Besluitenlijst 8 november 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 1 november 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Buurtweg II in Voorthuizen (RO-MER)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

3. Evaluatie speelruimtebeleidsplan 2021 BOR- JSc

Besluit:

 1. Kennis nemen van de evaluatie speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2021.
 2. In te stemmen met het voorstel voor de besteding van het overgebleven budget van €180.000.
 3. De gemeenteraad informeren over de evaluatie uitvoering speelruimtebeleidsplan 2021.

4. Benoeming leden gemeentelijke adviescommissie (RO-MER)

Besluit: 

De heren H.F.G. Hundertmark en E.J. Bos benoemen als lid van de monumentencommissie en mevrouw J.E. Scholtz herbenoemen.

5. Pilot Sociaal Juridisch Steunpunt in Voorthuizen

Besluit:

 1. In te stemmen met uitbreiding van het Sociaal Juridisch Steunpunt naar Voorthuizen, in de vorm van een pilot voor de duur van 1 jaar.
 2. Dit besluit ter kennisgeving delen met de raad (via rubriek B).

6. Vierde wijziging verordening starterslening Barneveld

Besluit:

 1. Vierde wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Barneveld vast stellen.
 2. Financiële ruimte van revolverende gelden op de rekeningnummers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) benutten, van waaruit de startersleningen worden verstrekt.

7. Tijdelijke subsidieregeling samenwerking verenigingen rond afval gemeente Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met de Tijdelijke subsidieregeling samenwerking verenigingen rond afval gemeente Barneveld.
 2. Het besluit ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.

8. Voorstel over toekennen van planschade als gevolg van De Eilanden Oost voor de Nederwoudseweg 80 in Barneveld - Ro Blo

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van juli 2022 in de zaak Nederwoudseweg 80, Barneveld;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor de Nederwoudseweg 80 in Barneveld toe te kennen;

9. Reactie handhavingszaak plan Pastoriebos (RO-Sta)

Besluit:

 1. De bijgevoegde reactie te versturen;
 2. De bijgevoegde reactie ter kennisname aan de gemeenteraad zenden.

10. Definitief ontwerp herinrichting Churchillstraat na participatietraject

Besluit:

 1. kennisnemen van de reactienota die is opgesteld n.a.v. het participatietraject;
 2. instemmen met de ontwerpwijzigingen en bijgevoegd definitief schetsontwerp;
 3. het besluit ter kennisname aanbieden aan de raad.

11. Voorstel over bestemmingsplan "Kerkstraat-Rembrandtstraat" in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

12. Voorstel tijdelijk verstrekken leefgeld op crisisnoodopvang Voorthuizen

Besluit:

 1. In te stemmen met het tijdelijk verstrekken van leefgeld aan asielzoekers die verblijven op de tijdelijke crisisnoodopvang in Voorthuizen.
 2. De hoogte van het leefgeld vast te stellen op een bedrag van EUR 25 per persoon per 2 weken.
 3. In te stemmen met het verstrekken van leefgeld totdat het COA in staat is om dat zelf uit te voeren of tot het einde van de verblijfsduur op de locatie ( t/m week 52 in 2022).

13. Financiering fiets-/voetgangersbrug Kromme Akker Zuid Voorthuizen

Besluit:

 1. De raad voorstellen in te stemmen met de voorgestelde financiering van de fiets-/voetgangersbrug tussen Kromme Akker en Kromme Akker Zuid.
 2. De raad voorstellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 115.000,- en de structurele kapitaallasten van € 2.100,- die hieruit voortkomen te dekken ten laste van de algemene middelen.

14. Toekomstscenario's t.b.v. de Omgevingsvisie/ RO-VAL

Besluit:

 1. Instemmen met 'De Toekomstscenario's' voor de Omgevingsvisie Barneveld 2040;
 2. Hierover de 2e participatieronde starten conform plan van aanpak 2e fase;
 3. De raad informeren over 'De Toekomstscenario's" en 2e participatieronde conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

15. Beantwoording vragen LB Vergroening Centra

Besluit:

1. In te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van vragen van LB over het vergroenen van de dorpscentra.

16. Voorstel tot vaststelling Eerste wijziging Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Barneveld

Besluit:

 1. Vast te stellen de "Eerste wijziging van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Barneveld".
 2. De aldus vastgestelde Beleidsregels op de gebruikelijke wijze te publiceren.

17. Raadsmemo Soortmanagementplan Barneveld

Besluit:

 1. in te stemmen met de raadsmemo Soortmanagementplan Barneveld en deze aan te bieden aan de gemeenteraad

18. Uitsluitend recht Menzis collectieve zorgverzekering minima.

Besluit:

 1. Met inachtneming van artikel 35 lid 3 Participatiewet, met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 voor de periode van maximaal drie jaar het uitsluitend recht te verlenen aan Menzis om de collectieve zorgverzekering voor minima uit te voeren binnen de gemeente Barneveld.