Vraag en antwoord Crisisnoodopvang asielzoekers

Waar zit de tijdelijke crisisnoodopvang in de gemeente?

De tijdelijke crisisnoodopvang is op Vakantiepark Ackersate in Voorthuizen. Aan de achterzijde van het vakantiepark aan de Brugveenseweg in Voorthuizen heeft het park een terrein waar de noodopvang is ingericht.  

De parkeerdruk aan de Brugveenseweg wordt mogelijk nog hoger. Wat doet de gemeente daaraan?

Voor zolang de crisisnoodopvang er zit, heeft de gemeente een parkeerverbod aan allebei de kanten van de Brugveenseweg ingesteld. Deze staat aangegeven met borden. Dit parkeerverbod zorgt ervoor dat voertuigen die te maken hebben met de crisisnoodopvang alleen nog parkeren op het terrein van Ackersate.

Waarom is er voor de crisisnoodopvang voor Voorthuizen gekozen?

Na de landelijke oproep voor crisisnoodopvang voor asielzoekers, heeft Vakantiepark Ackersate ruimte op het park aangeboden voor de tijdelijke opvang. Het college waardeert het erg dat deze ondernemer het als een maatschappelijke plicht voelt om mensen in nood te helpen. Daarnaast zijn er op dit moment geen andere tijdelijke opvanglocaties voor crisisnoodopvang in de gemeente beschikbaar, die op korte termijn gereed kunnen zijn. De nood is hoog. 

Komt er nog meer crisisnoodopvang voor asielzoekers in de gemeente?

Naast de crisisnoodopvang in Voorthuizen, komt er op dit moment geen extra crisisnoodopvang voor asielzoekers in de gemeente Barneveld.  Als gemeente vinden we het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van asielzoekers. Daarom zoeken we op dit moment wel naar een locatie voor een asielzoekerscentrum voor langere tijd. In dit centrum moet 5 jaar lang plek zijn voor 300 asielzoekers. Wij hebben deze zomer onze inwoners opgeroepen mee te denken in de zoektocht naar geschikte locaties. Op dit moment worden de aangemelde locaties afgewogen tegen de criteria en elkaar.

Hoe lang duurt de tijdelijke crisisnoodopvang in Voorthuizen?

Het veld op vakantiepark Ackersate is van 21 september tot en met eind december beschikbaar voor de crisisnoodopvang. Zodra er plekken vrij komen, stromen de asielzoekers vanuit de crisisnoodopvanglocaties door naar asielzoekerscentra van het COA. Na ongeveer 3 maanden worden de units in Voorthuizen weer verwijderd.

Staat de einddatum van 31 december 2022 vast?

De crisisnoodopvang op vakantiepark Ackersate stopt op 31 december 2022. De gemeente heeft dat zwart op wit met het COA afgesproken. Bovendien heeft de eigenaar van het vakantiepark het veld dan weer zelf nodig om het klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

Blijft elke vluchteling die geplaatst wordt 3 maanden?

Soms vertrekken asielzoekers weer en komen er in hun plaats andere asielzoekers op deze opvangplek.

Hoeveel mensen worden opgevangen?

Op het terrein in Voorthuizen worden ongeveer 85 asielzoekers opgevangen. Soms vertrekken asielzoekers weer en komen er in hun plaats andere asielzoekers.

Uit welke landen komen deze mensen?

Een groot deel van de vluchtelingen komt uit Syrië. Verder zijn er mensen uit Afghanistan, Irak, Eritrea en Somalië. Af en toe wisselt de samenstelling van deze groep. Sommige mensen gaan naar andere locaties, bijvoorbeeld naar een asielzoekerscentrum. Voor hen kunnen dan weer andere vluchtelingen in de plaats komen.

Wie worden er opgevangen?

De gemeente heeft aangegeven dat er plek is voor gevluchte gezinnen en alleenstaande vluchtelingen. Er komen dus geen minderjarige alleenstaande asielzoekers. De alleenstaande mensen zijn regelmatig vluchtelingen met een gezin, die alvast vooruit zijn gegaan om een plek te zoeken voor het gezin.

Komen er alleen vluchtelingen of ook ‘veiligelanders’?

