Profielschets nieuwe burgemeester

Voegt u een nieuw hoofdstuk toe aan ons verhaal? Wij zoeken een burgemeester met een warm hart én lef!

Lees de profielschets hieronder of download de profielschets (pdf, 4 MB). Deze profielschets is vastgesteld tijdens een speciale raadsvergadering op 5 september 2022

Negen unieke dorpen geven kleur en kracht aan de samenleving van de mooie gemeente Barneveld

De negen dorpen Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen, Stroe, Terschuur, Zwartebroek, De Glind en Kootwijk vormen samen de gemeente Barneveld. De gemeente ligt in het midden van Nederland, in de Gelderse Vallei en aan de rand van de Veluwe.

We hebben als gemeente een levendig verhaal te vertellen. Elk dorp geeft met zijn eigen dynamiek en durf kleur en kracht aan onze samenleving. Bestuurlijk Nederland kent ons van het prachtige VNG-congres in 2019. De gemeente Barneveld heeft goed onderwijs, veel voorzieningen en een mooi gevarieerd landschap. Er is veel bedrijvigheid, maar ook rust en ruimte. Het is er dan ook fijn wonen. De gemeente heeft veel ondernemers, waaronder veel zzp’ers, en een sterke agrofoodsector. Het aantal banen is groter dan het aantal personen in de beroepsbevolking.

Identiteit

De gemeente Barneveld heeft een grote verscheidenheid aan inwoners die op verschillende manieren invulling geven aan hun dagelijks leven, met in verhouding veel inwoners met een christelijke geloofsovertuiging. Deze verscheidenheid geeft kleur aan de gemeente. Wij hebben respect voor ieders geloofs- en levensovertuiging en streven na dat er voor ieder ruimte is daar invulling aan te geven. De zondagsrust wordt hier belangrijk gevonden.

Groeiende gemeente

Barneveld is een actieve en ondernemende gemeente en is met ruim 60.000 inwoners de vijfde gemeente van Gelderland. In de afgelopen jaren is er in de gemeente sprake geweest van forse groei. Die groei zal zich doorzetten tot naar verwachting 80.000 tot 85.000 inwoners in 2040.

De vele uitdagingen die deze groei met zich meebrengt zijn aanzienlijk. We willen investeren in alle dorpen van onze gemeente Barneveld: het bouwen van voldoende betaalbare woningen, het ontwikkelen van bedrijventerreinen, het behouden van voorzieningen, het doorontwikkelen van de infrastructuur en het onderhoud van onze wegen.

Tegelijkertijd staat een grote transitie voor de landbouw op stapel vanwege de kabinetsplannen. Hoe dit precies uitpakt, is nu nog niet te zeggen. Echter dat er een verandering aankomt, is duidelijk.

Voorop staat dat de gemeente iedere dag van betekenis wil zijn voor de Barneveldse samenleving

Onze kernwaarden

We investeren als gemeente in wat mensen belangrijk vinden en werken nauw samen met inwoners en bedrijven. Bij alles wat we doen, willen we dat zij een positieve beleving hebben. Wij werken vanuit de verantwoordelijkheidsvolgorde ‘zelf – samen – gemeente’. Dit zorgt voor behoud en toename van de sociale cohesie én maatschappelijke veerkracht die in onze gemeente uniek verankerd aanwezig is.

Voorop staat dat de gemeente iedere dag van betekenis wil zijn voor de Barneveldse samenleving. Daarvoor staan in ons dagelijks handelen de kernwaarden gastvrij, ondernemend, verbindend en wendbaar centraal.

Samenwerkingsverbanden

De gemeente Barneveld maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden zoals de Regio Foodvalley, Regio Amersfoort, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Voor het opstellen van deze profielschets hebben we deze partners geraadpleegd. In de Regio Foodvalley pakken we samen onder meer de innovatie in de landbouwsector en mobiliteit en woningbouw aan.

Het gemeentebestuur

De gemeenteraad van Barneveld bestaat uit 33 raadsleden, verdeeld over zeven politieke partijen. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 behaalde de SGP 10 zetels, Lokaal Belang 7, ChristenUnie 5, Pro’98 4, CDA 4, VVD 2 en Burger Initiatief 1 zetel. SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie vormen samen het college.

Het college bestaat op dit moment uit (waarnemend) burgemeester Jan Luteijn en de wethouders Bennie Wijnne (SGP), Wim Oosterwijk (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Hans van Daalen (ChristenUnie). Gemeentesecretaris is Wabe Wieringa.

We hebben een actieve jongerenraad die bestaat uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De jongerenraad is een officieel adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is er een brede Adviesraad Sociaal Domein. En in de dorpen zijn de wijkplatforms en Plaatselijke Belangen belangrijke partners voor het gemeentebestuur.

De gemeente Barneveld staat voor grote uitdagingen

Grote uitdagingen voor de komende jaren zijn:

  • de verwachte groei van Barneveld naar 80.000 tot 85.000 inwoners in 2040;
  • de enorme opgave van de stikstofreductie en landbouwtransitie en het bieden van begeleiding en perspectief daarbij voor onze agrariërs;
  • de noodzakelijke energietransitie en verbetering van de luchtkwaliteit;
  • het inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering, zodat onze gemeente een gezonde en natuurrijke plek blijft om in te wonen;
  • het bij al deze uitdagingen zoveel mogelijk behouden van het kenmerkende van de diverse dorpen.

