Nieuwbouw Putterweg Garderen

 • Nieuwbouw van 15 woningen op de plek van het voormalige dorpshuis De Koepel.
 • Levensloopbestendige woningen, vooral voor senioren in de duurdere categorie, vanaf € 450.000.
 • Verkoop woningen gaat via makelaar.
 • De gemeente werkt samen met ontwikkelaar Van de Kolk uit Garderen.

 • 8 stapelwoningen
 • 6 patiowoningen
 • 1 vrijstaande woning aan de Koudhoornseweg
 • Openbaar parkeerterrein

 • Behoud van bestaand groen.
 • Behoud van openheid naar buitengebied.
 • Behoud en versterken van historische hoogteverschillen en daarbij behorende singelbeplanting.
 • Toevoegen van biodiverse beplanting: heesters en vaste planten.

2021

 • Besluitvorming raad over de vaststelling van het bestemmingsplan medio maart.
 • Voorleggen aan raad voor vaststelling Nota zienswijzen en bestemmingsplan.
 • Sloop De Koepel tweede kwartaal.
 • Start bouwrijp maken tweede en derde kwartaal.
 • Start bouw vierde kwartaal.

2020

 • Inzien ontwerpbestemmingsplan Putterweg IV en ontwerp omgevingsvergunning (van 11 december tot en met 21 januari 2021). Mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
 • Inzien voorontwerp bestemmingsplan ‘Putterweg IV’ (25 september tot en met 8 oktober). Geen reacties.

2019

 • Informatieavond belanghebbenden.
 • Gesprekken met omwonenden, Plaatselijk Belang Garderen, Garderense Ondernemers Vereniging en Van de Kolk Ontwikkeling. Het plan is op een aantal punten aangepast op basis van input van alle gesprekspartners.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente. 

info@barneveld.nl
14 0342