Besluitenlijst 7 november 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 31 oktober 2023.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'De Eendracht' in Terschuur (PBB-Vel)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

3. Wijziging mandatering Omgevingsdienst de Vallei (BER/jz)

Besluit:

 1. Het nieuwe mandaatbesluit (met mandaatregister) van B&W van de gemeente Barneveld aan de OddV vaststellen;
 2. Het huidige mandaatbesluit van B&W van de gemeente Barneveld aan de OddV intrekken.

4. Wijziging Wmo-verordening (SL-She)

Besluit:

 1. Het raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
 2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld, vastgesteld 8 juli 2014 en laatstelijk gewijzigd 11 december 2019, in te trekken.

5. Beantwoording vragen Pro'98 rotonde Bouwheerstraat-Gowthorpeplein

Besluit:

 1. In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan Pro'98 conform bijgevoegde conceptbrief.

6. Beantwoording schriftelijke raadsvragen fractie CDA Barneveld opheffen buslijn 110 (LO-Wer)

Besluit:

 1. In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan de fractie van CDA Barneveld conform bijgevoegde conceptbrief.

7. Voorstel over bestemmingsplanprocedure “Parapluherziening Cultuurhistorie-Cultuurlandschap” (PBB-Kui)

Besluit:

 1. De in 2018 vastgestelde 'cultuurlandschappelijke waardenkaart' te implementeren in bestaande bestemmingsplannen;
 2. Hiervoor de betreffende bestemmingsplannen middels een parapluherziening te herzien;
 3. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan "Parapluherziening Cultuurhistorie-Cultuurlandschap" en de voorbereidingsprocedure te starten.

8. Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Arnhem Nijmegen Foodvalley

Besluit:

 1. Bijgaande eerste versie van het NOVEX-ontwikkelperspectief Arnhem-Nijmegen-Foodvalley “Meer landschap, meer stad” vast te stellen als bouwsteen voor een volgende, completere versie van dit ontwikkelperspectief, de gebiedsprogramma’s, de NOVEX uitvoeringsagenda Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, de ruimtelijk voorstellen van de provincies Gelderland en Utrecht en ander omgevingsbeleid.
 2. De volgende aandachtspunten mee te geven voor de volgende fase van het NOVEX ontwikkelperspectief:
  - scherpte in de te maken structurerende ruimtelijke keuzes op het niveau van de regio Foodvalley;
  - voldoende tijd en menskracht voor een goed proces om deze keuzes te kunnen maken;
  - commitment van alle betrokken partijen bij de te maken keuzes en de uitvoering.
 3. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief van het bestuur van de Regio Foodvalley over de stand van zaken van het NOVEX-ontwikkelperspectief en het Regioarrangement en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

9. Beantwoording vragen Lokaal Belang betaald parkeren Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan Lokaal Belang conform bijgevoegde conceptbrief.

10. Vaststellen grondexploitatie Tolnegenweg west te Stroe

Besluit:

 1. Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel met (vertrouwelijke) bijlage

11. Raadsvoorstel verhoging subsidie preventieve hulp- en dienstverlening

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel 'Verhoging subsidie preventieve hulp- en dienstverlening' en dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.