Windenergie

In 2030 willen we in de regio Foodvalley 55% minder CO2 uitstoten. Daarover heeft de gemeente Barneveld afspraken gemaakt met de regio. Het gaat hierbij om besparing van energie en de opwekking van duurzame energie ter vervanging van fossiele brandstoffen.

De gemeente wil dat Barneveld in 2020 20% van de gebruikte energie zelf met duurzame bronnen gaat opwekken. Hiervoor hebben we voldoende duurzame energiebronnen nodig. Windenergie is daar één van. Dat is nodig omdat zonne-energie te weinig oplevert en geen of te weinig energie geeft als we die het hardst nodig hebben, ’s nachts en in de winter. De meest kansrijke locaties komen in de Structuurvisie Windenergie Barneveld. In de structuurvisie worden ook de voorwaarden genoemd waar een windproject aan moet voldoen.

De afbeelding geeft schematisch weer dat de bouwstenen die bijdragen aan de Structuurvisie Wind zijn: de Milieu Effect Rapportage Wind, de ruimtelijke toekomstplannen van gemeente Barneveld en de winddialoog met inwoners, ondernemers, bedrijven en andere belanghebbenden
De bouwstenen die bijdragen aan de toekomstige Structuurvisie Wind
Naar het overzicht