Omgevingsvisie Barneveld 2040

Hoe ziet Barneveld eruit over 20 jaar? Wat is nodig om verder te kunnen groeien? Welke keuzes moeten we daarvoor nu maken? Barneveld werkt sinds 2020 aan een omgevingsvisie voor Barneveld in 2040. Daarin komen de ambities en opgaven voor de leefomgeving op de lange termijn. 

Samen keuzes maken voor een duurzame toekomst

Samen met inwoners bepalen we in welke richting Barneveld zich ontwikkelt tot 2040. We bespreken wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving. En welke koers we kiezen voor onze toekomst. De wensen en belangen van partners en inwoners nemen we daarin zo goed mogelijk mee.

Gesprekken over de omgevingsvisie

Allerlei vraagstukken worden in onderlinge samenhang bekeken. Op verschillende manieren en momenten gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Blijft Barneveld dorps of krijgt het stedelijke trekken? Hoe vinden we een goede balans tussen woningbouw, landbouw, energietransitie, natuur en ondernemerschap? En wat is nodig voor een duurzame toekomst van landbouw en bedrijfsleven? De gesprekken vinden plaats begin 2023.

2 toekomstscenario’s

Het college heeft ingestemd met 2 toekomstscenario’s. U kunt uw mening hierover geven bij de volgende gesprekken over de Omgevingsvisie Barneveld 2040. Deze zijn begin 2023.

Bekijk de toekomstscenario's Omgevingsvisie Barneveld 2040 (pdf, 20 MB)

De 2 scenario’s schetsen verschillende werelden van een mogelijk toekomstig Barneveld. Dat doen ze rond vijf thema’s: vitale dorpen, ondernemerschap, gezond en natuurlijk, bereikbaarheid en toekomstgerichte landbouw. Voor elk thema worden de 2 verschillende scenario’s voorgelegd. De vraag is welk scenario aanspreekt en waarom? En of er nog onderwerpen zijn die missen. Doel van deze gespreksronde is per thema het beste uit 2 scenario’s halen om uiteindelijk tot 1 scenario te komen.

Onderzoek naar gevolgen

We onderzoeken ook de gevolgen van de verschillende scenario’s voor de leefomgeving. En we doen onderzoek naar de financiële effecten. Met het vaststellen van de omgevingsvisie in 2024 bepaalt de gemeenteraad in welke richting Barneveld zich gaat ontwikkelen en wat er nodig is om dit te bereiken.

De visie is geen statisch document, maar een steeds veranderende blik op de toekomst. Daarom wordt de visie regelmatig opnieuw bekeken en aangepast.
De visie wordt elke 4 jaar opnieuw bekeken om zo ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Terugblik, wat hebben we al gedaan?

Eind 2021 zijn eerste gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en organisaties. Daarin hebben we vooral geluisterd wat mensen belangrijk vinden voor de toekomst van Barneveld. Zo hebben we als gemeente een goed beeld gekregen van de wensen, zorgen en belangen. Op basis hiervan zijn we tot 2 verschillende scenario’s gekomen. Die helpen de gemeente om de richting te bepalen voor de toekomst.

Milieueffectrapportage

In de omgevingsvisie worden keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van Barneveld. Het is belangrijk om te weten welke gevolgen die keuzes hebben voor het milieu. Daarom laat de gemeente een zogenoemde milieueffectrapportage maken. Dat gebeurt in een zogeheten milieu effecten rapportage. (m.e.r.)-procedure. De m.e.r.-procedure begint met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke mogelijke keuzes worden onderzocht en waarop.

Bekijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 5 MB).

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op. Mail naar omgevingswet@barneveld.nl of bel 14 0342.