkeer in Garderen te verbeteren. We hebben bijvoorbeeld betere borden geplaatst. We zijn ook bezig met plannen voor de lange termijn.
 • In 2022 hebben we veel gedaan om het verkeer beter te maken. We hebben bijvoorbeeld wegen en fietspaden verbeterd en we hebben gezorgd voor betere bushaltes.

 • Er is bij minder huizen ingebroken dan vroeger (van 79 naar 54). We hebben veel gedaan om dit te voorkomen.
 • We hebben 314 nieuwe huizen gebouwd. Dat is minder dan we wilden (500), omdat de omstandigheden snel veranderden.
 • We hebben ons voorbereid op een nieuwe wet (Omgevingswet). We hebben ons werk daarop aangepast. We hebben ook een plan gemaakt voor hoe onze gemeente er in 2040 uit moet zien (Omgevingsvisie).
 • We zijn begonnen met een plan voor Veenhuizerveld. In dit plan willen we bespreken hoe we goed kunnen zijn voor de natuur en tegelijkertijd zorgen dat onze natuur en waterbeheer beter worden. Dat doen we samen met de mensen die het land bezitten.
 • We zijn een programma gestart om nieuwe energiebronnen te vinden en om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.
 • We hebben meer verschillende soorten planten en dieren in onze gemeente. We hebben bijvoorbeeld tegels uit tuinen gehaald en we ondersteunen de werkgroep Weidevogels. Ook scheiden we ons afval beter, zodat we van afval weer nieuwe dingen kunnen maken.
 • We hebben verschillende (sport)accommodaties verbeterd en we hebben bijna al het geplande onderhoud aan de wegen gedaan.

 • Samen met regio Foodvalley hebben we een plan gemaakt. Dit plan gaat over waar bedrijven zich kunnen vestigen en waar kansen liggen voor deze bedrijven in onze gemeente.
 • We zijn begonnen met de voorbereidingen om een nieuw bedrijventerrein te maken (Harselaar Zuid fase 1b). We lijken een probleem met stikstof te hebben opgelost.
 • We hebben bedrijven geholpen. We hebben bijvoorbeeld geholpen om evenementen te organiseren na de coronatijd. We hebben dit gedaan door op tijd vergunningen te geven en soms ook door geld te geven.
 • We hebben de toeristische sector geholpen. We hebben bijvoorbeeld geholpen met het verbeteren van paden voor wandelaars, fietsers en ruiters.
 • De lobby over de A1-corridor is actief gevoerd met als resultaat dat door het Rijk onderzoek wordt gedaan naar IC-Barneveld Noord, eventuele komst regiosprinter Barneveld Noord-Stroe-Apeldoorn.
 • We hebben samen met de provincie maatregelen genomen om het verkeer in Garderen te verbeteren. We hebben bijvoorbeeld betere borden geplaatst. We zijn ook bezig met plannen voor de lange termijn.
 • In 2022 hebben we veel gedaan om het verkeer beter te maken. We hebben bijvoorbeeld wegen en fietspaden verbeterd en we hebben gezorgd voor betere bushaltes.

Inkomsten

Bron Toelichting Bedrag
Het rijk Algemene uitkering Gemeentefonds € 101.066.000
Specifieke uitkeringen - € 16.764.000
Lokale heffingen Zoals: OZB, Hondenbelasting, Vergunningen en leges, Riool- en afvalstofheffingen € 37.189.000
Overige inkomsten Zoals: Huur, Rente, Dividend, Specifieke uitkeringen € 26.130.000
Grondexploitatie Zoals: Openbare ruimtes, Bouwgrond € -7.434.000
Reserves Onttrekkingen € 15.228.000
Totaal - € 188.943.000

Uitgaven

Onderwerp Toelichting Bedrag
Participatie en ondersteuning Zoals: Maatschappelijke zorg, Reïntegratie, Onderwijsbeleid, Sport- en cultuurstimulering, Voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking en jongeren € 63.907.000
Woon- en leefomgeving Zoals: Woningbouw, Veiligheid, Groen, Afvalinzameling- en verwerking, Wegen, Scholen, Voorzieningen kunst en cultuur, Sportaccommodaties, Speelvoorzieningen € 64.073.000
Bestuur en interne dienstverlening Zoals: Dienstverlening, Participatie, Regionale samenwerking, Ondersteuning, Organisatie € 56.041.000
Bedrijvigheid en bereikbaarheid Zoals: Promotie economie, Bedrijventerreinen, Verkeer, Parkeren € -8.934.000
Totale uitgaven - € 175.087.000

Totaal resultaat

Totale inkomsten € 188.943.000
Totale uitgaven € 175.087.000
Totaal resultaat 2022 € 13.856.000

Het eindresultaat van de gemeentelijke financiën is in 2022 € 13,9 miljoen positief. Dit betekent we in 2022 meer inkomsten dan uitgaven hadden. Er is minder uitgegeven omdat werkzaamheden niet verricht konden worden door de coronapandemie, gebrek aan menskracht of andere omstandigheden. Voor € 6,1 miljoen is besloten om de werkzaamheden alsnog in 2023 te laten doen. Het restant is nodig voor de onzekere toekomst de komende jaren.

Groei aantal inwoners 1076
Groei aantal huishoudens 204
Groei aantal woningen 314