Groenrenovatie Lange Voren

 • Er komt nieuwe beplanting in de Lange Voren in Barneveld.
 • Op 12 oktober 2021 was er een rondgang met een groep bewoners. Daar zijn wensen en ideeën opgehaald.
 • Op 4 oktober 2022 hebben we het voorlopig ontwerp laten zien tijdens een inloopbijeenkomst.
 • Het voorlopig ontwerp is aangepast, omdat we reacties ontvingen op het ontwerp.
 • De planning is om de werkzaamheden in oktober/november 2023 uit te voeren. De planning hangt af van bijvoorbeeld het weer.
 • Bewoners van de straat kunnen overlast hebben tijdens deze werkzaamheden.

Op de ontwerptekening ziet u de nieuwe situatie van het groen. In het beplantingsplan vindt u nieuwe beplanting met foto’s en een verwijzing naar de plantnamen en aantallen. En in de technische bouwtekening staan de veranderingen en verbeteringen in de straat uitgelegd. Bekijk hieronder de tekeningen met uitleg.

Op het voorlopig ontwerp ontvingen we reacties. Hieronder kunt u de ontvangen reacties en onze antwoorden lezen.

Reacties nummer 17 en 18 zijn van december 2022.

Antwoord op vragen vanuit inwoners over groenrenovatie Lange Voren

Nummer Reactie Antwoord gemeente Barneveld Aanpassing ontwerp?
1 Zeer teleurstellend!!! Er staat 'uw reactie op het ontwerp'. Mijn vraag is: wat is het ontwerp??? Dit kan echt niet: Niets geen verandering. Al het onkruid gaat in onze tuinen zitten te woekeren. Als het helemaal niet verandert dan kiezen we voor grasveld. Er werd eens gezegd, het aanzien van de Lange Voren moet goed zijn. Hopelijk doet u daar dan wat aan. Naar aanleiding van de vele reacties van bewoners is besloten om deze vakken alsnog te renoveren. Dat betekent dat de grond met wortelonkruiden wordt vervangen door nieuwe teelaarde. De heesters en bomen worden ook vervangen. We willen zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van bewoners. Grote bomen geven bijvoorbeeld schaduw op zonnepanelen. Aan de overzijde van de straat komen wel hogere bomen. In deze plantvakken planten we daarom alleen struiken en kleine meerstammige bomen die lager blijven dan 10 meter. Ook planten we meerdere boomsoorten in het kader van biodiversiteit. ja
2 Een teleurstellende mededeling dat bij ons de perken niet vernieuwd worden. Al het onkruid in de perken komt de tuinen in. Kan dat dan niet vernieuwd worden en dan eventueel gras? Laat dit krachtig doordringen bij de betreffende personen en dat er toch wat aan gedaan wordt!!! P.S. Dit geeft waardevermindering aan de woningen!! Zie het antwoord op reactie 1 ja
3 Zeer teleurstellend!!! De verwachting was dat er nieuwe beplanting in de borders zou komen. Nu blijft de ondergrond zoals het nu is. Dus vol met onkruid wat helemaal door de huidige beplanting groeit. Het is nu een lelijke border vol onkruid. Dit onkruid komt ook in onze eigen voortuin terecht. Ik vind het nu een waardevermindering van onze woning. Voorstel: zoals het oorspronkelijk was met bijvoorbeeld Taxus en/of rozen, zodat het onkruid beter verwijderd kan worden. Als dit niet mogelijk is desnoods gras. Zie het antwoord op reactie 1 ja
4 Wij zijn heel erg teleurgesteld. Er gebeurt bij ons voor de perken helemaal niets. Onkruid en dode bomen er wordt niets opgelost. Heel erg jammer. Zie het antwoord op reactie 1 ja
5 Wij zijn ontzettend teleurgesteld dat er bij ons voor niks aan de perken gedaan wordt. Het is allemaal onkruid! Zie het antwoord op reactie 1 ja
6 In het perkje voor nummer 61/63 graag tijdelijk gras in om onkruid dood te laten gaan en opnieuw beplanten. Zie het antwoord op reactie 1 ja
7 De boompjes aan de overkant vind ik mooi. Ik zie het liefst dat er nieuwe gronjd in de border komt en andere beplanting. Voorstel voor beplanting: zoals het in 1992 was met deels rozen en deel Taxus. Eventueel gras. Zie het antwoord op reactie 1 ja
8 Aan de overkant (nr 55) liggen perkjes met bodembedekker. Dit woekert naar de voortuinen. Graag hier ook boompjes of heggen o.i.d. Zie het antwoord op reactie 1 ja
9 De groenstrook voor 59 mag wel tijdelijk gras worden om daarna opnieuw beplant te worden. Zie het antwoord op reactie 1 ja
10 Er staat een halfdode boom voor nr 63. Staat niet op de tekening. Zie het antwoord op reactie 1 ja
11 Wij zijn niet blij met de haagbeuken in de plantstrook voor onze deur. Deze worden op latere leeftijd breed en hebben een dichte boomstructuur, waardoor ze veel schaduw geven. Bij nader inzien kiezen we hier voor meerdere boomsoorten. Dit geldt ook o.a. voor een nieuwe rij bomen voor de huisnummers 58 t/m 70. ja
12 Naast het grasveld bij nr 67/69/71 staan prikstruiken. Deze hangen over het pad heen en kan niet gepasseerd worden. Ook spelen hier kinderen die zo niet durven te voetballen. Ook zijn hier in het midden kale plekken. Langs het fietspad bij nr 49 worden deze wel vervangen. Dit is een goed gesloten plantvak. De aanwezigheid van prikstruiken weegt niet zwaar genoeg om dit vak om te vormen. Het vak verderop in de straat dat wel aangepakt wordt ligt langs een fietspad en heeft dus meer urgentie. nee