Nieuw hoofdstuk

De uitdagingen van groei en transformatie vragen om een nieuw hoofdstuk in ons verhaal. De nieuwe burgemeester heeft dan ook de creativiteit en durf voor nieuwe initiatieven en oog voor behoud van het goede dat we al hebben. De burgemeester leidt energiek en doelgericht de dynamiek van dit proces in goede banen.

U hebt een warm hart én lef

Om als burgemeester een bijdrage te leveren aan ons verhaal, hebt u in de eerste plaats een warm hart voor de gemeente Barneveld en haar inwoners. U hebt ook invoelingsvermogen met de diverse geloofs- en levensovertuigingen van onze inwoners. U erkent en waardeert de verscheidenheid van onze inwoners en gemeenschappen en kunt u daarin makkelijk bewegen. U bent nadrukkelijk zichtbaar in de gemeenschappen, op mooie en op moeilijke momenten.

Daarnaast hebt u lef. Om op het juiste moment door te zetten en om besluiten die niet iedereen welgevallig zijn, op een goede en duidelijke manier uit te leggen. Lef ook om de blik op de toekomst te richten en tegelijk de verbinding met het verleden te verduidelijken. U durft ‘out of the box’ te denken en met uw eigen creativiteit anderen te inspireren dat ook te doen.

U hebt brede bestuurlijke ervaring, maar deze ervaring hoeft u niet per se bij de overheid te hebben opgedaan. U bent een stevige procesmanager. U hebt een eigen netwerk én kunt een relevant netwerk bouwen en effectief benutten. U kunt onafhankelijk opereren en de ruimte zoeken zonder de verbinding met raad en college te verliezen. Op die manier kunt u het verhaal van onze gemeente verder versterken.

De gemeente Barneveld speelt een actieve rol in de regio, met name de regio Foodvalley

Openbare orde en veiligheid

Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn er grote uitdagingen:

  • Het aanpakken van ondermijning, digitale criminaliteit en de problematiek van alcohol en drugs en van vrijkomende agrarische bebouwing. U weet deze vraagstukken daadkrachtig en oplossingsgericht in plaats van regelgericht aan te pakken. Creatief en flexibel, maar wel vasthoudend.
  • De dorpen hebben een eigen karakter en vaak een sterke sociale cohesie. Dat vraagt contextueel optreden. Ook in dit kader vragen we een verbindende burgemeester die in de aanpak van de openbare orde en veiligheid buiten kaders denkt aan passende maatregelen en oplossingsrichtingen. U weet daarin situationeel leiding te geven.
  • U laat u effectief adviseren door deskundigen en hebt een evenwichtige visie op de aanpak van crisissituaties.

Op dit moment heeft onze burgemeester - naast de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid - ook bestuurlijke aangelegenheden, juridische zaken en opvang asielzoekers in zijn takenpakket. Voor de nieuwe burgemeester zijn ook extra taken en/of projecten bespreekbaar.

Vanzelfsprekend is ook de bestuurlijke integriteit een belangrijk aandachtspunt voor u. U stimuleert bewustwording van integriteit en versterking van weerbaarheid.

Raad, college en organisatie

U bent voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. U weet deze rollen goed te combineren én te onderscheiden. In de gemeenteraad kunt u met humor en souplesse het debat leiden en het ook faciliteren en versterken. U investeert in een goede verstandhouding tussen raadsleden en fracties onderling. In het college stimuleert u op een coachende wijze de teamgeest. Voor de wethouders bent u een steun en toeverlaat, terwijl u hen de ruimte geeft om zich te ontwikkelen.

Met oog voor ieders eigen rol brengt u visies en meningen bijeen en brengt u tot besluitvorming. U kent de organisatie en staat voor de organisatie. U toont verbindend leiderschap en weet daarmee raad, college en organisatie te inspireren om gezamenlijk te werken aan de mooiste loop van het verhaal voor onze inwoners en bedrijven.

Samenwerking

De gemeente Barneveld speelt een actieve rol in de regio, met name de regio Foodvalley. U stimuleert die rol en versterkt de samenwerking. Ook een verbindende rol tussen Regio Foodvalley en Regio Amersfoort is de komende jaren extra van belang vanwege de grote woningbouwopgave. U investeert in goed contact met onze buurgemeenten.

Voorwaarden

Als onderdeel van de selectieprocedure vragen wij u eventueel mee te werken aan een assessment op een of meer onderdelen uit de profielschets of naar aanleiding van tijdens de gesprekken gebleken aandachtspunten. We verwachten dat u snel in de gemeente Barneveld komt wonen. De gemeente heeft geen ambtswoning.

Inwoners zijn betrokken bij het opstellen van deze profielschets

Vragenlijst

Inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Barneveld zijn door middel van een vragenlijst betrokken bij het opstellen van deze profielschets. Er zijn ruim 700 reacties binnengekomen op de vragenlijst.

Wij zijn heel blij met alle reacties en hebben ons erdoor laten inspireren bij het opstellen van deze profielschets.

Resultaten vragenlijst