Ontwikkelingsfonds Platteland

De gemeente heeft een Ontwikkelingsfonds voor het platteland. Bij bouwprojecten of andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld functieverandering wordt een bijdrage gestort in het Ontwikkelingsfonds. De bijdragen zijn afkomstig van de gemeente zelf, maar ook van particulieren en bedrijven. Met het geld worden verbeteringen in het buitengebied bekostigd.

Uitgangspunten

Projecten die voldoen aan de Regeling Ontwikkelingsfonds Platteland kunnen mogelijk een bijdrage krijgen. Het gaat om projecten die:

  • leiden tot verbeteringen van het buitengebied en de kleine kernen
  • vallen binnen de thema's landbouw, landschap, cultuurhistorie & archeologie, natuur, milieu & water, recreatie, leefbaarheid en plattelandseconomie
  • passen binnen de structuurvisie en het gemeentelijk beleid

De middelen moeten aan meerdere doelen en thema's worden besteed. Zo ontstaat er een evenwichtig programma voor ontwikkeling van het platteland.

Projectvoorstellen

  • De gemeente, maar ook burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen ideeën en projectvoorstellen aandragen.
  • Het college van burgemeester en wethouders maakt een keuze uit de projecten en legt ze voor aan de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad kan ook zelf voorstellen en ideeën aandragen.

Contact

Heeft u een idee of voorstel voor de verbetering van het platteland (buitengebied)? Neem dan contact op  via info@barneveld.nl of  T 14 0342.

Duurzame projecten
Naar het overzicht