Besluitenlijst 7 maart 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 21 februari 2023.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Afsprakenkader Alliander

Besluit:

 1. Kennisnemen van de brief van Alliander met daarin het voornemen om het Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven voor besluitvorming te agenderen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 19 april 2023;
 2. In te stemmen met het Afsprakenkader op de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 19 april 2023.

3. Extra energietoeslag 500 euro (SAM-Ker)

Besluit:

 1. Instemmen met het verstrekken van een extra energietoeslag van € 500 aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm die in 2022 de eenmalige energietoeslag hebben ontvangen;
 2. Hiervoor € 930.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve Armoede Impuls, vooruitlopend op het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2022 om de ontvangen middelen m.b.t. de energietoeslag uit de decembercirculaire 2022 toe te voegen aan de reserve Armoede Impuls;
 3. Het resterende benodigde bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen uit de voor de energietoeslag te ontvangen middelen 2023.

4. Programmaplan Programma Vitale Vakantieparken 2023-2025

Besluit:

 1. In te stemmen met het programmaplan Programma Vitale vakantieparken 2023 - 2025;
 2. Wethouder Oosterwijk te mandateren om dit programmaplan te ondertekenen.

5. Verkiezingen 2023

Besluit:

 1. Instellen van een Gemeentelijk Stembureau (GSB) en benoemen van de leden zoals in bijlage b aangegeven, en vaststellen van de openbare zitting op donderdag 16 maart 2023 vanaf 9.30 uur in het gemeentehuis;
 2. Vaststellen van de stembureaus voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap op 15 maart 2023 zoals aangegeven in bijlage a;
 3. Voor kennisgeving aannemen de keuze voor decentraal stemmen tellen en daarbij gebruik maken van de Craft-telmethode;
 4. Instellen van een Centraal Stembureau voor de komende verkiezingen in de periode 2023-2027 en de leden hiervoor te benoemen zoals in bijlage b aangegeven;
 5. Vast stellen van de vergoeding voor stembureauleden en -voorzitters zoals aangegeven in bijlage c;
 6. Vervallen verklaren van het besluit tot instelling en benoeming van leden van het Hoofdstembureau d.d. 2 november 2021 (dossiernummer 1718).

6. SOK Liander - gemeente LS/MS net

Besluit:

 1. akkoord te gaan met de intentieovereenkomst tot samenwerking LS/MS netten;
 2. Wethouder J.M. de Heer-Verheij te mandateren voor ondertekening.

7. Benoeming extern lid bezwaarcommissies (RIJK/jz)

Besluit:

 1. Benoeming extern lid/plaatsvervangend voorzitter adviescommissie bezwaarschriften bij het college en benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter commissie behandeling bezwaarschriften bij de gemeenteraad;
 2. De raad via rubriek F van de Lijst van ingekomen stukken voor te stellen de heer mr. H. de Groot per 1 februari 2023 te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter bij de commissie behandeling bezwaarschriften bij de gemeenteraad voor de periode van één jaar. En bij gebleken geschiktheid deze periode met drie jaar te verlengen tot 1 februari 2027.

8. Voorstel over het toepassen van de coördinatieregeling bij Damweg 80 in Zwartebroek (RO-Vee)

Besluit:

 1. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren bij een eerder genomen principetoezegging voor het Damweg 80 in Zwartebroek.

9. Bestuurlijke planning 2023

Besluit:

 1. Bestuurlijke planning 2023 vaststellen.

10. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Lange Zuiderweg IX, partiële herziening Buitengebied 2012" (RO-WIJ)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

11. Verslag werkbezoek aan Internationale Grüne Woche (IGW) 19 t/m 21 januari

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het verslag werkbezoek Internationale Grüne Woche (IGW) inclusief de bijlagen;
 2. De raad te informeren over dit collegevoorstel middels plaatsing in rubriek B van de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

12. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Oude Bijschoterweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (Pbb-Blo)

Besluit:

 1. Het bestemmingsplan Oude Bijschoterweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1704-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het bestemmingsplan Oude Bijschoterweg I, partiële herziening buitengebied 2012 geen exploitatieplan vast te stellen.

13. Raadsvragen en Woo-verzoek VVD inzake asielzoekerscentrum (JZ/TI)

Besluit:

 1. De door de VVD-fractie op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de Gemeenteraad gestelde raadsvragen inzake het proces rondom de vestiging van het asielzoekerscentrum te beantwoorden conform bijgevoegde brief;
 2. Het verzoek van de VVD-fractie op grond van de Wet open overheid voor alle documenten die betrekking hebben op het proces rondom de vestiging van een asielzoekerscentrum af te handelen conform bijgevoegde beslissing.

14. Raadsvragen over de ASV-aanwijzing - geen hamerstuk

Besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen en de antwoorden aan te bieden aan de Raad.