Woon-werkgebied Voorthuizen

  • Gebied in ontwikkeling voor wonen en werken. 
  • Tussen Verbindingsweg, Baron van Nagellstraat en Hoofdstraat in Voorthuizen.
  • Ruimte voor lokale, kleine bedrijven.
  • Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan zijn in voorbereiding.

In het ontwikkelgebied ligt aan de Baron van Nagellstraat een perceel waar een boerderij heeft gestaan. De boerderij moest worden gesloopt. Daarnaast is extra onderzoek uitgevoerd naar asbest in de grond. De asbest was afkomstig van het dak van een gesloopte schuur. Deze grond moest worden gesaneerd. Hierbij is grond afgegraven waar bomen stonden. Daarom moesten we deze bomen kappen. 

Compensatie met groen

De gemeente gaat de kap ruimschoots compenseren in het toekomstige woongebied en werkgebied Voorthuizen. Denk aan het planten van nieuwe bomen, struiken en kruiden. Het nieuwe groen is verschillend in soort en grootte en draagt volop bij aan de biodiversiteit. Het uitgangspunt is dan ook dat we er een ‘klimaat adaptief’ woon-werkgebied van willen maken.

Al sinds de voorbereiding van dit project is stikstof een knelpunt geweest om een volgende stap te kunnen zetten in de planontwikkeling. Hierdoor is vertraging ontstaan. Inmiddels is het onderzoek naar stikstof afgerond. De conclusie van dat onderzoek is dat er geen verslechtering is van stikstofgevoelige natuur door neerslag van stikstof (stikstofdepositie). 

De sanering van de grond van het perceel aan de Bron van Nagelstraatis vrijwel afgerond.

Het onderzoek naar de neerslag van stikstof is afgerond. Nu kan de gemeente verder gaan met de planvoorbereiding. De planvoorbereiding gaat met name om het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp en het bestemmingsplan.

Stedenbouwkundig plan

Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. In het stedenbouwkundig ontwerp worden de hoofdstructuur (wegen, groen, water en dergelijke) en kavels voor wonen en/of werken beschreven.

In het woningbouwprogramma komen woningen (in combinatie met werken) in verschillende prijsklassen. Dat betekent: goedkoop, middelduur en duur. Dit zijn de uitgangspunten van de Woonvisie.

Bestemmingsplan

Zodra het stedenbouwkundig plan klaar is, wordt het ontwerp bestemmingplan opgesteld. Hiervoor worden nog de nodige onderzoeken uitgevoerd. Ook moeten we overeenkomsten sluiten met verschillende grondeigenaren die plannen ontwikkelen voor hun eigen percelen.

Informatiebijeenkomst

De verwachting is dat een ontwerp bestemmingsplan in het tweede  kwartaal van 2022 ter inzage wordt gelegd. Tegen die tijd organiseren we ook een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

Sanering

Inmiddels zijn de gebouwen gesloopt op het perceel aan de Baron van Nagelstraat. Momenteel zijn we bezig om vuil op te ruimen in de bodem.  Deze sanering is nodig voor een gezond woonmilieu en leefmilieu. Het opruimen houdt ook in dat we grond moeten afgraven waar bomen staan. Dat betekent dat we bomen moeten kappen.

Compensatie

Deze kap wordt ruimschoots gecompenseerd in het toekomstige woongebied en werkgebied Voorthuizen. Denk aan het planten van nieuwe bomen, struiken en kruiden. Het nieuwe groen is verschillend in soort en grootte en draagt volop bij aan de biodiversiteit. Het uitgangspunt is dan ook dat we een ‘klimaat adaptief’ woonwerk-gebied willen realiseren.

Planning

De sanering inclusief kapwerkzaamheden vindt op korte termijn plaats.  We zouden hiermee idealiter wachten tot na de vaststelling van de eerste fase van het bestemmingsplan. Maar dat is uitgesteld in verband met stikstofonderzoek.

Vragen

Heeft u vragen? Bel dan met de gemeente Barneveld, 14 0342 of mail naar info@barneveld.nl.

Sloop en sanering perceel

Begin 2020 bereiden we de sloop en sanering voor van de bodem op een perceel aan de Baron van Nagellstraat. Op dit perceel heeft een boerderij gestaan. De start van de sloop is vertraagd omdat er extra onderzoek is uitgevoerd naar asbest in de grond. De asbest was afkomstig van het dak van een gesloopte schuur. We verwachten in september 2020 met de sloop te beginnen. In oktober 2020 volgt de sanering van de bodem.

Ontheffing flora & fauna

De gemeente heeft een aantal preventieve maatregelen genomen om de flora en fauna te beschermen. Zo hebben we nestkasten voor steenuilen geplaatst buiten het plangebied. Ook laten we groenstructuren binnen het plangebied laten aanleggen of versterken.
Dankzij deze maatregelen is geen ontheffing nodig vanwege de wet Natuurbescherming. Dit heeft de provincie aangegeven, toen de gemeente een ontheffing aanvroeg op basis van het flora- en faunaonderzoek van Arcadis. Het betekent dat de gemeente  verder kan gaan met de planontwikkeling.

Stikstof

De ontwikkeling van het werklandschap houdt een overschrijding in van de maximaal toegestane stikstofneerslag. Dat blijkt uit berekeningen. We onderzoeken nu samen met de provincie hoe we tot een oplossing kunnen komen.
De stikstofproblematiek leidt tot vertraging van de bestemmingsplanprocedure.

Planvorming

Intussen gaat de gemeente wel door met de voorbereiding van het bestemmingsplan 1e fase. Dat plan voorziet in de aanleg van de ontsluitingsweg (vanaf de rotonde in de Baron van Nagellstraat) en de ontwikkeling van een aantal percelen. Ondertussen zijn enkele grondeigenaren bezig om plannen voor hun eigen percelen te ontwikkelen. Het kan zijn dat hier werkzaamheden uit voortkomen. Deze staan los van de plannen die de gemeente voor dit gebied ontwikkelt.

2021

  • Vierde kwartaal: Afronding bodemsanering perceel Baron van Nagellstraat.
  • Vierde kwartaal: Opstellen stedenbouwkundig ontwerp en opstellen bestemmingsplan.
  • Overleg (grond)eigenaren met plannen voor eigen percelen en sluiten overeenkomsten.

2022

  • Tweede kwartaal: Ontwerp bestemmingsplan en het definitieve stedenbouwkundig ontwerp ter inzage.
  • Tweede of derde kwartaal: Vaststelling bestemmingsplan.
  • Derde en vierde kwartaal: Voorbereiding bouwrijp maken van terrein.