Informatie over de gemeente Barneveld

De negen dorpen Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen, Stroe, Terschuur, Zwartebroek, De Glind en Kootwijk vormen samen de gemeente Barneveld. Voorop staat dat de gemeente iedere dag van betekenis wil zijn voor haar inwoners. Hieronder vindt u links naar informatie over waar de gemeente voor staat en waar de gemeente naartoe wil.

Begrotingscyclus

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft, vindt u in de kadernota, begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken. Dit wordt ook wel de begrotingscyclus genoemd. De planning & control documenten vanaf 2016 zijn te raadplegen  via onze LPC: ‘Lean Planning & Control’.

Planning, kadernota, programmabegroting

Het coalitieakkoord

“Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam” is waar de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie de komende vier jaren actief, betrokken en met overtuiging invulling aan willen geven. In die overtuiging en met vertrouwen dat onze partijen elkaar aanvullen en versterken, werken wij samen aan de realisatie van dit coalitieakkoord. Een akkoord dat richting geeft, een meetlat vormt en ook een kompas is voor ons dagelijks handelen om onze mooie gemeente te dienen.

Coalitieakkoord 2022-2026

Strategische visie 2030

De wereld om ons heen verandert en onze manier van leven ook. Daar willen en moeten we op inspelen. Dat doen we ook al continu, in goede afstemming met een groot aantal maatschappelijke organisaties, regiogemeenten en provincies. Maar het is goed om de keuzes die gemaakt zijn en die gemaakt moeten worden nu samen te vatten en dwarsverbanden te leggen. En om samen af te spreken welke doelen we willen bereiken, hoe we dat denken te gaan doen en wie daarbij welke rol heeft. Dat doen we in deze Strategische Visie. De Strategische Visie is inmiddels al wat gedateerd; deze wordt geactualiseerd via de Hoofdlijnennotitie Koers Barneveld 2040 en de Omgevingsvisie.

Strategische visie 2030

Hoofdlijnennotitie Koers Barneveld 2040

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de belangrijkste instrumenten van deze nieuwe wet is de Omgevingsvisie. Het is de bedoeling dat alle gemeenten uiterlijk 1 januari 2024 over een (door de gemeenteraad vastgestelde) Omgevingsvisie beschikken. De Hoofdlijnennotitie verkent – met inachtneming van huidige en verwachte ontwikkelingen – een aantal toekomstscenario’s voor de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Barneveld tot 2040 ten aanzien van o.a. wonen, werken, voorzieningen, natuur- en landbouw, recreatie en energie & klimaat.

Omgevingsvisie Hoofdlijnennotitie Koers Barneveld 2040