13 Groenvoorziening ten hoogte van de appartementen erf opnieuw bekijken. Is nu niet meegenomen, terwijl het wel bij de gemeente hoort. Het is nu een grote bende. Dit plantvak heeft geen (of veel minder) last van wortelonkruiden en de beplanting is ook hoger. Wij zien op dit moment geen reden om dit plantvak te renoveren. Wel verzoeken we de groenploeg die het onderhoud uitvoert om dit vak grondig aan te pakken. nee
14 Mooi ontwerp. Vooral de diversiteit spreekt ons aan. Dank u! nee
15 Blij verheugd dat na jaren van vragen aan, en toezeggingen in de brief van 6 september 2021 in de bus lag, met de aankondiging voor de groenrenovatie aan de Lange Voren. Meegelopen samen met verschillende buurtbewoners en medewerkers van de gemeente tijdens een schouw en samen ideeën en wensen uitgewisseld. Deze werden naar mijn idee goed ontvangen door de medewerkers van de gemeente. De verwachting was dat er begin 2022 gestart kon worden, maar helaas dit is niet gelukt. In de tussentijd wel veelvuldig mailcontact gehad over de stand van zaken. Dan komt toch de brief dat het ontwerp klaar is en er een informatieavond gepland staat op 4 oktober 2022. Natuurlijk deze avond bezocht, maar wat een grote teleurstelling. Wat blijkt er worden maar enkele elzen bomen aan het begin van de Lange Voren vervangen voor andere bomen. Omdat deze er echt zeer slecht aan toe zijn en worden vervangen door een andere boom. Op het eerste stuk worden er zelfs nog twee elzen bijgeplaatst, terwijl de overlast van deze bomen al vele jaren, het hele jaar door zeer groot is. Ik had graag gezien dat deze elzen ook vervangen zouden worden door een boom die minder overlast geeft. Ook het groen in het plantsoen wordt hier niet vervangen net zo als in andere stroken verderop in de straat. Mijn inziens is dat er dus totaal niet is geluisterd naar de wensen van de bewoners. Ook alles wat wordt aangehaald in de brief van 6 september 2021 wordt teniet gedaan. En zie nu een zeer uitgeklede versie van de eerste door jullie aangekondigde plannen Wij snappen uw teleurstelling, maar de elzen worden niet allemaal vervangen. Om u tegemoet te komen worden er geen nieuwe elzen tussen de te handhaven elzen geplant. Zie ons antwoord op reactie 1 voor uw opmerking over de vakken verderop in de straat. ja
16 Van omwonende vernam ik de plannen voor de groenrenovatie Lange Voren. Bij de inloopavond op 4 oktober kon ik niet aanwezig zijn. Kennelijk ligt het nu in de bedoeling aan de groenvoorziening vòòr de woningen ca 37 tot ca 63 niets te renoveren. Dat is niet alleen een teleurstelling, dat is in strijd met de verwachtingen die eerder door u gewekt zijn: Lange Voren zou het karakter van een laan moeten krijgen. De boompjes die er nu staan zijn aftands, verschillend van grootte of geheel verdwenen. Bij mij voor de deur is bij een vorige renovatie van de begroeiing de boom door een grondverzet apparaat o.i.d. scheefgetrokken en, zelfs na een klacht van mij, nooit weer recht gezet. Ik was blij dat we nu eindelijk een fatsoenlijke boom voor de deur kregen. De Lange Voren is het, ook op dit stukje, waard om een nettere bomenrij te krijgen. Nietsdoen leidt niet tot een ‘laan’-indruk. Ik verzoek u zeer dringend, om het voornemen de bomenrij op dit traject te laten zoals ze zijn, te heroverwegen. Ik vernam dat de medebewoners van dit stukje Lange Voren direct al hun bezwaar hadden geuit. Laat dat meetellen in uw heroverweging. Zie het antwoord op reactie 1 ja
17 Aan de rechterkant van de ontwerptekening wordt op het grasveld voor het wooncomplex op Erf achter het HUP veld een nieuwe boom geplant. Dat zou ik heel erg jammer vinden ,want ik geniet al meer dan 17 jaar van het heerlijke uitzicht. Omdat ik op de eerste etage woon, word het zicht mij nog meer belemmerd. Wilt u dit meenemen in uw besluitvorming? Het is sinds het begin het plan geweest nieuwe bomen in het grasveld langs de beek te plaatsen. Dit is ook zo gepresenteerd op de inloopavond. Hier hebben wij toen geen reactie op gehad. De aanplant van nieuwe bomen vinden we als gemeente belangrijk voor een gezonde leefomgeving en het algemeen welzijn van bewoners. nee
18 Kan het groenvak voor het wooncomplex aan de rechter bovenzijde van de tekening toch meegenomen worden met de renovatie? Er staan veel opschot en het is erg verwilderd. Zie het eerdere antwoord op vraag 13. Het onderhoudsteam gaat hier binnenkort een grondige onderhoudsbeurt uitvoeren. We kunnen als gemeente onmogelijk het onderhoudsniveau van een particuliere tuin halen, maar doen uiteraard ons best. nee
Reacties nummer 17 en 18 zijn van december 2022.

