Subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

 • Een subsidie om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen.
 • Voor activiteiten op het gebied van jeugd en/of onderwijs.
 • Activiteiten moeten passen binnen 1 van de 5 thema's.
 • Mail de gemeente als u een plan of idee heeft.
 • Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een landelijk programma.
 • Gemeente Barneveld heeft een eigen subsidieregeling NPO.

 • U wilt iets ondernemen op het gebied van jeugd en/of onderwijs.
 • Uw activiteit heeft te maken met het wegwerken van achterstanden bij jongeren als gevolg van corona.
 • De activiteit is voor kinderen die deelnemen aan een voorschoolse voorziening, primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.
 • De activiteit past binnen één van de volgende 5 thema’s:
 1. Voorkomen en bestrijden dat kinderen opgroeien in armoede
 2. Het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden voor hun veerkracht en welbevinden
 3. Het klaar zijn voor de start op school
 4. Het verbeteren van de ondersteuning van leerlingen op school
 5. Het bevorderen van een goede gezondheid en het verminderen van middelengebruik
 • De activiteit heeft een duurzaam karakter en is bij voorkeur bewezen resultaten.
 • De activiteit kan niet worden betaald via een andere subsidie of eigen middelen.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van uw projectplan. De gemeente heeft maximaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor alle plannen voor de periode 2021-2025.

Let op:

 • Het subsidiebedrag is nooit hoger dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. U moet naderhand de facturen digitaal opsturen om de kosten aan te tonen. Bewaar uw facturen dus goed.
 • Als de kosten die u maakt lager zijn dan het maximale subsidiebedrag, worden alleen de gemaakte kosten vergoed.

 • Wilt u een idee of project indienen? Mail dan naar info@barneveld.nl.
 • U krijgt dan een formulier toegestuurd waarin u uw project kunt toelichten.
 • De Programmagroep van Platform Jeugd Barneveld bespreekt de ingediende projectplannen. De programmagroep is een samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en andere plaatselijke partners die zich bezighouden met jeugd in Barneveld.
 • De Programmagroep komt maandelijks bijeen. U krijgt een uitnodiging om daar een pitch over uw plan te geven.
 • Na het overleg krijgt u een terugkoppeling. Geeft de Programmagroep een positief advies over uw plan? Dan krijgt u een aanvraagformulier om uw aanvraag definitief te maken.

 • Het Platform Jeugd Barneveld (PJB) is een samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en andere lokale partners op het gebied van jeugd in Barneveld.
 • De missie: volop kansen bieden aan kinderen en jongeren om zich zo goed, gezond en veilig mogelijk te ontwikkelen.
 • Het PJB werkt met één ontwikkel- en werkagenda. Daarin staan de thema’s die in een bepaalde periode extra aandacht krijgen.
 • Het PJB bespreekt ook jaarlijks onderwerpen zoals het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie (segregatie is het afzonderen van een bevolkingsgroep uit de maatschappij), het bestrijden van onderwijsachterstanden, de inschrijving en toelating en onderwijshuisvesting.
 • In de Programmagroep van het PJB worden thema’s verder uitgewerkt.
 • Voorbeeld activiteiten: extra inzet van schoolmaatschappelijk werk op basisscholen.