Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is 1 van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Het geeft aan hoe de gemeente zich kan ontwikkelen in de toekomst. Het gaat over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, natuur en water. Maar ook over gezondheid, economie, energie en klimaatadaptatie.

Samenwerken met de samenleving

De visie maken we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden. We willen nu en in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving zijn om te wonen, werken en recreëren. De belangen en wensen van partners en inwoners willen we daar zo goed mogelijk in meenemen.

Keuzes maken

We hebben op dat vlak meerdere taken en moeten keuzes maken. De uitdaging is om hierin een evenwicht te vinden. We maken verbinding met de regionale plannen van Foodvalley en Regio Amersfoort. We kijken daarbij naar alle bouwstenen die er al liggen zoals de woonvisie, structuurvisie en het beleidsplan sociaal domein. 

Meer ruimte voor initiatieven

De Omgevingsvisie is een nieuw instrument waar nog weinig ervaring mee is. Stap voor stap gaan we dit samen verder invullen. We geven meer ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Dit vraagt om een andere manier van werken. De eerste Omgevingsvisie voor Barneveld wordt daarom een groeimodel. Dit betekent dat we meer denken vanuit doelen, minder vanuit de regels. De Omgevingsvisie helpt ons daarbij.

Het uitgangspunt om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente Barneveld is de vertrekpuntennotitie. Deze wordt vastgesteld door de raad en college. Bekijk ook de planning

De Notitie ‘Vertrekpunten Omgevingsvisie Barneveld’ beschrijft hoe de gemeenten met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een Omgevingsvisie voor de gemeente Barneveld gaat opstellen. In deze Omgevingsvisie legt de gemeente haar visie vast en het beschrijft de keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van onze leefomgeving.

Bij de vergaderstukken van de gemeenteraadsvergadering van 18 maart vindt u de ‘Vertrekpunten Omgevingsvisie Barneveld’ bij punt 4.03.

De vertrekpuntennotitie volgt op de Startnotitie Omgevingsvisie uit 2017. De notitie is een verdere uitwerking van deze startnotitie. Nieuwe opgaven, uitgangspunten en richtingen die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen zijn er in verwerkt.    

Aanleiding is de Omgevingswet, die volgens de planning per 1 januari 2022 ingaat. Daarbij is de verwachting dat gemeenten in 2024 een operationele Omgevingsvisie moeten hebben. In 2029 moet er een actueel en operationeel Omgevingsplan liggen. Deze moet passen bij de systematiek van de nieuwe wet. De Omgevingsvisie geeft richting aan het Omgevingsplan. De volgende stap zijn de Omgevingsprogramma’s.  

De Omgevingsvisie is één van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie voor Barneveld centrum is een pilot vooruitlopend op de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente. De inbreng van belanghebbenden is een belangrijk onderdeel geweest van het proces om te komen tot deze visie.

Veel is al vastgelegd in kaders: de Strategische Visie 2030 en heel recent de Hoofdlijnennotitie. We zien ook trends die, ingegeven vanuit de brede blik van de Omgevingswet, vragen om een nieuwe kijk op de toekomst. Meer thuiswerken, meer online aankopen, transitie in de landbouw, bewuster consumeren, een versnelde energietransitie en toename van het aantal inwoners betekent dat we anders met de ruimte, de functies daarin en met elkaar moeten omgaan. Het centrum is een geweldige plek voor winkelen, wonen en vertier. Er zal meer ruimte voor wonen nodig zijn, het aantal winkels neemt verder af en het centrum moet toekomstbestendiger met onder andere meer groen.

Karakteristieken voor Barneveld zijn:

 • de dorpse kwaliteit en het historische en kleinschalige karakter;
 • de goede voorzieningen in het centrum met veel couleur locale”;
 • de sterke groei van het aantal inwoners;
 • de centrale ligging in het land en de goede bereikbaarheid.

We streven de volgende doelen na.

 • Een gezonde en veilige inrichting van de leefomgeving.
 • Een inclusieve woonomgeving met toegankelijke voorzieningen.
 • Een duurzame en veilige mobiliteit voor iedereen.
 • Een waardevolle leefomgeving en aantrekkelijk vestigingsklimaat.
 • Een betere weerbaarheid tegen klimaatverandering en rampen.
 • Schone energie voor iedereen en het tegengaan van klimaatverandering.
 • Duurzame werkgelegenheid voor iedereen.
 • Een circulaire economie en duurzame infrastructuur.
 • Een duurzame landbouw en gezond voedsel.
 • Gezonde ecosystemen en biodiversiteit.
 • Schoon water en een duurzame drinkwatervoorziening.
 • Een gezonde leefomgeving met goede milieukwaliteit.