Bijdrage Ontwikkelingsfonds Platteland

 • Een financiële bijdrage om het platteland aantrekkelijk te houden voor boeren, bewoners en bezoekers.
 • Voor vernieuwende projecten in het buitengebied en de kleine kernen.
 • Er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen.
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bijdrage aanvragen Inloggen met DigiD Bijdrage aanvragen

Er geldt een aantal voorwaarden voor een bijdrage uit het ontwikkelingsfonds. De projecten moeten:

 • leiden tot verbeteringen van het buitengebied en de kleine kernen;
 • vallen binnen de thema's landbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, milieu en water, recreatie, sociaal economische vitalisering;
 • vernieuwend zijn of leiden tot een verbetering van het platteland;
 • voor een deel afhankelijk zijn van de inbreng van personen of organisaties naast de gemeente;
 • passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • U kunt als inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie een projectvoorstel indienen.
 • Ook kunnen vanuit de gemeente voorstellen ingediend worden.

Inhoud projectvoorstel 

U dient een projectvoorstel in via het aanvraagformulier. Daarin vragen wij het volgende:

 • Korte omschrijving project
 • Doelstelling
 • Meetbare resultaten
 • Betrokken partijen
 • Thema(‘s) die passen binnen Ontwikkelingsfonds Platteland
 • Totale kosten (middelen)
 • Financiering
  • Via andere organisaties
  • Eigen financiering
 • Gewenste bijdrage 
 • Locatie
 • Planning (begin- en einddatum)

Na het indienen van het projectvoorstel

 • De gemeente bekijkt eerst of uw project voldoet aan de voorwaarden. Ook wordt gekeken naar de context: past het bij andere initiatieven, en in hoeverre past het bij het beleid? 
 • Daarna wordt het voorstel voorgelegd aan het college of de gemeenteraad. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag.
 • Na goedkeuring door college of gemeenteraad wordt de bijdrage aan een initiatief vastgesteld.

Het Ontwikkelingsfonds Platteland is er voor projecten die bijdragen aan een duurzame omgevingskwaliteit op het platteland. Zo blijven het buitengebied en de kleine kernen aantrekkelijk voor boeren, bewoners en bezoekers.

Het Ontwikkelingsfonds voor het Platteland wordt gevuld door een jaarlijkse storting van de gemeente en bijdragen van initiatiefnemers. Dit kunnen particulieren of bedrijven zijn. Op basis van de bijbehorende regeling worden initiatieven in het buitengebied en de kleine kernen ondersteund. 

Het Ontwikkelingsfonds Platteland is een uitvoeringsprogramma. Elk jaar wordt er een voortgangsrapportage geschreven die inzicht geeft in de projecten en het bestede geld.

Heeft u vragen over het Ontwikkelingsfonds Platteland, een idee of voorstel voor de verbetering van het buitengebied? Neem dan contact op.