Besluitenlijst 8 september 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 1 september 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Aanvulling MER windenergie en Beleidsconfrontatie Wind

Besluit

 1. In te stemmen met de aanvulling op het MER Windenergie;
 2. In te stemmen met de Beleidsconfrontatie Windenergie;
 3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit;
 4. De aanvulling MER en Beleidsconfrontatie aanbieden aan de raad;
 5. Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit aanbieden aan de raad.

3. Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020

Besluit

 1. Kennis te nemen van de agenda en de bijbehorende stukken met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 25 september 2020;
 2. De gemeentesecretaris, de heer H.F.B. van Steden, te mandateren om namens de gemeente Barneveld tijdens de ALV van de VNG over de voorstellen te stemmen.

4. Rouwcentrum De Plantage (V&I-Bak)

Besluit

 1. Onderzoek met drie varianten voor verbetering rouwcentrum De Plantage ter bespreking voorleggen aan de raad;
 2. De variant renovatie met 100 m2 uitbreiding als voorkeur uitspreken.

5. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Plaggenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012” in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

6. Governance regio Foodvalley

Besluit
Het college wordt voorgesteld om:

 1. Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie “De Rol van gemeenteraden in governance regio Foodvalley” en de concept Samenwerkingsovereenkomst Economic Board Regio Foodvalley;
 2. Het voorliggende concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vast te stellen;
 3. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de Uitgangspuntennotitie “De Rol van gemeenteraden in governance regio Foodvalley”;
  b. Kennis te nemen van de concept Samenwerkingsovereenkomst Economic Board Regio Foodvalley.

7. Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (Bol)

Besluit

De gemeenteraad besluit instemming te verlenen tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling om een bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper in te stellen.

8. Wijziging projectenlijst van het regionale Mobiliteitsfonds (V&I-Bot)

Besluit

 1. Kennis te nemen van het besluit tot wijziging van de Projectenlijst 2019 van het Mobiliteitsfonds Regio Foodvalley (verder aangeduid als ‘Fonds’);
 2. De gemeenteraad hierover te informeren via de maandrapportage.

9. Uitstel betaling geldlening dorpshuis De Belleman

Besluit

Het bestuur van de Vereniging Dorpshuis Terbroek voor 2 jaar uitstel verlenen voor de betaling van rente en aflossing van de geldlening van december 2014.

10. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan ‘Dusschoterweg I, partiële herziening Buitengebied 2012’ in Voorthuizen (RO-Kui)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

11. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Kerkweg 18 in Kootwijkerbroek (RO-BOU)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 28 juli 2020 in de zaak Kerkweg 18 in Kootwijkerbroek;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Kerkweg 18 toe te kennen;
 3. De toe te kennen planschade te verhalen op de verzoeker van de planologische maatregel.

12. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan ‘Postweg IV’ van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in De Glind (RO-Sta)

Besluit

 1. Het wijzigingsplan “Postweg IV” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1581-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Postweg IV” geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. Hogere waarde vaststellen (maximaal 53 dB) als toelaatbare geluidsbelasting op basis van de Wet geluidhinder voor de woning ten oosten van de Postweg 86 in De Glind.

13. Plan van aanpak voor de op te stellen woonvisie 2021-2025

Besluit

Aangepaste planning en aanpassing van de stakeholdersbijeenkomsten voor de op te stellen woonvisie 2021-2025. De woonvisie zal nu in maart 2021 worden vastgesteld. Dit als gevolg van Covid-19.

Instemmen met de aangepaste planning en dit voorleggen aan de raad.

14. Regio Deal Veluwe

Besluit

 1. Kennis te nemen van de Regio Deal Veluwe en in te stemmen met de daaraan gekoppelde Samenwerkingsovereenkomst;
 2. Wethouder Dorrestijn mandateren om namens het college de Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen op 6 oktober 2020;
 3. Akkoord te gaan om te inventariseren of er voor Barneveld mogelijkheden zijn om met een concreet project alsnog mee te doen aan de Regio Deal Veluwe;
 4. De gemeenteraad te informeren over dit collegebesluit middels plaatsing van dit voorstel op de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

15. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Tolnegenweg-Wolweg in Stroe (RO-Kui)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

16. Beantwoording initiatiefvoorstel Zeeuwse heg

Besluit

 1. Het initiatiefvoorstel voor een Zeeuwse heg langs de Voortse Ring afwijzen;
 2. De initiatiefnemer beantwoorden middels bijgevoegde concept brief.