Besluitenlijst 7 juni 2022

1. Besluitenlijst 31 mei 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over vaststelling Harskamperweg-Oosterbrinkweg, partiële herziening Buitengebied 2012 in Kootwijkerbroek (RO-Vel)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

3. Beschikbaar stellen van 3e gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de vorm van 8 sociale huurwoningen in Holzenbosch te Voorthuizen

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgenomen tijdelijke inzet van 8 sociale huurwoningen als Gemeentelijke Opvanglocatie ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne.

4. Begroting 2023 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aangeleverde stukken;
 2. Geen zienswijze uit te brengen op de begroting 2023 die tevens de geactualiseerde begroting 2022 VGGM bevat;
 3. Geen zienswijze uit te brengen op de voorgenomen resultaatbestemming 2021.

5. Wijziging Regeling adviescommissie bezwaarschriften college en burgemeester (DV-Ber)

Besluit:

vaststellen van de bijgevoegde wijziging van de Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld

6. 1e Tussenrapportage 2022

Besluit:

De 1e Tussenrapportage 2022 aan de raad aan te bieden en de raad voor te stellen:
a) De gewijzigde budgetten per beleidsproduct, zoals per programma aangegeven in het financieel overzicht, te autoriseren voor het begrotingsjaar 2022.

7. Herstel gemeentelijk deel Pastorie- en sparrenbos - Voorthuizen RO - KolA

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorgestelde participatieproces voor de herinrichting van het gemeentelijke deel van Pastorie- en Sparrenbos in Voorthuizen;
 2. Te besluiten om beschikbaar te stellen:
  a. een voorbereidingskrediet van € 75.000, dat incidenteel gedekt wordt uit de begroting van 2023;
  b. een investeringskrediet € 300.000, met structurele lasten á € 20.350/jaar vanaf 2025;
  c. een structureel budget van € 10.000 voor de onderhoudskosten vanaf 2024;
 3. de dekking van deze structurele lasten in mindering te brengen op de structurele financiële bestedingsruimte bij de integrale afweging van de begroting 2023 (en het meerjarig investeringsplan).