Besluitenlijst 9 november 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 2 november 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Actualisering Afvalstoffenverordening

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen de actualisering Afvalstoffenverordening gemeente Barneveld vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Afvalstoffenverordening en de Destructieverordening van de gemeente Barneveld.

3. Beantwoording vragen AED netwerk (B&D Klein)

Besluit:

Instemmen met beantwoording van de in de commissie bestuur gestelde vragen door de fractie van de ChristenUnie conform bijgaande memo.

4. Voorstel vaststellen Beleidsregels terugvordering Tozo gemeente Barneveld

Besluit:

 1. Vast te stellen de 'Beleidsregels terugvordering Tozo gemeente Barneveld'.
 2. De aldus vastgestelde Beleidsregels op de gebruikelijke wijze te publiceren.

5. Voorfinanciering uitbreiding Wheem en Julianaschool

Besluit:

 1. Het bijgaande raadsvoorstel inzake de voorfinanciering van de uitbreiding van de Wheemschool en Julianaschool, aan de gemeenteraad aan te bieden voor behandeling in de vergadering van 15 december 2021.

6. Proces herziening Zonneladder en notitie lokaal eigenaarschap

Besluit:

 1. Kennis nemen van de notitie De Derde Ronde, De Barneveldse Zonneladder herzien.
 2. De notitie vrijgeven voor een brede maatschappelijke consultatie.
 3. Instemmen met de procesmemo over zonneladder en lokaal eigenaarschap en deze memo, inclusief de bijlagen ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.

7. Concept-recreatiezoneringsplan Veluwe

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief van provincie Gelderland met als bijlage het concept-recreatiezoneringsplan, zoals toegevoegd in bijlage 1 en 2.
 2. In te stemmen met voorliggende raadsmemo, zie bijlage 3, en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad.

8. Afwijken inkoopprocedure JNet

Besluit:

Akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst met JNet voor de duur van 6 jaar met twee keer één jaar verlenging en daarmee afwijken van de voorgeschreven procedure ‘meervoudig onderhandse’ aanbesteding. Voor het laatste jaar van de overeenkomst zal een herijking plaatsvinden van de ingekochte dienstverlening en zal indien nodig een (Europese) aanbesteding uitgevoerd worden.

9. Overzicht handhavingszaken (ODDV-KOE)

Besluit:

Kennisnemen van de afgeronde handhavingszaken.

10. Warmtevisie 2021

Besluit:

 1. In te stemmen met de warmtevisie 2021 en de hierin voorgestelde aanpak voor de verkenningsgebieden.
 2. Indien nodig een voorstel voor de dekking van eventueel extra benodigde middelen, dan wel aanpassing of fasering van de begroting of activiteiten, vaststellen wanneer de (definitieve) bijdrage vanuit het rijk voor 2022 bekend is.
 3. De warmtevisie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen middels bijgevoegd raadsvoorstel.

11. Extra krediet voor de uitbreiding van de Burgthof

Besluit:

 1. Het bijgaande raadsvoorstel inzake verhogen van het bouwkrediet voor uitbreiding van de Burgthof, aan de gemeenteraad aan te bieden voor behandeling in de vergadering van 15 december 2021.

12. Start onderzoek Food Production Cluster FoodValley Noord

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de offerte van Seinpost voor uitvoering van een onderzoek naar de positionering en versterking van het Food Production Cluster aan de noordkant van de Regio Foodvalley.
 2. In te stemmen met een financiële bijdrage aan het onderzoek van €13.000,- ex BTW en dit bedrag te dekken uit de post 6012 "Promotie economische bedrijvigheid" van de bestaande begroting.
 3. In te stemmen met de niet-openbaarmaking van de offerte van Seinpost.

13. Reikwijdte puntensysteem natuurinclusief bouwen

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het puntensysteem Natuurinclusief Bouwen Barneveld, bijlage 1 en brief van ministerie van LNV over Groen in de stad en Knelpuntenanalyse natuurinclusief bouwen, bijlage 2.
 2. Raadsmemo Reikwijdte Puntensysteem natuurinclusief bouwen Barneveld, bijlage 3, voor te leggen aan de commissie Grondgebied om de gewenste reikwijdte te bepalen voor besluitvorming door de raad.

14. Structuurvisie Wind

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.