Veiligelanders zijn asielzoekers uit landen die door Nederland als 'veilig' worden beschouwd. Hun asielaanvraag is daardoor bij voorbaat vrijwel kansloos. Toch kunnen ze niet vooraf geweigerd worden. Uit de procedure moet blijken dat ze geen status in Nederland kunnen krijgen. Veiligelanders hebben geen recht op crisisnoodopvang. Zij zullen dus niet in de noodopvanglocatie in Voorthuizen zitten.

Hoe is de beveiliging geregeld?

 • Er is cameratoezicht.
 • Er werken 24 uur per dag twee beveiligers op de locatie. Zij houden bij wie er op en van het terrein gaat. Ook houden ze de camera’s in de gaten en maken rondjes over het terrein van de crisisnoodopvang.
 • In de avond en nacht maken de beveiligers ook rondjes over het hele vakantiepark.
 • De locatiemanagers en beveiliging hebben regelmatig contact met de wijkagenten en de boa’s. Zij zijn nu ook vaker aanwezig rond het terrein van de crisisnoodopvang.

Wie bel ik bij overlast of problemen?

 • Bij nood of spoed: bel altijd 112.
  Dat is in het geval van vluchtelingen niet anders dan wanneer het gaat om iemand met de Nederlandse nationaliteit.
 • Overlast: bel 0342-49 55 95.
  Wanneer de vluchtelingen de huisregels overtreden (zoals bijvoorbeeld bij geluidsoverlast) kunt u de locatiemanagers bellen. Zij zijn 24/7 aanwezig op de locatie en bereikbaar op het genoemde telefoonnummer.
 • Strafbare feiten of verstoring openbare orde: bel de politie:0900-8844.
  Bij verstoringen van de openbare orde of (mogelijke) strafbare feiten, zoals vernieling, diefstal of drugsbezit belt u de politie.
 • Vragen voor wijkagenten: 0900-8844.
  Wilt u de wijkagenten van Voorthuizen een vraag stellen, vraag dan via 0900-8844 naar Rick Buitenhuis of Roelof Landman.

Wanneer wordt iemand weggestuurd uit de crisisnoodopvang?

 • Bij strafbare feiten, waarbij een proces verbaal opgemaakt is, neemt COA het over. De persoon over wie het gaat, gaat weg uit de crisisnoodopvang.
 • Bij overige zaken zoals het overtreden van de huisregels (binnen roken, overmatig drinken, overlast veroorzaken) krijgt iemand eerst een waarschuwing. Als hij/zij de huisregels dan nog een keer overtreedt, wordt er contact gelegd met COA om te overleggen over hoe verder. Het ligt natuurlijk aan de aard van de overtredingen wat er dan gaat gebeuren.
 • Sommige asielzoekers blijken een zorgvraag te hebben waarvoor de hulp niet geboden kan worden op de crisisnoodopvang. Dan gaan ze naar een andere COA-locatie waar dit wel geboden kan worden.

Kan iedereen de opvanglocatie zomaar binnenlopen?

Alleen asielzoekers en medewerkers hebben toegang tot de crisisnoodopvang.

Komt er extra verlichting langs de Brugveenseweg ?

De gemeente heeft begin oktober aan de Brugveenseweg tijdelijk 3 lichtmasten op een aggregaat geplaatst.

Kunnen vluchtelingen zich laten vaccineren?

Op dinsdag 11 oktober is de GGD op de crisisnoodopvanglocatie. Vluchtelingen die dat willen kunnen dan een coronavaccinatie krijgen. Er is een tolk bij voor uitleg.

Later komt de GGD nog een keer. Dan kunnen kinderen gevaccineerd worden tegen besmettelijke gevaarlijke kinderziektes die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten. Deze vaccinatie wordt gegeven als de ouder(s) dat wensen.

Welke voorzieningen zijn er op de crisisnoodopvang?

Op Vakantiepark Ackersate zijn units geplaatst met sobere inrichting om te slapen en te leven. Rondom het terrein zit een omheining. De bewoners van de units maken gebruik van een bestaand toiletgebouw binnen die omheining. Eten en drinken wordt gezamenlijk geregeld via een maaltijd voorziening op de opvang. De opvang wordt geleid door locatiemanagers. Ook zijn er 24 uur per dag beveiligers en tolken aanwezig die de vluchtelingen begeleiden en helpen. Het COA zorgt voor de medische en psychische begeleiding van de vluchtelingen. Het terrein is afgesloten en alleen toegankelijk voor de asielzoekers.