Een deel van de bomen en struiken staat er nog redelijk tot goed bij en willen we behouden. Denk bijvoorbeeld aan de grote bomen op het grasveld en pas aangeplante bomen bij de bocht. De beplanting die blijft heeft op de tekening een lichte grijsgroene kleur. Het plan was om een deel van de plantvakken niet aan te pakken. We kregen hierop veel reacties. Daarom pakken we deze plantvakken toch aan.

Een groot deel van de Lange Voren krijgt een variatie in boom- en heestersoorten. Er komen verschillenboomsoorten. Er wordt slim gebruik gemaakt van het unieke karakter van verschillende boomsoorten. Hierdoor krijgt de Lange Voren een heel eigen identiteit en beleving. Daarbij versterken bomen de groenbeleving, en leveren bovendien een belangrijke ecologische bijdrage voor bijen en de biodiversiteit.

We gaan nieuwe bomen zoveel mogelijk in de open grond plaatsen. Dit gebeurt in plantvakken of in het grasveld. Zo hebben de nieuwe bomen meer toegang tot voeding, zuurstof en water.

We doen ook kleine aanpassingen aan bijvoorbeeld de stoepen. Zo worden losliggende tegels en hoogteverschillen verholpen.

Definitief ontwerp aanpassing groen Lange Voren (pdf, 1 MB)

Bomen

Bij de keuze van bomen en heesters houden we ook rekening met biodiversiteit en het type straat. In deze straat is bijvoorbeeld  ruimte voor hoge of brede bomen. Veel bewoners vrezen dat hoge bomen te veel schaduw op bijvoorbeeld zonnepanelen geven. Daarom planten we geen hoge bomen in de plantvakken aan de noordzijde van de straat. Aan de andere kant van de straat is wel ruimte voor grotere bomen. De schaduw hiervan valt vooral op de straat.

De elzen ter hoogte van de huisnummers 12 tot en met 50 zijn geïnspecteerd door een boomtechnisch adviesbureau. Veel elzen hebben een redelijk tot goede conditie. Hier kunnen we geen kapvergunning voor krijgen. Deze bomen blijven daarom staan. De elzen in de meest noordelijke rij hebben een matige of slechte conditie. Daarom vervangen we deze bomen. De elzen die blijven staan krijgen een TFI-behandeling. Hierbij wordt met kracht lucht in de omliggende grond gebracht. Daarna worden de ontstane ruimtes met een natuurlijk substraat gevuld. Het doel is dat de bomen gezonder worden en minder overlast veroorzaken.  

Heesters

De nieuwe beplanting bestaat uit sterke soorten. Hierdoor krijgt onkruid minder kans. Voor de 8 plantvakken aan de noordzijde kiezen we voor 1 soort onderbeplanting. Zo ontstaat een statig rustig beeld. De gekozen struikklimop trekt daarbij ook veel vlinders en bijen aan. In de onderbeplanting planten we veel soorten solitaire struiken in allerlei vormen en kleuren. Dit zijn meerstammige (als deze leverbaar zijn) struiken of kleine bomen. Meerstammige solitaire heesters bieden met hun organische vormen een schitterend contrast. Ze geven een unieke sfeer en natuurlijke beleving door het karakteristieke uiterlijk en de grote diversiteit aan verschijningsvormen.

