Besluitenlijst 8 december 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 1 december 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over principetoezegging Veluweweg 99 Kootwijkerbroek (RO-Slo)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een nieuw bedrijf te beginnen en een bedrijfsgebouw te bouwen aan de Veluweweg 99 in Kootwijkerbroek;
 2. hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien en;
 3. de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

3. Memo Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Besluit

 1. kennisnemen van memo;
 2. memo ter kennisname aan gemeenteraad zenden.

4. Projectopdracht woningbouw Stroe-Noord (RO-Gee)

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegde projectopdracht voor de ontwikkeling van een woonwijk in Stroe-Noord.

5. Samenwerkingsconvenant WSP (SOC-KER)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde Addendum bij Samenwerkingsconvenant Werkgeversservicepunt Regio FoodValley.

6. Beslissing op bezwaarschrift weigering verlenging briefadres (B&D-Koe)

Besluit

 1. het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand houden;
 2. afzien van het houden van een hoorzitting;
 3. de bijlage als niet openbaar aanmerken, als bedoeld in artikel 1, lid 2, sub e Wob.

7. Vaststelling concept-jaarrekening Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. (GBO) over boekjaar 2019 - BDV/DIRJ

Besluit

 1. In uw hoedanigheid van aandeelhouder GBO B.V. de jaarrekening over 2019, onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring en het niet bevatten van materiële wijzigingen ten opzichte van de definitieve versie, vast te stellen;
 2. De (concept-)jaarrekening te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 3. De bestuurders van GBO B,V. décharge te verlenen over het boekjaar 2019 omtrent het gevoerde beleid;
 4. De voorziening voor De Burgt, conform het vastgestelde beleid in de nota reserves en voorzieningen, te verhogen met € 164.680 tot een totaalbedrag van € 1.544.474;
 5. Deze verhoging van de voorziening te dekken door het verlagen van de incidentele begrotingsruimte 2020 en dit middels de maandrapportage door de raad te laten autoriseren.

8. Voorstel over principetoezegging uitbreiding garagebedrijf aan de Essenerweg 78 en Laageinderweg 7 en 9 in Kootwijkerbroek (RO-Geu)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de uitbreiding van een garagebedrijf mogelijk te maken aan de Essenerweg 78 en Laageinderweg 7en 9 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor de geldende bestemmingsplannen te herzien.

9. Afronding structuurvisie Windenergie (RO-JON)

Besluit

 1. In te stemmen met de inhuur van een externe projectleider ten behoeve van een adequate voortgang van het project structuurvisie Wind;
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget á € 62.000;
 3. De budgettaire wijziging van € 62.000 nadelig te onttrekken aan de incidentele begrotingsruimte;
 4. De budgetwijziging via de maandrapportage ter autorisatie aan de raad voor te leggen.

10. Voorstel tot verstrekken cadeaukaart aan minima (SD-Olt)

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd voorstel waarmee minima-huishoudens een Cadeaukaart Barneveld ontvangen voor de aanschaf van wasbare mondkapjes;
 2. De uitgaven van € 35.000 voor het verstrekken van deze cadeaukaarten te dekken uit het reeds gevormde budget voor coronavirus maatregelen;
 3. Dit besluit ter informatie te delen met de gemeenteraad (via Rubriek B).

11. Aanpak doorgaande wegen binnen bebouwde kom Voorthuizen

Besluit

 1. In te stemmen met de integrale aanpak van de diverse ruimtelijke opgaven op de doorgaande wegen in Voorthuizen;
 2. Aan te sluiten bij en rekening houden met de uitgangspunten uit de centrumvisie Voorthuizen;
 3. De raadsmemo ter kennisname aan de raad te sturen.