Hoe komen de vluchtelingen aan spullen die ze nodig hebben?

Voor eten, drinken en hygiëne producten wordt centraal in de opvanglocatie gezorgd. Kleine groepjes kunnen naar de speciale winkel van Barneveld helpt Oekraïne gaan. Deze stichting stelt de kleding en spullen in de winkel nu ook beschikbaar voor andere vluchtelingen. Meerdere asielzoekers lopen (nog) op open sandalen en in korte broek. De tweedehands kleding van de stichting is dus hard nodig.

Een aantal asielzoekers heeft zelf wat geld mee kunnen nemen toen zij vluchtten. 

Wat kunnen de asielzoekers tijdens hun verblijf doen?

Asielzoekers mogen in Nederland niet werken of naar school gaan, totdat zij een status hebben. In een crisisnoodopvang is ook geen vast lesaanbod/school voor kinderen. Samen met maatschappelijke organisaties wordt gekeken waar de asielzoekers behoefte aan hebben. Zo wordt er een dagplanning gemaakt met activiteiten die passen bij de mensen.  Ook houden zij hun eigen unit schoon en zijn er andere huishoudelijke klussen.

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

De eerste 2 weken staan in het teken van de eerste levensbehoeften. Er wordt geregeld dat de vluchtelingen een slaapplek en te eten hebben en kleding hebben. 

 • Voor een groep moeders met kinderen is een activiteit binnen gepland waar de kleine kinderen even op een andere plek kunnen spelen. Er zijn daar vrijwillige begeleiders en een tolk.
 • Voor de groep meiden tussen 14 en 18 jaar komen er creatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld kettingen en armbandjes maken met kralen. Ook komen er activiteiten zoals cup cakes bakken en versieren.
 • Voor iedereen komt er sport en spel zodat de vluchtelingen hun energie kwijt kunnen.

Vrijwilligers hebben verschillende ideeën aangedragen voor activiteiten. Er wordt onderzocht welke activiteiten passend zijn en hoe dit met vrijwilligers opgepakt kan worden.

Kunnen de bewoners van de crisisnoodopvang van het terrein af?

De bewoners van de tijdelijke crisisnoodopvang kunnen zich vrij bewegen. Vaak zijn het mensen die een moeilijke reis achter de rug hebben. Ervaring leert dat zij blij zijn met de opvanglocatie en eerst bij moeten komen. Ze mogen vrij bewegen, maar er zijn wel huisregels, bijvoorbeeld dat ze stil zijn tussen 22.00 en 8.00 uur.

Wie betaalt de tijdelijke crisisnoodopvang?

De gemeente Barneveld betaalt het normale campingtarief voor een staplaats. Daarnaast betaalt ze een kleine vergoeding voor de algemene ruimtes die de vluchtelingen gebruiken (eetruimte en toiletgebouw). De Rijksoverheid vergoedt alle kosten die de gemeente maakt voor de crisisnoodopvang.

Wat verdient Ackersate hieraan?

Vakantiepark Ackersate krijgt het normale campingtarief voor een staplaats. Daarnaast krijgt ze een vergoeding voor de gemeenschappelijke ruimtes voor vluchtelingen.

Zijn er afspraken gemaakt met Ackersate die niet openbaar zijn?

Er zijn geen ‘geheime afspraken’ gemaakt of ‘andere voordelen voor het vakantiepark’ afgesproken met Ackersate.

Krijgen deze vluchtelingen een uitkering of leefgeld?

De mensen die op onze locatie komen, hebben waarschijnlijk nog geen leefgeld. Op een bepaald moment in de asielprocedure regelt het COA dat de vluchteling maximaal ongeveer € 60 per week ontvangt voor eten, kleding en zakgeld voor andere uitgaven. Het bedrag hangt onder meer af van de fase van de asielprocedure waarin de asielzoeker zich bevindt. Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, maaltijden en zaken zoals toiletartikelen en wasmiddel. Zo ook in Voorthuizen.

