Vervolgaanpak Centrumvisie Voorthuizen stap verder

Er is groen licht om de uitwerking van de Centrumvisie Voorthuizen op te pakken. Het college van B en W heeft op 9 januari ingestemd met het procesplan ‘Uitwerking Centrumvisie Voorthuizen’. Daarmee kunnen concrete stappen worden gezet voor het deelgebied centrum Voorthuizen. Daarnaast heeft het college ingestemd met het voorstel om de blauwe zone Smidsplein uit te breiden en een verplichte rijrichting rechtsaf voor zwaar verkeer vanaf de Molenweg in te stellen. Hiermee zijn meteen de eerste stappen gezet voor een leefbaar, gastvrij en toegankelijk centrum van Voorthuizen.

Centrumvisie Voorthuizen

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2021 de Centrumvisie Voorthuizen vastgesteld. In de centrumvisie staan ambities opgenomen voor het centrum van Voorthuizen. De ambities zijn:

  • Eigentijds, karakteristiek en levendig centrum
  • Een goed bereikbaar centrum met minder verkeer door de Hoofdstraat
  • Bunckmanplein en Horecaplein Kerkstraat als huiskamer van Voorthuizen
  • Sterke identiteit waar Voorthuizen trots op kan zijn

Pilot blauwe zone en vrachtwagenonderzoek

Om de ambitie ‘een goed en bereikbaar centrum met minder verkeer door de Hoofdstraat’ concreter te maken is in maart 2022 gestart met een parkeer- en verkeerscirculatieonderzoek. Het parkeer- en verkeerscirculatieonderzoek brengt een aantal dilemma’s in beeld die aangeven dat sommige ambities uit de Centrumvisie Voorthuizen conflicterend zijn met elkaar. Het verkeersonderzoek is 20 december 2022 vastgesteld door het college en brengt deze bevindingen in beeld. Daarom is een regiegroep samengesteld die in een gezamenlijk proces tot keuzes en scenario’s komt. Op 26 januari 2023 is het onderzoek behandeld tijdens de commissievergadering. Dit heeft onder andere geresulteerd in twee onderzoeken, namelijk het uitvoeren van een pilot voor het instellen van een blauwe zone op het Smidsplein en een onderzoek naar vrachtverkeer. De resultaten zijn binnen en zorgen dat de eerste concrete stappen voor het centrum van Voorthuizen kunnen worden gezet. 

Uitbreiding blauwe zone Smidsplein

In de maanden juli, augustus en september is de blauwe zone op het Smidsplein tijdelijk uitgebreid. Tijdens deze periode is onderzocht welk effect het uitbreiden van de blauwe zone heeft op de parkeerdruk en het parkeermotief. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk op het Smidsplein in de blauwe zone hoog is, maar dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers. Tijdens de proef werd er minder door bewoners en ondernemers geparkeerd op het Smidsplein. Daarnaast is het aantal bezoekers erg toegenomen. Daarmee is de tijdelijke proef geslaagd, omdat dit bijdraagt aan een gastvrij, aantrekkelijk en bereikbaar centrum. Om de blauwe zone definitief in te stellen is een verkeersbesluit nodig. Dit verkeersbesluit wordt op 1 februari gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Verplichte rijrichting voor vrachtverkeer vanaf de Molenweg

In mei 2023 is onderzoek gedaan naar hoeveel vrachtwagens door het centrum rijden zonder daar te moeten zijn (doorgaand verkeer) en hoeveel vrachtwagens een bestemming (bestemmingsverkeer) in het centrum hebben. Per dag rijden er bijna 10.000 motorvoertuigen door het centrum van Voorthuizen. Hiervan is ongeveer 1,5% zwaar verkeer (o.a. vrachtwagens). Van dit zware verkeer bestaat een groot gedeelte uit bestemmingsverkeer. Vanwege de hoeveelheid vrachtverkeer met een herkomst of bestemming in het centrum komt er geen vrachtwagenverbod voor het centrum van Voorthuizen. Daarnaast komt uit het onderzoek dat ongeveer 31 zware voertuigen vanuit de Molenweg komen geen bestemming hebben in het centrum. Daarom wordt een verplichte rijrichting rechtsaf vanaf de Molenweg ingesteld. Vrachtverkeer vanaf de Molenweg mag dus niet meer door het centrum rijden. Er wordt een verkeersbesluit voorbereid. Dit verkeersbesluit wordt op 1 februari gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Uitwerken ontwerpen

Samen met onder andere de regiegroep worden het komende jaar verschillende schetsontwerpen/scenario’s voor het centrum van Voorthuizen uitgewerkt die passend zijn bij de omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in het centrum, zoals mogelijke herontwikkeling van onder andere het oude pand van Albert Heijn. Daarnaast wordt de Groene Slinger ook meegenomen in de uitwerking van de schetsontwerpen voor het deel centrum. Het deel Groene Slinger buiten het centrum wordt dit jaar gerealiseerd. Het doel is om te komen tot een haalbaar en realistisch voorkeursscenario. Het voorkeurscenario wordt eind 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Daarna kan het voorkeursscenario verder worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Ik ben blij dat we de eerste concrete stappen kunnen zetten voor een leefbaar, gastvrij en toegankelijk centrum van Voorthuizen. Ik besef dat het voor Voorthuizen soms niet snel genoeg gaat, maar er moeten goede en gedegen keuzes gemaakt worden en dat kost tijd. Ik ben erg blij dat we nu samen met belanghebbenden verschillende scenario’s kunnen gaan uitwerken voor het centrum van Voorthuizen.”

Samen met bewoners en ondernemers

Beide onderzoeken (pilot blauwe zone en onderzoek naar zwaar doorgaand verkeer door het centrum) zijn besproken met de Regiegroep Voorthuizen, bestaande uit vertegenwoordigers namens inwoners en ondernemers, zijnde de Ondernemers Vereniging Voorthuizen (OVV), Plaatselijk Belang Voorthuizen en Wijkplatform Centrum Voorthuizen en gemeentelijke vertegenwoordigers (bestuurlijk en ambtelijk). De regiegroep heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het voorliggende voorstel en zij geeft aan blij te zijn met deze duidelijkheid voor het vervolg en de maatregelen die al op korte termijn ingaan.