Besluitenlijst 9 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 januari 2024 vergaderd over beleid en plannen. 

De besluiten

Het college heeft de volgende besluiten genomen.

1. Besluitenlijst 19 december 2023

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beslissingen op bezwaar Sterappel 25 in Barneveld (PBB-Vri)

Besluit:

 1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
 2. de bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit met inachtneming van het advies en onder aanvulling van de motivering in stand te laten;
 4. het verzoek om een kostenvergoeding af te wijzen;
 5. voor de motivering van de beslissingen op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 6. bezwaarden door middel van bijgevoegde beschikkingen op de hoogte te stellen; en
 7. de bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

3. Voorstel aan de raad tot wijziging van de APV (BER-jz)

Besluit:

 1. De raad voorstellen de voorgestelde wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Barneveld (APV) vast te stellen.

4. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening Cultuurhistorie-Cultuurlandschap (PBB-Kui)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5. Voorstel over principetoezegging functieverandering naar een niet-agrarisch bedrijf op de locatie Valkseweg 205/205A in Barneveld (PBB-Wij)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van een agrarisch bedrijf naar een niet-agrarisch bedrijf aan de Valkseweg 205/205A in Barneveld;
 2. Hiervoor een ruimtelijke procedure onder de Omgevingswet te doorlopen.

6. Deelvisie woningbouw en supermarkten Garderen: tervisielegging ontwerpvisie

Besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerp deelvisie woningbouw en supermarkten Garderen;
 2. De ontwerp deelvisie vrij te geven voor terinzagelegging.

7. Inkoopbeleid - aanpassing drempelbedragen

Besluit:

 1. De tabel drempelbedragen uit hoofdstuk 4 van het Inkoopbeleid gemeente Barneveld per 1 januari 2024 aan te passen aan de nieuwe Europese drempelbedragen voor werken (€ 5.538.000) en leveringen/diensten (€ 221.000)

8. Aanpassing Nadere regels wegslepen gemeente Barneveld (BER-jz)

Besluit:

 1. de Nadere regels wegslepen gemeente Barneveld vaststellen, onder gelijktijdige intrekking van de huidige Nadere regels betreffende de Wegsleepverordening gemeente Barneveld.

9. Beslissing op bezwaarschrift e-laadplek J, v.d. Woerd-Mollstraat thv nr. 78 (BER-jz)

Besluit:

 1. kennisnemen van het advies van de bezwaarcommissie;
 2. het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten;
 3. de bijlagen bij dit collegevoorstel als niet-openbaar aanmerken in de zin van artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Wet open overheid.

10. Vervolgaanpak Centrumvisie Voorthuizen

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde Procesplan 'Uitwerking Centrumvisie Voorthuizen' en hiermee de initiatieffase af te sluiten en over te gaan tot de definitiefase;
 2. In te stemmen met het voorstel om de blauwe zone op het Smidsplein uit te breiden tot de Koninginnelaan;
 3. In te stemmen met de beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Smidsplein;
 4. Kennis te nemen van met de bewonersbrief betreffende de blauwe zone;
 5. In te stemmen met het voorstel om een verplichte rijrichting rechtsaf in te stellen voor zwaar verkeer vanuit de Molenweg op het kruispunt Molenweg-Hoofdstraat;
 6. In te stemmen met de Raadsmemo 'Vervolgaanpak Centrumvisie Voorthuizen' en ter kennisname voor te leggen aan de raad.

11. Memo aanbesteding maaien gras en beantwoording vragen VVD (LO-Hei)

Besluit:

 1. Bijgevoegd memo ter kennisname aan de raad te sturen en op de lijst van ingekomen stukken te plaatsen.
 2. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording zoals opgenomen in de bijgevoegde brief.

12. Regioarrangement Foodvalley

Besluit:

 1. het Regioarrangement Foodvalley vast te stellen als bouwsteen voor de verdere uitwerking en als basis voor langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie Gelderland en waterschap;
 2. in te stemmen met de raadsmemo en deze met het Regioarrangement Foodvalley ter informatie te delen met de gemeenteraad

13. Raadsinformatiebrief nieuwe Strategische Agenda Regio Foodvalley

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief Op weg naar een nieuwe Strategische Agenda;
 2. De brief ter kennisgeving door te sturen aan de gemeente raad.