Zonne-energie in Barneveld

De gemeente wil ondernemers en burgers ondersteunen die duurzame energie willen opwekken. De gemeente zet hierbij volop in op zonnepanelen op daken. Daarmaast wil ze zorgvuldig omgaan met om zonne-energie op land. Dit staat beschreven in de Barneveldse Zonneladder die in juli 2019 vastgesteld is. Voor de aanleg van zonnevelden zijn met behulp van de Zonneladder voorwaarden opgesteld waaraan initiatieven moeten voldoen. Meervoudig ruimtegebruik, inpassing in het landschap, participatie van omwonenden en het versterken van de ecologie zijn daarbij speerpunten.

Duurzame projecten
Naar het overzicht