Besluitenlijst 9 maart 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 2 maart 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Schriftelijke vragen van de fractie van lokaal belang inzake herindeling Scherpenzeel

Besluit

 1. Kennis te nemen van de door Lokaal Belang gestelde schriftelijke vragen ex artikel 42 van de organisatieverordening.
 2. De vragen te beantwoorden middels de brief.

3. Aanwijzen ambtenaar van de burgerlijke stand (B&D -Maa)

Besluit

Omaima Benmhamed aanwijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur dat zij werkzaam is bij het team Publiekszaken van de gemeente Barneveld.

4. Verdeling Covid-19 Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen 2020 (SOC-Vele)

Besluit

 1. In te stemmen met de verdeling van de beschikbare € 125.000 voor de subsidieregeling Covid-19 Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen 2020.
 2. Dit besluit ter kennisgeving te verstrekken aan de gemeenteraad.

5. Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2020

Besluit

 1. In te stemmen met de voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2020 met bijbehorende infographic 2020.
 2. De voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2020 ter kennisname aan te bieden aan de raad.

6. Voorstel over het voorontwerp van bestemmingsplan "Kromme Akker-Zuid II" in Voorthuizen (RO-Goe)

Besluit

 1. in te stemmen met het voorontwerp van bestemmingsplan "Kromme Akker-Zuid II" dat voorziet in maximaal 62 nieuwe woningen aan de zuidzijde van de kern Voorthuizen;
 2. de inspraak op het voorontwerp te starten met een inzagetermijn van twee weken;
 3. het voorontwerp in het kader van het vooroverleg te verspreiden onder betrokken instanties;
 4. dit besluit ter kennisname aanbieden aan de raad via Rubriek B, ingekomen stukken.

7. Beantwoording raadsvraag VVD (BDV-Lam)

Besluit

 1. In te stemmen om de door de fractie van de VVD gestelde schriftelijke vragen van 30 juni 2020 aangaande het subsidiebeleid te beantwoorden conform de brief in de bijlage.

8. Collegevoorstel subsidie toekenning COB 2021

Besluit

 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag 2021 van de Vereniging Centrum Ontwikkeling Barneveld (COB).
 2. Op basis van de subsidieaanvraag en het uitvoeringsconvenant tussen de COB en de gemeente onder voorbehoud aan de COB voor 2021 een subsidie toe te kennen van maximaal € 130.000- (excl. BTW).
 3. De subsidie van € 130.000,- voor 2021 bij wijze van voorschot uit te betalen in vier termijnen.
 4. De COB via bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw besluit.

9. Raadsvoorstel actualisering Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Barneveld

Besluit

De gemeenteraad voorstellen de actualisering van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Barneveld vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Barneveld.

10. Beslissing op bezwaarschrift tegen subsidiebesluit vasthouden regenwater (B&D-Ber)

Besluit

 1. Kennisnemen van het advies van de adviescommissie bezwaarschriften betreffende onderhavig bezwaarschrift;
 2. Overeenkomstig het bedoelde advies het bezwaarschrift ongegrond verklaren;
 3. De bijlagen bij dit voorstel als niet-openbaar aanmerken op grond van artikel 10, tweede lid, onderdeel e, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

11. Verlenging afsprakenkader beschermd wonen (SOC-Goud)

Besluit

 1. Het afsprakenkader 'Pilot Barneveld/Scherpenzeel 2020, 2021 en 2022' vast te stellen.
 2. Op grond van de gemeentewet, artikel 171, de burgemeester dit afsprakenkader te laten ondertekenen.

12. Schriftelijke vragen ChristenUnie en Lokaal Belang

Besluit

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie en Lokaal belang betreffende horeca en detailhandel.