Samen een vuist maken tegen criminaliteit

9 november 2023. Voor de periode 2024-2027 is een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. De komende jaren vormt dit plan het uitgangspunt voor de gemeentelijke veiligheidsaanpak. De focus ligt daarbij op de thema’s ondermijning, digitale veiligheid, zorg & veiligheid en middelengebruik. Het college heeft hiermee ingestemd en legt het plan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Het IVP is een plan op hoofdlijnen waarin de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel, Politie en het Openbaar Ministerie samen met (veiligheids)partners de gezamenlijke doelen voor de komende vier jaar vastleggen.

‘Samen de schouders eronder’

Burgemeester Jacco van der Tak licht deze aanpak toe: ,,Criminaliteit houdt zich niet aan lokale en regionale grenzen. Met een gezamenlijk gedragen aanpak maken we met zijn allen één vuist tegen criminaliteit. Samen bewust en samen de schouders eronder. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verdienen een veilige gemeente”.

Prioriteiten

De basis van de veiligheidstaken van de gemeente is gericht op versterking van de sociale veiligheid en het bestrijden van criminaliteit. Denk daarbij aan vergunningverlening, toezicht en handhaving. ,,We vinden het belangrijk dat de wijkagenten en boa’s aanwezig en zichtbaar zijn in de wijken”, benadrukt de burgemeester namens het college.

Het IVP concentreert zich daarnaast voor de komende jaren op prioriteiten met een stevige maatschappelijke opgave. Deze prioriteiten zijn:

  • Ondermijnende criminaliteit (drugscriminaliteit, mensenhandel, zorgfraude);
  • Digitale veiligheid;
  • Zorg & veiligheid  (o.a. personen met onbegrepen gedrag);
  • Aanpak middelengebruik.

,,We kiezen er bewust voor om focus aan te brengen. Want als álles prioriteit heeft, krijgt niets écht prioriteit”, aldus burgemeester Van der Tak.

Samenleving betrekken

In het plan is nadrukkelijk rekening gehouden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe denken zij over veiligheid en leefbaarheid en wat moet prioriteit krijgen?

,,Het is veilig wonen en werken in de gemeente Barneveld. Maar onze veiligheid is geen rustig bezit. . We willen de meldingsbereidheid vergroten en de samenleving betrekken bij de uitvoering”, aldus de burgemeester.

Gemeentelijke veiligheidsorganisatie versterken

Gezien de opgave om actief te werken aan een veilige omgeving voor iedereen heeft de gemeenteraad gisteren (woensdag 7 november 2023) besloten extra middelen vrij te maken voor de gemeentelijke inzet in het veiligheidsdomein.

Na vaststelling van het Veiligheidsplan in december door de raad, verschijnt in 2024 het bijbehorende Uitvoeringsplan. Dit is een apart document waarin de maatregelen overzichtelijk worden vertaald in concrete acties. Dit is een belangrijk hulpmiddel waarmee het college jaarlijks de voortgang kan monitoren en met de gemeenteraad bespreken.

Plan opvragen

U kunt het IVP opvragen via pers@barneveld.nl