Besluitenlijst 7 februari 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 31 januari 2023

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Raadsvragen fractie CDA inzake uitbreiding voetbalvelden SDVB

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.

3Voorstel tot wijziging van de APV-uitvoeringsbepalingen (Ber/jz)

Besluit:

 1. Vaststellen van het in concept gevoegde besluit tot wijziging van de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld.

4. Voorstel over vaststelling hogere waarden en vaststelling bestemmingsplan “Tolnegenweg II” in Stroe (RO-Sta)

Besluit:

 1. Hogere waarden vaststellen (maximaal 59 dB) als toelaatbare geluidsbelasting op basis van de Wet geluidhinder voor de nieuwe woning;
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

5. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan “Kapweg III” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen (bijlage 1);
 2. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 2);
 3. Het wijzigingsplan “Kapweg III” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1693-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 4. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 5. Voor het wijzigingsplan “Kapweg III” geen exploitatieplan vast te stellen.

6. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Tolnegenweg 14 in Stroe (RO-Kui)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van januari 2023 in de planschadezaak Tolnegenweg 14 in Stroe;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Tolnegenweg 14 toe te kennen.

7. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening Cultuurhistorie- Archeologie (RO-MER)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

8. Overzicht handhavingszaken ODDV-VOEM

Dit betreft een overzicht van afgeronde handhavingszaken vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Besluit:

 1. Ter informatie.

9. Beslissing op bezwaarschrift ambtshalve uitschrijving BRP (Ber/jz)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren;
 2. De bijlagen bij dit collegevoorstel als niet-openbaar aanmerken, als bedoeld in artikel 5.1, lid 2, onder e van de Wet open overheid.

10. Beleidsplan Onderwijskansen 2023-2026 (SL/Eij)

Besluit:

 1.  Het beleidsplan onderwijskansen gemeente Barneveld 2023-2026 vast te stellen.

11. Woondeal Regio Foodvalley

Besluit:

 1. Te besluiten tot het aangaan van de Woondeal 2022-2030 Regio Foodvalley met de 8 gemeenten in Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk.
 2. Mandaat te verlenen aan wethouder Wijnne voor het ondertekenen van de Woondeal 2022-2030 Regio Foodvalley.
 3. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

12. Voorstel over principetoezegging Topperweg 56-60, Kootwijkerbroek (RO-Bui)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de wijziging van het agrarisch gebruik om te zetten in een niet-agrarisch bedrijf en een woning mogelijk te maken aan de Topperweg 56-60 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

13. OFP 105 DIHG Stroe en Voorthuizen 2023-2024

Besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel 2600 'Voorstel financiering project Dorpen in het Groen Stroe en Voorthuizen' uit het Ontwikkelingsfonds Platteland en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.