CO2-beleid

  • De gemeente gaat bewust om met haar CO2 uitstoot in haar bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten.
  • Zo willen wij energie besparen en beter gebruik maken van materialen en duurzame energie.
  • Wij vinden het belangrijk dat ook onze leveranciers werk maken van CO2-reductie.
  • Om onze inspanning zichtbaar te maken werken wij met de CO2-prestatieladder.

 

groene plant in hand

Energieneutraal in Barneveld

In Nederland willen we in 2050 geen of minimaal CO2 uitstoten. De overheid wil dit bereiken door meer duurzame energie op te wekken en gebouwen meer energieneutraal te maken. De gemeente Barneveld wil

  • 2% energiebesparing per jaar tot 2020. 
  • 20% opwekking duurzame energie.
  • In 2050 energieneutraal zijn.

Onze inspanningen

In de afgelopen jaren investeerde de gemeente Barneveld al veel om een bijdrage te leveren aan schone energievoorziening. We hebben onze openbare verlichting vervangen door veel zuiniger LED lampen. We hadden al 1600 zonnepanelen op daken van de gemeente liggen. Vanaf najaar 2019 kwamen er nog ongeveer 2400 bij. Daarnaast wordt bij de bouw of renovatie van scholen zo veel mogelijk gasloos gebouwd of energiezuinig verbouwd. De gemeente kijkt bij het onderhoud en gebruik van haar gebouwen ook of er een duurzamere oplossingen of installaties zijn waar we mee willen werken. Op die manier willen wij steeds duurzamer worden en minder CO2 uitstoten.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een manier om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te meten. Dit meetinstument is gemaakt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Elk jaar onderzoekt een onafhankelijke auditor of wij als gemeente op de goede weg zijn.

In 2018 zijn we voor het eerst aan de slag gegaan met de CO2 prestatieladder. We zijn de tweede gemeente in Nederland die het CO2 certificaat haalde. De gemeente neemt het jaar 2015 als basisjaar en heeft als doel om in 2022 78 % CO2 te besparen ten opzichte van 2015. Een grote stap zetten we door onze energie groen in te kopen (68 %). De overige 10% willen we halen door maatregelen te treffen aan gebouwen en onze eigen mobiliteit te verduurzamen. Bijvoorbeeld door meer (elektrische) dienstfietsen aan te schaffen of te verkennen of we biobrandstoffen kunnen gebruiken in onze wagens. En als we dat gehaald hebben, willen we onszelf weer verder uitdagen.

Op deze pagina

U vindt op deze pagina niet alleen de plannen en maatregelen, maar ook de overzichten van onze CO2 uitstoot. Daarbij kijken we naar energieverbruik van gemeentelijke panden, maar ook naar brandstofverbruik van ons wagenpark.

Plannen en maatregelen

Duurzame projecten