Zie onderstaande plantlijst voor alle gekozen planten- en boomsoorten.

Bekijk de foto's van de gekozen planten- en boomsoorten (pdf, 3 MB).

Bomen

Code Soort Aantal Hoogte m Breedte m Kroon vorm Kroon structuur
AcE Acer campestre 'Elsrijk' 2 12 7 eirond gesloten
AcB Aesculus carnea 'Briotii' 1 15 15 rond gesloten
Ass Alnus spaethii 'Spaeth' 4 18 15 piramidaal halfopen
FsD Fagus sylvatica 'Dawyck' 5 20 5 zuil gesloten
Pt Populus tremula 1 22 12 ovaal halfopen
PcC Pyrus calleryana 'Capital' 2 10 4 zuil halfopen
Qp Quercus palustris 5 20 15 piramidaal halfopen
SsC Salix sepulcralis 'Chrysocoma' 1 18 20 treur halfopen
TcB Tilia cordata 'Böhlje' 1 12 8 piramidaal _

Heesters en vaste planten

Vak Soort
1 Hypericum dummeri 'Peter Dummer'
2 Fagus sylvatica
3a Spiraea japonica 'Golden Princess'
3b Buddleja davidii 'Border Beauty'
3c Laburnum watereri 'Vossii'
4a Hedera helix 'Arborescens'
4b Cornus controversa 'Pagode'
4c Acer japonicum 'Aconitifolium'
5a Hedera helix 'Arborescens'
5b Amelanchier lamarckii
6a Hedera helix 'Arborescens'
6b Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Spath'
7a Hedera helix 'Arborescens'
7b Cornus controversa 'Pagode'
8a Hedera helix 'Arborescens'
8b Acer griseum
9a Hedera helix 'Arborescens'
9b Cercis canadensis 'Forest Pansy'
10a Hedera helix 'Arborescens'
10b Prunus subhirthella 'Autumnalis Rosea'
11a Hedera helix 'Arborescens'
11b Magnolia loebneri 'Merill'

Bomen die weggaan

Code Soort Aantal Reden kap  
Ac Alnus cordata 9 naar aanleiding van een boomtechnisch onderzoek  
RpB Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' 1 1 van de knotacacia's is dood en wordt vervangen  
SaB Sorbus intermedia 'Brouwers' 1 in verband met vervanging vakbeplanting  
RpB Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' 11 in verband met vervanging grond en vakbeplanting  

Bomen die blijven

Code Soort Aantal Reden dat ze blijven    
Ac Alnus cordata 15 naar aanleiding van een boomtechnisch onderzoek    
LsW Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' 6 kort geleden aangeplant, goede conditie    
Fe Fraxinus excelsior 10 goede conditie    
Fo Fraxinus ornus 2 goede conditie    
Ap Acer pseudoplatanus 2 goede conditie    

Technische tekening Lange Voren (pdf, 1 MB)

Op de technische tekening staan blauwe nummers met uitleg rechts naast de kaart. Ook staan op deze tekening de te kappen bomen. De reden voor de kap staat op de plantlijst. Hieronder volgt een samenvatting van de technische tekening in tekst.

 1. De gemeente Barneveld heeft het beleid om verschillende boomsoorten door elkaar aan te planten. Zo verhogen we de biodiversiteit en zijn de bomen minder vatbaar voor ziektes. Tussen de elzen worden nieuwe boomsoorten geplant. Deze soorten komen verderop in de straat terug. Zo ontstaat eenheid in de straat.
 2. In het voorlopig ontwerp was een rij zuilvormige haagbeuken voorgesteld. Deze boom kan vrij groot worden en heeft een dichte structuur. Omdat bewoners hier opmerkingen over hadden, is gekozen voor een andere invulling. Hierdoor ontstaat ook een gevarieerder beeld.
 3. In 2018 is een rij amberbomen aangeplant. Door meer bomen in deze rij te planten willen we de statige laan benadrukken.
 4. Omdat in deze vakken wortelonkruiden aanwezig zijn moet ook de grond worden vervangen. Om te zorgen dat de wortelonkruiden niet terugkomen plaatsen we wortelwerende schermen langs de randen. Omdat dit hoge kosten met zich meebrengt is eerst gekozen om de vakken niet te vervangen. We kregen veel reacties van bewoners. Daarom nemen we deze vakken toch mee in de groenrenovatie.
 5. Langs de Barneveldse beek willen we een parkachtige sfeer maken. Er komen veel verschillende soorten bomen die goed in het beeklandschap passen.
 6. Ondergronds zijn veel kabels en leidingen aanwezig. Vooral bij gas- en waterleidingen is het risicovol om een nieuwe boom te planten. Daarom kunnen bomen niet overal geplant worden.