Wie vergoedt het als een vluchteling schade aan bezittingen veroorzaakt?

Het COA heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor wanneer vluchtelingen schade veroorzaken aan eigendommen van anderen.

Hoe kan ik helpen? Kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Het is hartverwarmend dat inwoners hulp aanbieden. Op dit moment is nog onduidelijk wat nodig is. Er zijn gesprekken met maatschappelijke organisaties. Als u hulp wilt aanbieden, kunt u een berichtje sturen naar crisisopvang@barneveld.nl

Aan welke hulpgoederen is behoefte?

Er is behoefte aan winterkleding en dichte schoenen. Deze kunnen gebracht worden naar de winkel van de stichting Barneveld Helpt Oekraine, Korenbloemstraat 12 in Barneveld.

Zijn omwonenden geïnformeerd?

De direct omwonenden en gasten van het vakantiepark zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Verder hebben wij aandacht besteed aan  de crisisnoodopvanglocatie in de krant, via de gemeentelijke pagina in het huis-aan-huisblad, social media en onze website.

Kan ik nog bezwaar maken tegen de komst van de vluchtelingen?

Tegen het besluit van de burgemeester om een tijdelijke noodlocatie voor asielzoekers in de gemeente te realiseren kan geen bezwaar worden gemaakt. Het besluit is genomen vanwege een crisissituatie, namelijk het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Dan kan de burgemeester zelf zo’n besluit nemen. Het hele college van B&W staat achter dit besluit.

De asielzoekers wonen permanent, voor 3 maanden, op Ackersate. Dat mag toch niet?

 • Mensen mogen alleen in uitzonderlijke gevallen tijdelijk op een vakantiepark wonen. Hiervoor moeten zij een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen. Voor de tijdelijke crisisnoodopvang is daarom ook een gedoogbeschikking aangevraagd en toegekend.
 • Zie voor meer informatie Wonen in een recreatieverblijf.

Is er wel een vergunning?

Omdat het gaat om een crisisnoodopvanglocatie is er alleen een zogenoemde ‘kortstondige gedoogbeschikking’ nodig. Het college van b&w is bevoegd om zo’n gedoogbeschikking te nemen.  Tegen een dergelijke gedoogbeschikking staat geen bezwaar of beroep open. Als belanghebbenden het hier niet eens zijn, kunnen zij wel een verzoek tot handhaving indienen. Tegen het besluit wat daarop genomen wordt staat daarna wel bezwaar en beroep open. Dat is een langdurig traject.

Wat is een crisisnoodopvang?

Bij een tekort aan opvangplekken kan het COA zijn wettelijke taak niet meer volledig uitvoeren. Die taak is: iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft. Het COA vraagt dan gemeenten om te helpen bij de organisatie en uitvoering van de opvang. Dit heet crisisnoodopvang. Crisisnoodopvang voorkomt dat vluchtelingen op straat slapen. Bij crisisnoodopvang worden vluchtelingen voor een korte periode opgevangen. De opvang bestaat uit het bieden van een slaapplek, douche/wc en eten.

Waarom is deze tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers?

Om de opvang in Ter Apel zo snel mogelijk te ontlasten, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de verschillende veiligheidsregio’s een noodoproep gedaan. Gevraagd is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zo snel mogelijk te helpen met tijdelijke slaapplekken voor de vluchtelingen. Zij slapen regelmatig buiten en soms zelfs op straat.

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en noodopvang?

Crisisnoodopvang is tijdelijke opvang voor asielzoekers door gemeenten en veiligheidsregio’s en is van korte duur. Noodopvang is opvang geregeld door het COA voor 300 tot 600 asielzoekers op locaties voor een langere periode.

Waarom geeft de gemeente Barneveld gehoor aan de oproep van het Ministerie?

De gemeente Barneveld vindt het een maatschappelijke plicht om de helpende hand te bieden aan asielzoekers die uit een oorlogssituatie komen. Het is belangrijk om mensen te helpen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld.  We willen blijven omzien naar elkaar. 

Waar kan ik terecht met een vraag over de opvang van de asielzoekers?

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik die stellen?

U kunt uw vragen stellen door een e-mail te sturen naar crisisopvang@barneveld.nl. De vragen en antwoorden op de website worden steeds bijgewerkt.