Besluitenlijst 8 juni 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 1 juni 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Klachtprotocol B&D- KOER

Besluit

Het interne klachtenprotocol voor externe klachten ter kennisneming aan te nemen.

3. Protocol mogelijke integriteitsschendingen

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd Procotol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers gemeente Barneveld;
 2. De raad voor te stellen eveneens het Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers gemeente Barneveld vast te stellen;
 3. Voor wat betreft de burgemeester als bestuursorgaan: In te stemmen met bijgevoegd Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers gemeente Barneveld.

4. Vaststellen Rijksweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012

Besluit

In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

5. Voorstel over principetoezegging voor functieverandering van landelijk bedrijf naar wonen en splitsen voormalige bedrijfswoning aan de Horselerweg 13, 13-bis en 15 in Kootwijkerbroek (RO-Kui)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van een landelijk bedrijf naar wonen mogelijk te maken aan de Horselerweg 13, 13-bis en 15 in Kootwijkerbroek en de voormalige bedrijfswoning te splitsen in twee wooneenheden;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” gedeeltelijk te herzien.

6. Aansluiting bij het Meld- en Adviespunt verward gedrag

Besluit

 1. In te stemmen met een samenwerking binnen het Meld- en Adviespunt verward gedrag;
 2. Op grond van de gemeentewet, artikel 171, de burgemeester het convenant behorende bij het Meld- en Adviespunt verward gedrag te laten ondertekenen.

7. Veilig Thuis jaarstukken en begroting 2022 (SOC-Gout)

Besluit

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van de Stichting Veilig Thuis;
 2. De 'memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2022' ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

8. Voorstel over vaststelling van bestemmingsplan "Kromme Akker-Zuid II" in Voorthuizen (RO-Goe)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

9. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Paulus Potterstraat – Frans Halsstraat in Voorthuizen (RO-Cus)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

10. Voorstel over principetoezegging bouwvlakwijziging Hoornweg 10 Barneveld (RO-Eid)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het wijzigen van het bouwvlak van een agrarisch bedrijf mogelijk te maken aan de Hoornweg 10 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

11. Voorstel over principetoezegging Eendrachtstraat 6 in Terschuur (RO-Vel)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering met twee woningen mogelijk te maken aan de Eendrachtstraat 6 in Terschuur;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

12. Voorstel over principetoezegging functieverandering Rijksweg 55 Voorthuizen (RO-Eid)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van Agrarisch naar Wonen én het realiseren van een extra woning mogelijk te maken aan de Rijksweg 55 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

13. Beantwoording vragen Pro'98 over 30 km/uur op Amersfoortsestraat en Schoutenstraat

Besluit

 1. In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan Pro'98 conform bijgevoegde conceptbrief.

14. Verlenen vergunningen en ontheffing voor exploitatie restaurant Stationsplein 5 te Barneveld

Besluit

 1. Ontheffing te verlenen van de Nota Parkeernormen (2020);
 2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen volgens bijgevoegde conceptbrief;
 3. Exploitatie- en Drank- en horecawetvergunning onder voorwaarden te verlenen.

15. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Speulderbosweg III” in Garderen (RO-Sta)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

16. Brief transitieplan openbaar vervoer (V&I-Wer)

Besluit

 1. In te stemmen met de bijgevoegde brief over het ov-transiteplan en deze te versturen aan gedeputeerde staten.

17. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Oostbroek I" Kootwijkerbroek (RO_BOU)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

18. Centrumvisie Voorthuizen

Besluit

 1. De centrumvisie Voorthuizen en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vast te stellen als kaders voor de programmatische aanpak van het centrumgebied van Voorthuizen;
 2. In te stemmen met de uitwerking (concretisering op inhoud, financiën en planning) van het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van de visie;
 3. De visie op de Hoofdwegenstructuur (H5) vast te stellen als basis voor kaders en uitgangspunten bij de uitwerking van de deelplannen in Voorthuizen;
 4. Middels bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen om richtinggevende kaders vast te stellen voor de ontwikkeling van het centrum van Voorthuizen.

19. Leges heffen aanvragen kinderopvang (SOC-KEI)

Besluit

 1. Met ingang 1 januari 2022 leges te heffen voor aanvragen tot registratie in het landelijk register kinderopvang;
 2. De raad voorstellen bij de vaststelling van de legesverordening 2022 de bepaling hiervoor op te nemen in de tarieventabel leges.

20. Borgstelling Stichting Tennishal Barneveld

Besluit

 1. Een borgstelling te verlenen van € 122.208 voor een lening van € 244.415 voor de financiering van de aanschaf en installatie van 1160 zonnepanelen op het dak van de tennishal op tennispark De Watermolen, overeenkomstig de bepalingen en bedingen van de bijgaande concept borgstellingsovereenkomst en de concept overeenkomst Gemeente - Stichting Waarborgfonds Sport;
 2. De gemeenteraad informeren (via rubriek B).

21. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Rozenstraat – Burgemeester Aschofflaan” Barneveld

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

22. Evaluatie Evenementenfonds 2020

Besluit

Kennisnemen van de evaluatie van het Evenementenfonds 2020 en besluiten op de tijdelijke verhoging van het subsidieplafond per aanvraag voor 2021 en 2022.